4.4 Tuottoihin liittyvät saamiset ja luottoriskin hallinta

3. MYYNTISAAMISET JA MUUT SAAMISET, 1 000 € 2019 2018
Myyntisaamiset 74 355 88 730
Myyntisaamiset osakkuusyrityksiltä   782
Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 188 500
Siirtosaamiset osakkuusyrityksiltä 3 693 9
Siirtosaamiset 6 887 7 199
Muut saamiset 9 736 2 263
Yhteensä 94 858 99 484
Siirtosaamisiin sisältyvät oleelliset erät 2019 2018
Myynnin jaksotukset 3 145 2 662
Ostojen jaksotukset/ennakkomaksut 1 115 1 533
Korkosaamiset 2 609 2 723
Verosaamiset 17 280
Yhteensä 6 887 7 199

Luottoriskin hallinta - asiakkaat

Sähkömarkkinalaki velvoittaa yhtiön ottamaan asiakkaikseen kantaverkkoon liittyvät jakeluverkkoyhtiöt sekä sähkön tuottajat ja kuluttajat. Tästä seuraa, että yhtiö ei voi luottoriskianalyysin pohjalta valita asiakkaitaan tai periä näiltä erisuuruisia maksuja. Pääsääntöisesti yhtiön asiakkailta ei vaadita vakuuksia myyntilaskujen suorituksen saamiseksi, mutta maksusuorituksen viivästyttyä maksuhäiriötilanteissa näin voidaan menetellä. Asiakasvastuuyksikön vastuulla on seurata asiakkaiden luottokelpoisuutta. Asiakkaiden maksuhäiriöistä seuraava toimintaprosessi on määritelty Kantaverkkosopimuksen palveluehdoissa. Fingrid vaatii vakuuden joko pankkitakauksena tai ennakkomaksuna sähköverkkoon liitettyjen sähköverovelvollisten asiakkaiden sähköveron kattamiseksi Kantaverkkosopimuksen palveluehtojen mukaisesti. Vuoden vaihteessa yhtiöllä oli vähäisiä erääntyneitä saamisia, joiden luottoriskin katsotaan olevan vähäinen ja jotka yhtiö arvioi varmasti saavansa. Yhtiöllä ei ole saamisiin liittyviä arvonalennuksia.

Rahoitusvarojen ja rahoitusvelkojen netottaminen

Myyntisaamisia ja ostovelkoja on netotettu taseessa alla olevan taulukon mukaisesti. Netotetut erät liittyvät tasesähkön ostoon ja myyntiin, ja yhtiöllä on laillisesti toimeenpantavissa oleva kuittausoikeus näihin eriin kaikissa tilanteissa. Yhtiö myös käyttää netotusoikeuttaan.

4. MYYNTISAAMISTEN JA OSTOVELKOJEN TASEESSA NETOTETUT MÄÄRÄT, 1 000 €
  2019 2018
  Myyntisaamisten / ostovelkojen bruttomäärä Netotettujen erien määrä Taseessa esitettävät netto-
myyntisaamiset ja ostovelat
Myyntisaamisten / ostovelkojen bruttomäärä Netotettujen erien määrä Taseessa esitettävät netto-
myyntisaamiset ja ostovelat
Myyntisaamiset 90 365 -16 010 74 355 110 676 -21 164 89 513
Ostovelat 40 518 -16 010 24 508 48 859 -21 164 27 696
 

 Laadintaperiaatteet

Myyntisaamiset ja muut saamiset

Myyntisaamiset ja muut saamiset kirjataan alun perin käypään arvoon, minkä jälkeen ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon käyttäen efektiivisen koron menetelmää. Odotettavissa oleva luottotappio arvioidaan perustuen historiallisiin luottotappiomääriin ottaen huomioon ennakoivaa informaatiota taloudellisten olosuhteiden kehityksestä ja saamiskohtaisia arviointeja. Arvonalentumiset kirjataan suoraan vähentämään saamisten kirjanpitoarvoa ja liiketoiminnan muihin kuluihin. Fingridillä ei ole ollut arvonalentumisia esitettävinä kausina.

Myyntisaamisten ja muiden saamisten lisäksi yhtiöllä on pieni määrä lainasaamisia osakkuusyhtiöiltä. Nämä ovat pitkä- ja lyhytaikaisia ja kuvattu luvussa 7.1. Saamiset osakkuusyhtiöiltä on kirjattu näitä samoja laadintaperiaatteita noudattaen.