1.13 Yritysvastuu

Fingrid edistää liiketoiminnallaan erityisesti YK:n kestävän kehityksen ilmastotekoihin, energiaan ja infrastruktuuriin liittyviä globaaleja SDG-tavoitteita (Sustainable Development Goals). Yhtiön yhteiskunnallisesti merkittävässä perustehtävässä onnistumisen lisäksi liiketoiminnalle ja yritysvastuulle olennaisia, tärkeitä asioita ovat turvallisuus, hankintakäytännöt, sidosryhmien luottamus, taloudellinen tulos, toimintaperiaatteet ja työyhteisöstä huolehtiminen. Yhtiön asettamilla strategisilla tavoitteilla ohjataan yritysvastuun toteutumista. Tavoitteet on asetettu olennaisten asioiden tunnistamisen kautta. Olennaisuusanalyysin päivitystarpeet arvioidaan vuosittain osana strategiaprosessia toimintaympäristö- ja sidosryhmäanalyysin sekä strategiapäivityksen perusteella. Tavoitteiden saavuttaminen on johtoryhmän ja henkilöstön palkitsemisen lähtökohta.

Vaatimustenmukaisuuden ja yritysvastuun johtaminen on integroitu Fingridin johtamisjärjestelmään ja riskienhallintaan. Lähtökohtana on Fingridin strategia, jossa vastuullisuus on yhtiötason strategisena valintana ja yhtenä arvona. Fingridin vision mukaisesti yhtiö ja fingridiläiset tunnetaan vastuullisista liiketoimintatavoista. Fingridin hallitus hyväksyy yhtiön toimintaperiaatteet (Code of Conduct), seuraa toiminnan vastuullisuutta sekä vastaa yritysvastuun johtamisen järjestämisestä ja integroimisesta osaksi liiketoimintaa. Hallitukselle raportoidaan yritysvastuusta vuoden mittaan tarpeen mukaan ja erikseen kootusti kerran vuodessa. Yritysvastuun näkökohdat ovat osa myös hallituksen päätöksentekoa esimerkiksi investoinneista päätettäessä. Toimitusjohtaja ja toimintojen johtajat vastaavat vaatimustenmukaisuuden hallinnasta ja yritysvastuun toteutumisesta omilla vastuualueillaan. Johtoryhmä käsittelee yritysvastuun asioita säännöllisesti ja päätöksenteossa otetaan taloudellisen tuloksellisuuden rinnalla tasapainoisesti huomioon sosiaaliset kysymykset ja ympäristövaikutukset.

Fingridin ihmisoikeussitoumus on annettu osana yhtiön toimintaperiaatteita. Yhtiö on varmistanut ymmärryksen ihmisoikeusvaikutuksista tekemällä yleisarvioinnin YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden huolellisuusvelvoiteprosessin mukaisesti ja päivittää toimintasuunnitelman vuosittain.

Fingrid on vastuullinen veronmaksaja ja omalta osaltaan torjuu harmaata taloutta sekä kieltäytyy rahanpesusta ja korruptiosta, kuten kiristyksestä ja lahjonnasta. Fingrid raportoi verojalanjäljestään, eikä tee erityisjärjestelyitä verojen minimoimiseksi. Vuonna 2019 Fingridin toiminnassa ei ilmennyt kilpailulainsäädännön rikkomuksia, henkilöiden yksityisyyden suojaan liittyviä valituksia, korruptiotapauksia, ihmisoikeusrikkomuksia eikä syrjintätapauksia.

Yhtiön toimintaperiaatteiden toteutuminen varmistetaan esimiestyön ja koko työyhteisön kautta. Uusien työntekijöiden on läpäistävä toimintaperiaatteiden verkkoperehdytys. Toimintavuonna laadittiin eettiset periaatteet myös tekoälyn käytölle ja osallistuttiin tekoälyn etiikan yrityshaasteeseen. Koko henkilöstölle toteutettiin yritysturvallisuudesta oma verkkoperehdytys. Toimintaperiaatteiden vastaista toimintaa epäiltäessä käytössä oli luottamuksellinen ja riippumaton ilmoituskanava, jonka saavutettavuutta ulkoisille sidosryhmille parannettiin edelleen lisäämällä ilmoituskanavan näkyvyyttä verkkosivuilla ja edistämällä palvelutoimittajien keskuudessa tietoisuutta väärinkäytösepäilyjen ilmoittamisen tärkeydestä ja turvallisuudesta. Toimintavuonna toteutetusta kyselystä saatiin jälleen erinomainen arvosana (90 %), kun Fingridin henkilöstö arvioi yhtiön toimintatapojen vastuullisuutta. Asiakaskyselystä saatiin asiakasstrategian toteutumista ja asiakkaiden luottamusta mittaavan niin sanotun luottamusmittarin arvosanaksi 4,0, kun asteikko oli 1-5.

Fingrid on sitoutunut Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteeseen ja yhtiön toimintaperiaatteet ovat linjassa aloitteen ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristönsuojeluun ja korruptionvastaisuuteen liittyvien periaatteiden kanssa. Hankinnoissa Fingridin edellyttää sopimuskumppaneilta sitoutumista Fingridin yritysvastuuvaatimuksiin ja valvoo niiden toteutumista riskiperusteisesti. Toistuvissa sähköasema- ja voimajohtohankinnoissa käytettävissä toimittajarekistereissä yritysvastuuvaatimukset ovat pääsyehtona. Lisäksi sopimuskumppaneille asetetaan erillisiä sopimusehtoja liittyen alihankintaan ja työvoiman käyttöön, työturvallisuuteen ja ympäristöasioihin. Toimintavuonna yhdeksän Fingridin työmaata auditoitiin tilaajavastuun, työturvallisuuden ja ympäristöasioiden hallinnan varmistamiseksi. Lisäksi auditoitiin työsuhdeasioihin ja palkkaukseen painottuen kolmannen osapuolen toimesta keskeisiä ulkomaisia aliurakoitsijoita Baltiasta ja Puolasta sekä yhtiön käyttämä siivouspalveluyritys. Kansainvälisissä tavarahankinnoissa auditoitiin kolmannen osapuolen avulla 20 valmistavaa tehdasta yhteensä 11 maassa sekä tehtiin kolme seuranta-auditointia havaittujen epäkohtien korjaamiseksi. Hankinnat keskeytettiin yhdeltä toimittajalta ja edellytettiin toimenpiteitä yhteistyön jatkamiseksi.

Yritysvastuun raportointi on kokonaisuutena integroitu osaksi Fingridin vuosikertomusta. Läpinäkyvyyden ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi raportoinnissa käytetään kansainvälistä yritysvastuun GRI-viitekehystä (Global Reporting Initiative). Vuoden 2019 yritysvastuuraportointi on ulkoisesti varmennettu. Hallituksen toimintakertomuksessa raportoidaan myös muista kuin taloudellisista tiedoista.

Lisäksi Fingrid raportoi toimintavuonna ilmastonmuutoksen liiketoiminnallisista riskeistä ja mahdollisuuksista Task Force on Climate-related Financial Disclosures -kehyksen mukaan kootusti TCFD-tietosivulla.