3.4 Konsernin rahavirtalaskelma

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
    1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018
  Liitetieto 1 000 € 1 000 €
       
Liiketoiminnan rahavirrat:      
Voitto ennen veroja ja tilinpäätössiirtoja   105 766 229 041
Oikaisut:      
Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa:      
Poistot   97 826 99 661
Käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappiot (-/+)   -2 713 -8 276
Muut oikaisut   -2 217  
Osuus osakkuusyritysten tuloksista   -384 -2 607
Voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien varojen ja velkojen arvostamisesta   21 831 -29 606
Muut liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa   9 826  
Rahoitustuotot ja -kulut   10 093 15 213
Sijoituksen käyvän arvon muutoksen vaikutus   299 -97
Käyttöpääoman muutokset:      
Myynti- ja muiden saamisten muutos   3 934 -5 490
Vaihto-omaisuuden muutos   324 1 138
Osto- ja muiden velkojen muutos   1 246 10 147
Pullonkaulatuotot   73 001 29 632
Varausten muutos 25 -31 -50
Maksetut korot   -21 005 -16 188
Saadut korot   6 397 306
Maksetut verot   -39 188 -37 335
Liiketoiminnan nettorahavirta   265 005 285 489
       
Investointien rahavirrat:      
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin 11 -104 762 -90 019
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin 12 -17 739 -6 699
Luovutustulot muista sijoituksista   684  
Aineellisten hyödykkeiden myynti   3 057 13 745
Lainojen takaisinmaksu   938 1 750
Saadut osingot   881 645
Saadut avustukset   610  
Aktivoidut maksetut korot 17 -1 016 -1 042
Investointien nettorahavirta   -117 347 -81 621
       
Rahoituksen rahavirrat:      
Pitkäaikaisten lainojen nostot   150 000  
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   -46 325 -129 086
Lyhytaikaisten lainojen nostot     100 270
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut   -80 071  
Maksetut osingot 21 -171 440 -173 518
Pääoman osuus maksetuista vuokrista   -2 309  
Rahoituksen nettorahavirta   -150 145 -202 334
       
Rahavirtalaskelman rahavarojen muutos   -2 487 1 533
       
Rahavirtalaskelman rahavarat tilikauden alussa   85 301 83 768
       
Rahavirtalaskelman rahavarat tilikauden lopussa 19,20 82 815 85 301
Tilikauden 2019 rahavirta