4.3 Liikevaihdon ja tuloksen syntyminen

Liikevaihto muodostuu seuraavasti:

Liikevaihto 2019
1. LIIKEVAIHTO, 1 000 € 2019 2018
Kantaverkkotuotot 385 031 423 151
Tasesähkön myynti 346 749 383 837
Rajasiirtotuotot 11 608 35 516
Läpisiirtotuotot 14 429 13 089
Tehoreservituotot 14 111 14 032
Muu liikevaihto 17 427 18 160
Yhteensä 789 356 852 784

Kantaverkkotuotot muodostuvat pääosin sähkönsiirron yksikköhinnan ja volyymin tulona. Energiavirasto hyväksyy kantaverkkopalvelujen hinnoittelurakenteen, jonka pohjalta Fingrid asettaa sähkönsiirron yksikköhinnat talviajalle ja muun ajan kulutukselle. Talviaika alkaa joulukuun ensimmäinen päivä ja loppuu helmikuun viimeinen päivä. Lisäksi Fingrid perii kantaverkkoon otto, anto ja tehomaksua. Fingrid pyrkii asettamaan sähkönsiirron yksikköhinnat vuosittain joka syksy seuraavalle vuodelle vuodeksi kerrallaan. Kantaverkkopalveluiden puitteissa asiakas saa oikeuden siirtää sähköä kantaverkosta ja kantaverkkoon liittymispisteensä kautta. Kantaverkkopalvelusta sovitaan kantaverkkosopimuksella, joka solmitaan kantaverkkoon liittyneen asiakkaan ja Fingridin kesken. 

Jokainen sähkömarkkinatoimija on velvollinen huolehtimaan sähkötaseensa tasapainottamisesta joko sopimalla siitä Fingridin tai jonkun muun toimijan kanssa. Fingrid ostaa ja myy tasesähköä tasapainottaakseen sähkömarkkinatoimijan (tasevastaavan) tunneittaisen sähkötaseen. Tasesähkökauppa ja tasesähkön hinnoittelu perustuvat tasepalvelusopimukseen, jonka ehdot ovat yhtäläiset ja julkiset.

Fingrid huolehtii maan jokahetkisen tehotasapainon ylläpidosta ostamalla ja myymällä säätösähköä Suomessa. Tasevastaavat voivat osallistua pohjoismaiseen säätösähkömarkkinaan jättämällä tarjouksia käytössään olevasta kapasiteetista. Säätösähkömarkkinoille osallistumisen ehdot ja säätösähkön hinnoittelu perustuvat tasepalvelusopimukseen.

Pohjoismaisten ulkomaanyhteyksien siirtopalvelut mahdollistavat osallistumisen eurooppalaisille vuorokausi- ja päivänsisäisille markkinoille. Fingrid tarjoaa sähkönsiirtopalvelua Venäjän 400 kV yhdysjohtojensa kautta. Siirtopalvelu on tarkoitettu kiinteäluonteiselle sähkön tuonnille ja perustuu Fingridin sopimuksiin Venäjän kantaverkkoyhtiön ja systeemioperaattorin kanssa. Rajajohtojen käyttöä koskevat tekniset ehdot on määritelty järjestelmäsopimuksessa, käyttötoimintaa koskevat ehdot käyttösopimuksessa, mittauksiin liittyvät asiat mittaus- ja laskutussopimuksessa ja kaupalliset ehdot kapasiteetin allokointisopimuksessa. Sähkönsiirtopalvelun asiakas ja Fingrid sopivat sähkön siirtoon liittyvistä ehdoista siirtopalvelusopimuksessa, joka perustuu edellä mainittuihin sopimuksiin. Sopimusehdot ovat yhtäläiset ja julkiset.
Läpisiirtokorvaukset (ITC) ovat Fingridin tuottoja ja/tai kuluja, joita kantaverkkoyhtiö saa kantaverkkonsa käytöstä muilta eurooppalaisilta kantaverkkoyhtiöiltä ja/tai maksaa muille kantaverkkoyhtiöille käyttäessään niiden verkkoa palvellessaan omia asiakkaitaan. 

Tehoreservipalvelun avulla turvataan sähkön toimintavarmuus Suomessa sähköjärjestelmän tilanteissa, joissa suunniteltu sähkön hankinta ei riitä kattamaan ennakoitua sähkön kulutusta. Tehoreservijärjestelmä on Energiaviraston Fingridille määräämä erityistehtävä, joka perustuu tehoreservilakiin (117/2011, Laki sähköntuotannon ja –kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä). Energiavirasto kilpailuttaa tehoreservinä toimivat kohteet ja Fingrid lain määräämänä hallinnoi tehoreservipalvelua. Tehoreservinä voivat toimia sekä voimalaitokset että sähkön kulutuksen joustoon kykenevät kohteet.

2. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT, 1 000 € 2019 2018
Vuokratuotot 650 831
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 2 713 8 276
Saadut avustukset 290 186
Muut tuotot 568 1 506
Yhteensä 4 221 10 800
Liikevaihto ja liiketoiminnan tulos

 Laadintaperiaatteet

Liikevaihto ja tuloutusperiaatteet

Myynnin tuloutus tapahtuu palvelun luovutuksen perusteella. Sähkön siirto tuloutetaan, kun siirto on tapahtunut ja tasesähköpalvelut tuloutetaan palvelun luovutuksen perusteella. Liikevaihtoa laskettaessa myyntituotoista on vähennetty mm. välilliset verot.

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista

IFRS 15 standardin perusperiaatteena on, että myyntituotot kirjataan, kun tavaraa tai palvelua koskeva määräysvalta siirtyy asiakkaalle.
Myyntituottojen kirjaamisessa on sovellettava viisivaiheista prosessia:
• yksilöidään asiakassopimukset 
• yksilöidään erilliset suoritevelvoitteet
• määritetään sopimuksen mukainen transaktiohinta 
• kohdistetaan transaktiohinta erillisille suoritevelvoitteille, ja 
• kirjataan myyntituotto, kun kukin suoritevelvoite on täytetty.

Myynnin tuloutus tapahtuu palvelun luovutuksen perusteella. Sähkön siirto tuloutetaan, kun siirto on tapahtunut. Tasesähköpalvelut tuloutetaan palvelun luovutuksen perusteella. Fingrid on määritellyt suoritevelvoitteet kuhunkin sopimukseen liittyen ja tulouttamista on tarkasteltu jokaisen suoritevelvoitteen osalta erikseen. Suoritevelvoitteen täyttämisasteen määrittämiseen tulee soveltaa yhtä menetelmää kunkin ajan kuluessa täytettävän suoritevelvoitteen osalta. Liittymissopimukset ovat pitkäaikaisia, irtisanottavissa aikaisintaan 15 vuoden kuluttua sopimuksen voimaanastumisesta. Jollei asiakas saa erillistä tavaraa tai palvelua liittymismaksua vastaan, se tulee kirjata tuotoksi, kun muut sopimuksen mukaiset tuotot kirjataan eli pääsääntöisesti sopimuskauden aikana.

 

 Harkinta ja arviot

Tasesähkön oston ja myynnin arvioiminen

Tasesähkökaupan tuotot ja kulut selviävät valtakunnallisen taseselvityksen kautta, joka perustuu Työ- ja elinkeinoministeriön 9.12.2008 antamaan asetukseen sähköntoimitusten selvitykseen liittyvästä tiedonvaihdosta. Lopullinen taseselvitys valmistuu viimeistään 13 päivän kuluttua toimituspäivästä, minkä johdosta tilinpäätöksessä tasesähkökaupan tuotot ja kulut ovat osittain arvionvaraisia. Arviointi on tehty taseselvityksen antamien alustavien taseselvitystietojen perusteella. Ulkomaisten taseiden osalta laskelmat on varmistettu ulkomaisten vastapuolten kanssa.

Läpisiirtokorvaus

Sähkön läpisiirtokorvaus perustuu kantaverkkoyhtiöiden kesken tehtyyn ITC (Inter-Transmission System Operator Compensation)-sopimukseen. Laskennan tekee keskitetysti ENTSO-E (kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestö). Läpisiirtokorvaus määräytyy verkon käytöstä ja siirtohäviöistä maksettavan korvauksen perusteella. Läpisiirtokorvaukset lasketaan huomioiden sähkön siirrot eri ITC-sopimusmaiden välillä. Läpisiirtokorvaus voi olla kantaverkkoyhtiölle sekä tuottoa että kulua. Fingridin osuus läpisiirtokorvauksesta määräytyy Suomen rajojen yli tapahtuvien sähkön siirtojen sekä laskennallisten kantaverkkohäviöiden perusteella. Läpisiirtokorvaukset laskutetaan jälkikäteen kaikkien sopimusosapuolien hyväksyttyä summat. Tarkastelu tapahtuu kuukausitasolla. Tilinpäätöksessä on tämän johdosta arvioitu 2019 vielä laskuttamatta olevat läpisiirtokorvaukset. Arvio on tehty käyttäen toteutuneita sähköenergian siirtoja Suomen rajoilla sekä yksikkökorvauksia, jotka on arvioitu analysoimalla edellisten kuukausien toteumia ja tietoja verkon siirroista näinä kuukausina.