7. Yhtiön johtaminen

Fingridillä on keskeinen vastuu sähkön siirrosta Suomen kantaverkossa, ja siten koko yhteiskunnan toimintakyvystä.  Fingrid noudattaa toiminnassaan soveltuvaa lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia sekä yhtiön hallituksen hyväksymiä periaatteita sekä toimitusjohtajan hyväksymiä ja johtoryhmässä käsiteltyjä politiikkoja. Fingridin Toimintaperiaatteet on julkaistu yhtiön internetsivuilla.

Fingridin johdon ensisijainen tehtävä on huolehtia yhtiön tehokkaasta perustehtävien hoitamisesta. Yhtiön toiminta perustuu asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeiden tyydyttämiseen yhtiöjärjestyksen, osakassopimusten, sähköverkkoluvan ja sähkömarkkinalain velvoitteet huomioon ottaen. 

Yhtiön toimintaa johdetaan matriisissa neljän näkökulman kautta. Näkökulmat ovat: asiakkaat ja yhteiskunta, talous, sisäiset prosessit (siirtokapasiteetin varmistaminen, käyttövarmuuden hallinta ja sähkömarkkinoiden edistäminen) sekä henkilöstö ja osaaminen.

Toiminnallinen organisaatio on järjestetty toiminnoiksi. Toimintojen johtajat muodostavat yhtiön johtoryhmän. Hallitus hyväksyy yhtiön perusorganisaation toimintotasolla.

Merkittävät erityistehtävät eriytetään ja organisoidaan tarvittaessa erilliseen yhtiöön. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi sähkömarkkinoiden erityispalvelut, kuten tehoreservijärjestelmän hallinnoiminen ja sähkön alkuperätakuujärjestelmästä huolehtiminen, jotka toteutetaan emoyhtiö Fingridin täysin omistamassa tytäryhtiössä Finextra Oy:ssä. Emoyhtiö Fingridin täysin omistama tytäryhtiö Fingrid Datahub Oy vastaa puolestaan sähkömarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihtopalvelun ja siihen liittyvien muiden palveluiden tarjoamisesta sähkömarkkinaosapuolille sekä sähkömarkkinoiden tarvitseman rekisteröidyn tiedon hallinnoimisesta ja näiden toimintojen kehittämisestä.

7.1 Johtoryhmä

Johtoryhmä avustaa Fingridin toimitusjohtajaa ja sen tehtävänä on

 • strategian valmistelu, viestintä, toimeenpano ja seuranta,
 • toimintasuunnitelman ja budjetin laadinta,
 • talousohjaus ja riskienhallinta,
 • resurssien suunnittelu, hankinta ja ohjaus,
 • ulkoinen viestintä ja sidosryhmätoiminta,
 • asioiden valmistelu hallitukselle ja
 • johtoryhmätyön kehittäminen.

Kukin johtoryhmän jäsen vastaa oman vastuualueensa organisaation päivittäisistä liiketoiminnoista 
sekä operatiivisten päätösten toteuttamisesta. 

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat vuonna 2019 toimitusjohtaja Jukka Ruususen lisäksi:

 • varatoimitusjohtaja, DI Kari Kuusela (s. 1955), omaisuuden hallinta (31.7.2019 saakka) 
 • johtaja, TkL Jussi Jyrinsalo (s. 1964), kantaverkkopalvelut ja suunnittelu,
 • johtaja, DI, MBA Timo Kiiveri (s. 1967), omaisuuden hallinta (31.7.2019 alkaen)
 • johtaja, OTK Marina Louhija (s.1968), laki- ja hallintopalvelut 
 • johtaja, VTM, KTM Tiina Miettinen (s. 1963), henkilöstö ja viestintä, 
 • johtaja, KTM Jan Montell (s. 1968), talous ja rahoitus, 
 • johtaja, DI Reima Päivinen (s. 1958), voimajärjestelmän käyttö, 
 • varatoimitusjohtaja (31.7.2019 alkaen), johtaja (31.7.2019 saakka), KTL, MH Asta Sihvonen-Punkka (s. 1962), markkinat ja
 • johtaja, DI, MBA Kari Suominen (s. 1964), ICT. 

Yhtiön johtoryhmään kuuluvat henkilöt eivät omista Fingridin osakkeita, eikä heillä ole osakeperusteisia oikeuksia Fingridissä tai Fingridin kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä. 

Yhtiön johtoryhmä kokoontui vuoden 2019 aikana 15 kertaa.