3.1 Tuloslaskelma

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
    1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018
  Liitetieto 1 000 € 1 000 €
LIIKEVAIHTO 1 789 356 852 784
Liiketoiminnan muut tuotot 2 4 221 10 800
Materiaalit ja palvelut 5 -490 861 -482 873
Henkilöstökulut 9 -26 409 -32 190
Poistot 11,12 -97 826 -99 661
Liiketoiminnan muut kulut 6,13 -63 007 -7 211
LIIKEVOITTO   115 475 241 648
Rahoitustuotot 17 468 170
Rahoituskulut 17 -10 562 -15 384
Rahoitustuotot ja -kulut   -10 093 -15 213
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta   384 2 607
VOITTO ENNEN VEROJA   105 766 229 041
Tuloverot   -21 136 -45 813
TILIKAUDEN VOITTO   84 630 183 228
       
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT      
Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteisiksi      
Muuntoerot   40 -193
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ   84 670 183 036
       
Tuloksen jakautuminen:      
Yhtiön osakkeenomistajille   84 630 183 228
Laajan tuloksen jakautuminen:      
Yhtiön osakkeenomistajille   84 670 183 036
       
Emoyhtiön omistajille kuuluva voitosta laskettu osakekohtainen tulos:      
Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, €   25 453 55 106
Keskimääräinen painotettu osakemäärä, kpl   3 325 3 325
       
Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.
Tilikauden 2019 voiton muodostuminen