4.5 Liiketoiminnan kulut, velat ja ostojen luottoriskin hallinta

Fingridin liiketoiminnan kulut muodostuvat ja ovat kehittyneet seuraavasti:

Liiketoiminnan kulut

Kantaverkkotoiminnan erityispiirre on viime vuosina ollut, että kustannukset kasvavat erityisesti uusien tehtävien ja toimintaan kohdistuvien ulkoisten sekä yllättävien muutosten johdosta. Uusia tehtäviä ovat mm. eurooppalaisten verkkosääntöjen vaatimat muutokset sekä näiden tehtävien kehittämiskustannukset sekä  pohjoismaisten tasehallinnan ja siihen liittyvien markkinoiden kehittäminen. Osa uusista tehtävistä ja vastuista on määrätty Fingridille laissa, minkä johdosta yhtiön on kehitettävä ja varmennettava toimintaansa yhä enemmän. Kustannuksia ovat aiheuttaneet mm. yhteiskunnan yhä suurempi riippuvuus sähköjärjestelmästä ja tietoturvaan kohdistuvat tarpeet. Fingrid on kuitenkin kansainvälisissä vertailututkimuksissa edelleen maailman kustannustehokkaimpien kantaverkkoyhtiöiden joukossa. Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut vuonna 2019 olivat 3,4 (3,6) miljoonaa euroa.

Kulut yhteensä
5. MATERIAALIT JA PALVELUT, 1 000 € 2019 2018
Häviösähkökulut 53 856 47 673
Tasesähkön osto 322 226 316 608
Reservikulut 55 716 56 286
Tehoreservikulut 13 719 13 717
Läpisiirtokulut 14 982 13 803
Kunnonhallinnan kulut 19 871 19 582
Muut materiaalit ja palvelut 10 491 15 204
Yhteensä 490 861 482 873
6. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT, 1 000 € 2019 2018
Ulkopuoliset palvelut ja työsuoritukset ym. 26 385 30 665
Voitot/tappiot sähköjohdannaisten käypään arvoon arvostamisesta 26 585 -36 958
Muut vuokrakulut 1 023 4 083
Muut kulut 9 013 9 422
Yhteensä 63 007 7 211
Tilintarkastusyhteisön palkkiot 2019 2018
PricewaterhouseCoopers Oy    
Tilintarkastuspalkkiot 114 89
Tilintarkastuslain 1.1,2 §:ssä tarkoitetut toimeksiannot   2
Muut palkkiot 39 92
Yhteensä 153 183
Tilintarkastusyhteisön palkkiot sisältyvät liiketoiminnan muihin kuluihin.

Yhtiön toimintamalli perustuu laajalti ulkoistukseen sisältäen mm. verkkoinvestoinnit, kunnonhallinnan ja ICT-hankinnat. Yhtiö kilpailuttaa hankinnat hankintapolitiikassa kuvatun toimintamallin mukaisesti. Yhtiö toimii kaikissa hankinnoissaan puolueettomasti, tasapuolisesti ja avoimesti. Hankintapäätökset perustuvat ennalta ilmoitettuihin taloudellisiin ja laadullisiin seikkoihin, jotka pystytään jälkikäteen todentamaan. Hankinnoissa pyritään varmistamaan, että valitut toimittajat ja näiden alihankkijat toimivat vastuullisella tavalla. Toimittajien tulee sitoutua noudattamaan yhtiön laatimia Yritysvastuuvaatimuksia toimittajille.

7. OSTOVELAT JA MUUT VELAT, 1 000 € 2019 2018
Ostovelat 24 508 25 470
Ostovelat osakkuusyrityksille 3 920 2 226
Korkovelat 11 056 11 794
Arvonlisäverovelat 17 896 13 803
Saadut vakuudet 923 923
Sähköverovelka 4 107 4 443
Siirtovelat 159 240 82 759
Muut velat 741 613
Yhteensä 222 393 142 030
     
Siirtovelkoihin sisältyvät oleelliset erät 2019 2018
Henkilöstökulut 6 978 8 011
Myynnin ja ostojen jaksotukset 68 203 57 526
Verovelat 11 681 15 930
Pullonkaulatuotot 72 378 1 292
Yhteensä 159 240 82 759

Ostojen luottoriski

Toimintojen johtajat vastaavat toimittajiin liittyvästä luottoriskistä. Hankintapolitiikassa ja -ohjeessa sekä erillisessä ohjeistuksessa määritellään yhtiön toimittajilta vaadittavat taloudelliset kelpoisuuskriteerit ja niiden seuranta.

Yleiset hankintaperiaatteet

Konsernissa noudatetaan kolmea vaihtoehtoista hankintatapaa tavaroita tai palveluita hankittaessa. Kun hankinnan arvo on alle 30 000 euroa ja kilpailutuksen hyödyt ovat pienemmät kuin hankinnasta aiheutuvat kustannukset, hankinta voidaan toteuttaa ilman kilpailutusta tai suullisen tarjouspyynnön avulla. Hankinnasta tehdään aina kirjallinen tilaus tai hankintasopimus. Kun hankinnan arvioitu arvo ylittää 30 000 euroa, mutta jää alle erityisalojen julkisiin hankintoihin sovellettavan kynnysarvon, hankinta kilpailutetaan kirjallista tarjouspyyntömenettelyä noudattaen. Kun Fingridiä koskevat erityisalojen julkisten hankintojen kynnysarvot ylittyvät (vuonna 2019 tavarat ja palvelut 443 000 euroa, rakennusurakat 5 548 000 euroa, suunnittelukilpailut 418 000 euroa ja käyttöoikeussopimukset 5 548 000 euroa), noudatetaan erityisalojen hankintalain mukaista hankintamenettelyä.