1.14 Ympäristöasiat

Fingridin liiketoiminnalla on merkittävä myönteinen ympäristö- ja ilmastovaikutus. Vahvistamalla sähkönsiirron kantaverkkoa puhtaan sähköntuotannon tarpeisiin Fingrid mahdollistaa osaltaan, että Suomi voi saavuttaa ilmastotavoitteensa. Muut yhtiön toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät luonnonvarojen kulutukseen ja ilmastovaikutukseen kantaverkon rakentamisessa ja kunnossapidossa, sähkönsiirron energiahäviöiden ilmastovaikutukseen, voimajohtojen luonto-, maisema- ja maankäyttövaikutuksiin sekä sähköasemien ja varavoimalaitosten mahdollisiin polttoaine- ja öljyvuotoihin. 

Kantaverkon rakentamisessa ja kunnossapidossa huomioidaan maanomistajat ja muut sidosryhmät sekä vähennetään ympäristövaikutuksia elinkaaren kaikissa vaiheissa Fingridin maankäyttö- ja ympäristöpolitiikan mukaisesti. Keskeistä on ympäristövaikutusten huolellinen arviointi ja ympäristöriskeihin ennalta varautuminen. Fingridin varavoimalaitoksilla on ISO 14001 -ympäristösertifikaatti.

Kantaverkosta huolehtivat urakoitsijat ja palvelutoimittajat sitoutettiin Fingridin maankäyttö- ja ympäristöpolitiikan mukaisiin ympäristövastuullisiin toimintatapoihin sopimusehtojen, koulutuksen ja auditointien avulla. Kaikki Fingridin työmailla työskentelevät suorittivat ympäristöasioita koskevan verkkokoulutuksen. Palvelutoimittajille annettiin ympäristökoulutusta investointihankkeita aloitettaessa ja työmailla ympäristöasioita seurattiin osana työmaavalvontaa. Ympäristövaatimusten, työturvallisuuden ja tilaajavastuun toteutumista varmistettiin yhteensä yhdeksässä auditoinnissa. Sähköasemilla tehtiin kaksi kokonaisturvallisuusauditointia ja varavoimalaitoksilla tehtiin ISO 14001 -ympäristöjohtamisjärjestelmään liittyviä auditointeja. 

Fingridin varavoimalaitokset ovat ympäristölupavelvollisia ja kuuluvat Euroopan unionin päästökauppajärjestelmän piiriin. Polttoaineen kulutuksen mittaus- ja raportointijärjestelmien toiminnan oikeellisuuden todentaa virallinen akkreditoitu päästökauppatodentaja. Päästöoikeuksia palautettiin yhteensä 5 142 (8 223) yksikköä (tCO2), joista 100 prosenttia oli ostettuja päästöoikeusyksiköitä. Fingridille ei ole myönnetty maksuttomia päästöoikeuksia päästökauppakaudelle 2013-2020. Päästöoikeuksia on ostettu 7 000 yksikköä vuonna 2019. Päästökaupan taloudellinen merkitys oli Fingridille vähäinen.

Fingridin tavoitteena on kantaverkon investointiprojektien ja kunnossapidon onnistuminen ilman merkittäviä ympäristöpoikkeamia. Toimintavuoden aikana ei tapahtunut merkittäviä ympäristövahinkoja, mutta vuoden aikana ilmeni edellisvuodelta yksi merkittäväksi luokiteltava tapahtuma. Työmaiden materiaalit kierrätettiin mahdollisimman tehokkaasti rakennettaessa uutta kantaverkkoa ja sähköasemia, tai purettaessa vanhoja rakenteita. Toimintavuonna kokonaisjätemäärä oli noin 13 920 tonnia, josta hyötykäyttöön päätyi 98 prosenttia ja kierrätykseen 89 prosenttia.

Fingrid osallistuu aktiivisesti maankäytön suunnitteluun varmistaakseen turvallisuuden ja kantaverkon maankäyttövaraukset. Yhtiö antoi toimintavuonna noin 240 kaavoitusta ja ympäristövaikutusten arviointeja koskevaa lausuntoa. Lisäksi yhtiö ohjasi kantaverkon läheisyydessä tapahtuvaa rakentamista ja toimintaa antamalla turvallisuusohjeita ja maankäytön rajoituksia sisältäviä lausuntoja. Näitä lausuntoja annettiin 440 kappaletta.

Ympäristövaikutusten arvioinnin YVA-menettelyllä selvitettiin vaikutuksia ihmisiin ja luontoon voimajohtohankkeessa Huittisista Forssaan ja Ruotsin kolmanteen vaihtosähköyhteyteen liittyville voimajohdoille Muhokselta Keminmaan kautta Ylitornioon. Lähialueen asukkaita tiedotettiin lakisääteisiä käytäntöjä laajemmin maanomistajakirjein ja paikallislehti-ilmoituksin, ja hankkeita esiteltiin kolmessa kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa.

Voimajohdon rakentamisen, käytön ja kunnossapidon mahdollistamiseksi saatiin lunastuslupapäätös Metsälinja-, Pyhänselkä-Nuojuankangas, Kontiolahti–Uimaharju ja Imatra-Huutokoski -voimajohtoja varten. Lunastuslupahakemus laadittiin voimajohtohankkeille Pyhänselkä–Nuojuankangas, Imatra–Huutokoski ja Kontiolahti–Palojärvi. Lunastuskorvauskäsittely saatettiin loppuun voimajohtohankkeissa Lieto–Forssa ja Elovaara-Pinsiö. Lunastuslain mukaisia maanomistajien kuulemistilaisuuksia pidettiin yhdeksän.

Voimajohtojen kunnossapitotöitä ja kasvustonkäsittelyä tekevät palvelutoimittajat ohjeistettiin huomioimaan maanomistajat ja luontokohteet sekä huolehtimaan jätteistä ja kemikaaleista. Voimajohtoalueiden hyödyntämisen lisäämiseksi maanomistajille tarjottiin tietoa sekä hankkeiden yhteydessä että muulla viestinnällä ja myönnettiin starttirahaa voimajohtoalueiden hoitamiseksi perinneympäristönä.

Vuoden 2019 aikana Fingridin kantaverkkoon asennettiin yhteensä noin 132 megawattia tuulivoimaa, jolla vältetään tulevina vuosina epäsuorasti noin 72 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnin päästöt. Lisäksi Fingridissä tehtiin vuoden aikana sopimuksia yhteensä noin 2 000 megawatin tuulivoimatuotannon liittämiseksi sähköverkkoon. Tämän myöhemmästä toteutumisesta seuraa mittava myönteinen ilmastovaikutus, kun vältetään epäsuorasti noin 1,1 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin päästöt. Fingridin hiilidioksidipäästöt vuonna 2019 olivat yhteensä noin 200 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia.