1 Hallituksen toimintakertomus

1.1 Taloudellinen tulos

Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards IFRS) mukaisesti. Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita.

Konsernitilinpäätös on laadittu noudattaen samoja laskentaperiaatteita kuin vuonna 2018 huomioiden IFRS 16 standardin tuomat muutokset ja IAS16 soveltamisen täsmennykset.

Konsernin liikevaihto oli 789,4 (852,8) miljoonaa euroa. Kantaverkkotuotot pienenivät 385,0 (423,2) miljoonaan euroon, mikä johtui alennetuista siirtohinnoista. Kuluneen vuoden sähkön kulutus Suomessa oli 86,1 (87,5) terawattituntia. Tasesähkön myynti säilyi edellisvuoden tasolla ja oli 346,7 (348,8) miljoonaa euroa. Rajasiirtotuotot laskivat Suomen ja Venäjän väliseltä yhteydeltä 11,6 (35,5) miljoonaan euroon, mikä oli seurausta edellisvuotta alhaisemmasta rajasiirtosiirtotariffista. Venäjän tuonnissa on käytössä siirtotariffi, joka perustuu Suomen aluehinnan ja Luoteis-Venäjän alueellisen hinnan väliseen eroon. Liiketoiminnan muut tuotot laskivat 4,2 (10,8) miljoonaan euroon. Lasku johtui edellisvuotta pienemmistä käyttöomaisuuden myyntivoitoista.

Konsernin kulut olivat 651,6 (659,0) miljoonaa euroa. Tasesähkön kulut säilyivät edellisvuotisella tasolla ja olivat 323,5 (320,0) miljoonaa euroa. Häviösähkökulut kasvoivat 53,9 (47,7) miljoonaan euroon. Häviösähkön volyymi kasvoi lievästi ja häviösähkön hankintahinta nousi jonkin verran. Toteutunut häviösähkön hankinnan keskihinta oli 39,57 (37,88) euroa megawattitunnilta. Kantaverkon käyttövarmuuden varmistavien reservien kulut säilyivät edellisvuotisella tasolla ja olivat 55,9 (56,7) miljoonaa euroa. Poistot olivat 97,8 (99,7) miljoonaa euroa. Kantaverkon kunnonhallintakulut olivat 21,6 (21,2) miljoonaa euroa.

Henkilöstökulut laskivat 26,4 (32,2) miljoonaan euroon. Muutos johtuu pääosin investointiprojektien henkilöstökulujen aktivoinnista 4,7 miljoonaa euroa. Tutkimus- ja kehityshankkeisiin käytettiin 3,4 (3,6) miljoonaa euroa.

Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot, milj. €
  1-12/19 1-12/18 7-12/19 7-12/18
Kantaverkkotuotot 385,0 423,2 175,7 193,8
Tasesähkön myynti 346,7 348,8 171,6 184,1
Rajasiirtotuotot 11,6 35,5 6,2 15,3
Tehoreservituotot* 14,1 14,0 4,8 4,7
Läpisiirtotuotot 14,4 13,1 7,6 7,8
Muu liikevaihto 17,4 18,2 8,3 10,4
Liiketoiminnan muut tuotot 4,2 10,8 3,6 9,8
Liikevaihto ja muut tuotot yhteensä 793,6 863,6 377,7 425,7
Kulut (milj. €)
  1-12/19 1-12/18 7-12/19 7-12/18
Tasesähkön osto 323,5 320,0 160,9 170,6
Häviösähkökulut 53,9 47,7 28,2 22,3
Poistot 97,8 99,7 49,1 50,4
Reservikulut 55,9 56,7 29,3 27,1
Henkilöstökulut 26,4 32,2 10,4 15,6
Kunnonhallintakulut 21,6 21,2 13,8 13,2
Tehoreservikulut* 13,7 13,7 4,4 4,6
Läpisiirtokulut 15,0 13,8 7,3 7,2
Muut kulut 43,8 54,0 21,4 30,9
Kulut yhteensä 651,6 659,0 324,7 342,0
Liikevoitto ilman hyödykejohdannaisten arvonmuutoksia 142,1 204,6 53,1 83,7
Konsernin liikevoitto, IFRS 115,5 241,6 48,7 91,2
* Tehoreservituotot ja -kulut liittyvät huippukulutustuntien sähkön riittävyyden turvaamiseen tehoreservilain
puitteissa.

Konsernin liikevoitto oli 115,5 (241,6) miljoonaa euroa. Sähköjohdannaisten sekä investointeihin ja liiketoiminnan muihin kuluihin liittyvien valuuttajohdannaisten käyvän arvon muutoksista kirjattiin liikevoittoon -26,6 (37,1) miljoonaa euroa. Konsernin voitto ennen veroja oli 105,8 (229,0) miljoonaa euroa. Suurimmat erot viime vuoteen selittyvät sähköjohdannaisten markkina-arvon muutoksilla (muutos -63,5 miljoonaa euroa) ja pienemmillä kantaverkko- ja rajasiirtotuotoilla (muutos yhteensä -62,0 miljoonaa euroa). Tilikauden voitto oli 84,6 (183,2) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 32,0 (36,6) prosenttia.

Emoyhtiön liikevaihto oli 786,2 (844,6) miljoonaa euroa, tilikauden voitto 148,1 (194,6) miljoonaa euroa ja jakokelpoiset varat 199,0 miljoonaa euroa.

Yhtiön oman laskelman mukaisesti kantaverkkotoimintaa sääntelevän valvontamallin mukainen tulos päätyy vuodelta 2019 noin 15 miljoonaa euroa alijäämäiseksi ja koko valvontajaksolta 2016-2019 noin 30 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.