3.2 Konsernitase

OMA PÄÄOMA JA VELAT      
    31.12.2019 31.12.2018
  Liitetieto 1 000 € 1 000 €
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA      
Osakepääoma 21 55 922 55 922
Ylikurssirahasto 21 55 922 55 922
Muuntoerot 21 -1 040 -1 080
Kertyneet voittovarat 21 574 854 661 665
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ   685 659 772 429
       
PITKÄAIKAISET VELAT      
Laskennalliset verovelat 10 108 784 122 986
Lainat 14 854 138 771 508
Varaukset 25 1 393 1 424
Johdannaisinstrumentit 23 6 514 7 393
Vuokrasopimusvelat 13,14 30 515  
    1 001 343 903 311
       
LYHYTAIKAISET VELAT      
Lainat 14 232 978 288 091
Johdannaisinstrumentit 23 372 4 014
Vuokrasopimusvelat 13,14 2 371  
Ostovelat ja muut velat 7 222 393 142 030
    458 114 434 135
VELAT YHTEENSÄ   1 459 457 1 337 446
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ   2 145 116 2 109 876