4. Hallitus

Fingridin yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen. Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaisesti viisi (5) varsinaista jäsentä. Yhtiön B-sarjan osakkeenomistajat ovat oikeutettuja valitsemaan yhden (1) hallituksen jäsenen päättämällä asiasta omistamiensa B-sarjan osakkeiden lukumäärän mukaisella yksinkertaisella enemmistöllä. Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on hallituksen jäsen jossakin sähkön tai maakaasun tuotantoa tai myyntiä harjoittavassa yhtiössä tai tällaista yritystä edustavassa toimielimessä. Yhtiökokous valitsee yhden (1) hallituksen jäsenen hallituksen puheenjohtajaksi ja yhden (1) jäsenen hallituksen varapuheenjohtajaksi. Hallituksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet hallituksen jäsenistä, joista yksi (1) on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä laskettuna läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Uudet hallituksen jäsenet perehdytetään yhtiön toimintaan. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4.1 Hallituksen tehtävät

Fingridin hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain ja muun soveltuvan lainsäädännön sekä yhtiöjärjestyksen perusteella. Hallituksen yleisenä tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus varmistaa, että yhtiö noudattaa asiaankuuluvia sääntöjä ja säädöksiä, yhtiön yhtiöjärjestystä sekä yhtiökokouksen antamia ohjeita. Hallituksen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet on lisäksi määritelty hallituksen työjärjestyksessä, jonka mukaan hallitus: 

 • päättää yhtiön strategisista linjauksista; 
 • hyväksyy strategian pohjalta vuosittaisen toimintasuunnitelman ja budjetin sekä valvoo 
 • sen toteuttamista;
 • hyväksyy Fingridin johtamisen periaatteet ja muut hallitustasolla määriteltävät liiketoimintaperiaatteet; 
 • vahvistaa yhtiön toiminnassa noudatettavat arvot;
 • hyväksyy hankintojen ja investointien kokonaismäärän ja sen jakautumisen eri osa-alueille sekä päättää erikseen budjetoiduista yli 10 miljoonan euron hankinnoista, investoinneista ja myynneistä sekä yli 2 miljoonan euron budjetin ulkopuolisista hankinnoista, investoinneista ja myynneistä;
 • käsittelee ja hyväksyy tilintarkastussuunnitelman, tilinpäätökset, puolivuosikatsauksen ja näitä koskevat pörssitiedotteet sekä toimintakertomuksen;
 • käsittelee ja päättää varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset osakeyhtiölain määräysten ja Hallinnointikoodin suositusten mukaisesti;
 • käy vuosittain läpi yhtiön toimintaan liittyvät riskit ja niiden hallinnan; 
 • päättää yhtiön sisäisen tarkastuksen toimintamallista ja vuosisuunnitelmasta sekä käsittelee sisäisen tarkastuksen raportit;
 • käsittelee yhtiön yritysvastuuraportin vähintään kerran vuodessa;
 • nimittää ja vapauttaa tehtävästään yhtiön toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen;
 • hyväksyy yhtiön perusorganisaation ja johtoryhmän kokoonpanon; 
 • päättää yhtiön tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden hallituksen jäsenien nimeämisestä sekä käsittelee tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden toimitusjohtajien nimitysehdotukset
 • päättää palkitsemisjärjestelmän periaatteista ja toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkkaetuuksista;
 • pitää vähintään kerran vuodessa osan kokousta ilman toimivan johdon läsnäoloa;
 • pitää vähintään kerran vuodessa osan kokousta tilintarkastajan kanssa ilman toimivan johdon läsnäoloa;
 • arvioi kerran vuodessa toimintaansa ja työmenetelmiään sekä toimintansa tehokkuutta;
 • valitsee keskuudestaan tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet;
 • nimeää neuvoa antavan neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on toimia hallituksen ja yhtiön johdon yhdyssiteenä asiakkaisiin. Neuvottelukuntaan kuuluu 10 - 14 jäsentä, jotka edustavat sähkön tuottajia, siirtäjiä, myyjiä, käyttäjiä ja muita sähkömarkkinatoimijoita. Toimikausi on kolme (3) kalenterivuotta. Hallitus vahvistaa neuvottelukunnan ohjesäännön; sekä
 • käsittelee muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja on esittänyt otettavaksi esityslistalle.

4.2 Hallitus vuonna 2019

Hallituksessa olivat edustettuina vuonna 2019 Juhani Järvi (pj.), Päivi Nerg (varapj.), Anu Hämäläinen, Sanna Syri ja Esko Torsti. 

Hallituksen jäsenistä Juhani Järvi, Anu Hämäläinen ja Sanna Syri ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Päivi Nerg ja Esko Torsti ovat riippumattomia yhtiöstä, mutta eivät merkittävistä osakkeenomistajista, koska heillä kummallakin on toimisuhde merkittävään osakkeenomistajaan. Yhtiön toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja sekä lakiasiainjohtaja, joka on hallituksen sihteeri, osallistuvat hallituksen kokouksiin. Hallituksen jäsenet eivät omista osakkeita yhtiössä.

Vuoden aikana hallitus kokoontui 11 kertaa ja hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2018 sekä päätti Fingridin strategiasta, vuoden 2020 budjetista ja toimintasuunnitelmasta, kantaverkkohinnoittelusta vuodelle 2020, uusista investoinneista kantaverkkoon ja ICT:hen, uudesta pohjoismaisesta tasehallintasopimuksesta, myydä enemmistöosuuden omistamistaan Nord Pool Holding AS:n osakkeista Euronext Nordics Holding AS:lle, Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä Käyttövarmuuden hallinnan ja Sähkömarkkinoiden edistämisen periaatteista, johdon palkitsemisesta sekä kaikista olennaisista yhtiöön vaikuttavista periaatteista. Lisäksi hallitus käsitteli kokouksissaan merkittäviä investointeja kuten Suomen ja Ruotsin välistä kolmatta vaihtosähköyhteyttä ja Metsälinjaa, Datahub-hankkeen etenemistä ja sähköjärjestelmän murroksen vaikutusta yhtiön toimintaan.

Fingridin hallitus 2019

Nimi Syntymävuosi Koulutus Päätoimi ja riippumattomuus

Läsnäolo hallituksen kokouksissa

Läsnäolo valiokuntakokouksissa
Puheenjohtaja
Juhani Järvi
1952 KTM Hallitustyö, riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista 11/11 Tarkastusvaliokunta 4/4
Palkitsemisvaliokunta 3/3
Varapuh.joht.
Päivi Nerg
1958 MMM, agronomi Valtiovarainministeriö, alivaltiosihteeri,
riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista
10/11 Palkitsemisvaliokunta 3/3
Anu Hämäläinen 1965 KTM Wärtsilä Oyj Abp, rahoitusjohtaja, riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista 10/11 Tarkastusvaliokunta 4/4
Sanna Syri 1970 TkT Aalto-yliopisto, professori,
riippumaton yhtiöstä, riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista
11/11

Tarkastusvaliokunta 3/4
(jäsen 21.3.2019 alkaen)

Palkitsemisvaliokunta 1/3
(jäsen 21.3.2019 saakka)

Esko Torsti 1964 VTL Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, johtaja, riippumaton yhtiöstä ja ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista 11/11

Tarkastusvaliokunta 1/4
(jäsen 21.3.2019 saakka)

Palkitsemisvaliokunta 2/3
(jäsen 21.3.2019 alkaen)

4.3 Hallituksen monimuotoisuus

Hallituksen monimuotoisuus tukee yhtiön liiketoiminnalleen asettamien tavoitteiden saavuttamista ja niiden kehittämistä. Yhtiön tavoitteena on, että hallituksen jäsenillä on riittävä ja toisiaan täydentävä kokemus ja osaaminen yhtiön liiketoiminnan sekä yhteiskunnallisen roolinsa kannalta tärkeimmiltä osa-alueilta. Lisäksi yhtiön tavoitteena on, että hallituksen monimuotoisuutta arvioidaan ikä- ja sukupuolijakauma huomioon ottaen ja huomioiden sukupuolten välisessä jakaumassa valtion omistajaohjauksen ja muiden omistajien kulloinkin asettamia tasa-arvotavoitteita. Hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistee nimitystoimikunta, joka koostuu kolmesta (3) yhtiön osakkeenomistajien edustajasta sekä hallituksen puheenjohtajasta, joka toimii nimitystoimikunnan asiantuntijana.

Fingridin hallituksen jäsenillä on monipuolista ja kansainvälistä liikkeenjohdon asiantuntemusta. Hallituksessa on edustettuna erityisasiantuntemusta ja kokemusta teollisuudesta ja energiataloudesta, rahoituksesta ja laskentatoimesta sekä valtionhallinnosta. Hallituksen jäsenistä naisia on 60 prosenttia ja miehiä 40 prosenttia. Hallituksen jäsenten ikäjakauma vaihtelee 49 ikävuodesta 67 ikävuoteen.