1.8 Henkilöstö

Fingridin palveluksessa oli vuoden lopussa määräaikaiset työntekijät mukaan lukien  380 (380) henkilöä. Vakinaisen henkilöstön määrä oli 338 (327). Henkilöstöstä oli vuoden lopulla naisia 24 (23) prosenttia ja miehiä 76 (77) prosenttia. Työntekijöiden keski-ikä oli 44 (44) vuotta. 

Vuoden 2019 aikana käytettiin henkilöstön koulutukseen yhteensä 14 112 (14 979) tuntia, keskimäärin 37 (39) tuntia henkilöä kohden. Sairauspoissaolot vuoden aikana olivat 1 (1) prosentti työajasta. Töiden vaativuuteen perustuvan palkkausjärjestelmän lisäksi käytössä on tulos- ja kannustepalkkiojärjestelmä. 

Fingridin toiminnan perusta on avoin, yhteisöllinen ja tuloksellinen työyhteisö. Henkilöstö on vahvasti sitoutunut yhtiön visioon ja perustehtävään. Työn merkitys, vastuu sähköjärjestelmän toimivuudesta, on kiinteä osa päivittäistä työtä. Yhtiössä tehdään työtä tulevaisuuden puhtaan sähköjärjestelmän eteen. 

Fingrid on asiantuntijaorganisaatio, jonka toiminta pohjautuu vahvasti tietoon ja ihmisten osaamiseen sekä kykyyn soveltaa tietoa päivittäisessä työssään. Työssä tarvitaan vahvaa asiaosaamista, mutta myös kykyä vuorovaikutukseen ja tiedon jakamiseen muiden asiantuntijoiden kanssa.

Fingrid on sitoutunut edistämään monimuotoisuutta kaikessa toiminnassaan. Yhtiö takaa yhdenvertaiset mahdollisuudet, oikeudet ja kohtelun kaikille työntekijöilleen, ja hyödyntää henkilöstönsä erilaista osaamista. Yhtiö on sitoutunut työantajalupauksensa mukaisesti yhteisölliseen ilmapiiriin, jossa organisaatiokulttuuri ja johtamiskäytännöt ovat kaikkia kunnioittavia, oikeudenmukaisia ja suvaitsevaisia. Fingrid noudattaa henkilöstöpolitiikassaan syrjimättömyyden, yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden periaatteita.

Työntekijöillä on laajat päätöksentekovaltuudet ja jokainen toimii itsenäisesti asiantuntijaroolissa hyödyntämällä kollegojen ja verkostojen osaamista sekä näkemyksiä. Työtä ohjaavat yhteinen strategia ja hyvät hallintotavat.

Työelämä muuttuu jatkuvasti teknologian ja koko toimintaympäristön kehittyessä. Fingrid vastaa muutokseen tarjoamalla henkilöstölle mahdollisuuksia kehittyä ja kasvattaa omaa osaamistaan. Osaamisen varmistaminen strategisena valintana parantaa henkilöstösuunnittelun laatua ja auttaa yhtiötä varautumaan paremmin tulevaisuuden tarpeisiin. Oppiminen ja kehittyminen nähdään yhtiössä laaja-alaisesti: työntekijöille tarjotaan mahdollisuuksia työssä oppimiseen vaativien tehtävien ja monimuotoisten projektien sekä työkierron avulla. Fingrid Akatemiassa tarjotaan kaikille asiantuntijoille koulutus- ja valmennusohjelmia, jotka liittyvät yhtiön strategian tukemiseen. Yhtiössä on panostettu erityisesti asiantuntijoiden viestintä-, vuorovaikutus- ja vaikuttamistaitojen kehittämiseen. 

Fingrid Akatemiassa tarjottiin toimintavuonna esimiesvalmennusta, projektinhallinnan valmennusta, O365-työkalujen koulutusta, kieli- ja monikulttuurivalmennusta sekä yksikkökohtaista valmennusta liittyen etenkin muutos-, työyhteisö- ja tunnetaitoihin. Loikka-valmennusohjelma sisälsi asiantuntijoille viestintä- ja vaikuttamistaitoja. Toimintavuonna esimiehille toteutettiin Johtamisen polku -valmennusohjelma, jossa korostettiin erityisesti rohkeaa esimiestyötä ja suorituksen johtamista. Yhtiön tarjoamien yhteisten koulutusten lisäksi henkilöstöllä on mahdollisuus itsenäisesti ehdottaa osaamistaan täydentävää koulutusta. Vuonna 2019 fingridiläisen keskimääräinen koulutukseen käyttämä aika oli 5 (5) päivää. 

Työilmapiiriä ja johtamisen onnistumista seurataan vuosittain henkilöstökyselyillä. Toimintavuonna toteutettiin Great Place to Work -henkilöstökysely. Tutkimuksen mukaan Fingrid on henkilöstön mielestä kokonaisuudessaan hyvä työpaikka. Kokonaistulos eli ns. TrustIndex parani hieman edelliskerran mittauksesta ja oli 88 (87), mikä on suomalaista huipputasoa.  

Fingrid palkittiin helmikuussa 2019 jo kolmantena vuotena peräkkäin yhtenä Suomen innostavimmista työpaikoista. Yhtiö sijoittui kolmanneksi Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa keskisuurten yritysten sarjassa. 

Fingridissä otettiin katsausvuoden aikana käyttöön uusi vaihtoehto laatupalkkioiden maksamiselle, kun henkilöstö päätti perustaa vapaaehtoisuuteen perustuvan henkilöstörahaston. Rahaston tarkoituksena on osaltaan edistää sekä yhtiön pitkäaikaista sitoutumista työntekijöihin että henkilöstön sitoutuneisuutta yhtiöön.