1.12 Merkittävimmät riskit

Fingridillä on huomattava tehtävä suomalaisessa yhteiskunnassa, ja riskien vaikutus arvioidaan sekä yhtiön että yhteiskunnan näkökulmasta. Strategisina riskeinä pidetään tapahtumia, jotka voivat johtaa yhtiön toimintakyvyn tai yrityskuvan olennaiseen heikkenemiseen tai pahimmillaan yhtiön toiminnan yhteiskunnalliseen kyseenalaistamiseen.

Yhtiön kolmesta strategiseksi tunnistetusta riskistä merkittävin on sähköjärjestelmän toimivuuteen liittyvä vakava häiriö, joka johtaa sähkönsaannin menettämiseen alueellisesti tai koko Suomessa. Sähköjärjestelmän mittavat häiriöt voivat johtua teknisestä viasta, poikkeuksellisesta sääilmiöstä, työvirheestä, onnettomuudesta tai ilkivallasta. Suurhäiriön seurauksena yhteiskunnan toiminta lamaantuu ja elinkeinoelämälle aiheutuu suurta haittaa. 

Taloudellinen sääntely vaikuttaa suoraan omistaja-arvoon, varainhankintaan ja luottoluokitukseen. Merkittävä negatiivinen muutos sääntelyssä muodostaa olennaisen strategisen riskin yhtiön liiketoiminnalle. 

Kolmas yhtiön toiminnan strateginen riski on mahdollisuus monopolitoiminnan suojissa kehittyvään yrityskulttuurin vinoutumiseen, joka voi ilmetä piittaamattomuutena vastuullisuusvaatimuksista tai muuna epäammattimaisena toimintana.

Strategisten riskien lisäksi yhtiön hallitukselle raportoidaan huomattaviksi tunnistetut liiketoimintariskit kuten onnettomuus-, omaisuus-, tietoturva-, hankinta-, sääntelyn korko- sekä vastapuoli- ja jälleenrahoitusriskit.

Fingridin riskienhallinnan johtamisesta ja merkittävimmistä riskeistä kerrotaan tarkemmin yhtiön vuosikertomuksessa ja internet-sivuilla. Fingridin rahoitusriskeistä kerrotaan tarkemmin konsernitilinpäätöksen luvuissa 6.2 ja 6.3. Mikään merkittävä riski ei realisoitunut vuonna 2019.