4.9 Verot

Yhtiö maksaa tuloverot vallitsevan verokannan mukaan ilman erityisiä verojärjestelyitä. Tuloslaskelman tuloverot jakautuvat välittömiin veroihin - 34,5 miljoonaa euroa (-48,5) ja laskennallisen veron muutokseen 13,8 miljoonaa euroa (2,7). Fingridin efektiivinen veroaste vastaa olennaisilta osin Suomen yhtiöveroprosenttia 20%. Ainoa ero Suomen yhtiöverokannan ja Fingridin efektiivisen veroprosentin välillä johtuu pienestä määrästä vähennyskelvottomia eriä ja verovapaita tuloja 2019 yhteensä -0,1 miljoonaa euroa (0,0). Alla oleva taulukko kuvaa Fingridin efektiivisen veroprosentin kehitystä.

Verot vuosina
10. LASKENNALLISET VEROSAAMISET JA -VELAT, 1 000 €
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2019 aikana:
Laskennalliset verosaamiset 31.12.2018 Kirjattu
tulos-
vaikutteisesti
31.12.2019
Varaukset 285 -6 279
Ostovelat ja muut velat 1 913 146 2 059
Johdannaisinstrumentit 2 281 -762 1 519
Pullonkaulatuotot 10 788 -1 786 9 003
Liittymismaksut (IFRS 15) 8 028 1 965 9 993
Vuokrasopimusvelat (IFRS 16)   62 62
Yhteensä 23 296 -381 22 915
       
Laskennalliset verovelat      
Poistoero -79 779 10 000 -69 779
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet -29 407 -799 -30 206
Muut saamiset -556 -530 -1 086
Muut rahoitusvarat -71 -140 -210
Lainat -1 501 -243 -1 744
Johdannaisinstrumentit -11 673 5 914 -5 758
Yhteensä -122 986 14 202 -108 784
       
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2018 aikana:
Laskennalliset verosaamiset 31.12.2017 Kirjattu
tulos-
vaikutteisesti
31.12.2018
Varaukset 295 -10 285
Lyhytaikaiset rahoitussaamiset 3 -3  
Ostovelat ja muut velat 1 566 347 1 913
Johdannaisinstrumentit 3 207 -926 2 281
Pullonkaulatuotot 8 846 1 942  10 788
Liittymismaksut (IFRS 15)   8 028 8 028
Yhteensä 13 918 9 378 23 296
       
Laskennalliset verovelat
Poistoero -89 779 10 000 -79 779
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet -28 665 -742 -29 407
Muut saamiset -560 4 -556
Muut rahoitusvarat -99 29 -71
Lainat -2 619 1 118 -1 501
Johdannaisinstrumentit -5 281 -6 392 -11 673
Yhteensä -127 003 4 017 -122 986

 Laadintaperiaatteet

Tuloverot

Konsernin tuloslaskelman veroihin kirjataan konserniyhtiöiden tilikauden tuloksia vastaavat suoriteperusteiset verot, aikaisempien tilikausien verojen oikaisut ja laskennallisten verojen muutokset. Laskennalliset verot on kirjattu kaikki Suomen yhtiöverokannan, 20%, mukaisesti. Verot merkitään tuloslaskelmaan, paitsi jos ne liittyvät muihin laajan tuloksen eriin jolloin myös vero kirjataan vastaavasti muihin laajan tuloksen eriin. Tällaisia eriä ovat konsernilla vain myytävissä olevat sijoitukset sähköjohdannaisten suojauslaskennan loputtua vuonna 2014.

Laskennalliset verosaamiset ja -velat kirjataan kaikista väliaikaisista eroista omaisuus- ja velkaerien verotusarvojen sekä kirjanpitoarvojen välillä velkamenetelmän mukaisesti. Laskennallinen vero on kirjattu tilinpäätöspäivään mennessä säädetyillä verokannoilla. Liikearvon alkuperäisestä kirjaamisesta johtuvaa laskennallista verovelkaa ei kuitenkaan kirjata, eikä laskennallista veroa kirjata silloin, kun se johtuu omaisuuserän tai velan alkuperäisestä kirjaamisesta, kun kyseessä ei ole liiketoimintojen yhdistäminen eikä liiketapahtuma toteutumisaikanaan vaikuta kirjanpidon tulokseen eikä verotettavaan tuloon. Laskennalliset verosaamiset esitetään pitkäaikaisena saamisena ja vastaavasti laskennalliset verovelat pitkäaikaisena velkana.

Suurimmat väliaikaiset erot syntyvät käyttöomaisuuden poistoista, rahoitusinstrumenteista ja pullonkaulatuottojen käyttämisestä investointeihin. Ulkomaisen osakkuusyrityksen jakamattomista voittovaroista ei ole kirjattu laskennallista veroa, koska osingon vastaanottaminen ei aiheuta verovaikutusta pohjoismaisen verosopimuksen perusteella. Laskennallinen verosaaminen väliaikaisista eroista kirjataan siihen määrään asti, joka todennäköisesti voidaan hyödyntää tulevaisuudessa syntyvää verotettavaa tuloa vastaan.