5.2 Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet

11. AINEELLISET HYÖDYKKEET, 1 000 € 2019 2018
Maa- ja vesialueet    
Hankintameno 1.1. 19 116 18 070
Lisäykset 1.1.-31.12. 524 1 138
Vähennykset 1.1.-31.12.   -92
Hankintameno 31.12. 19 640 19 116
Kirjanpitoarvo 31.12. 19 640 19 116
     
Rakennukset ja rakennelmat    
Hankintameno 1.1. 305 190 279 432
Lisäykset 1.1.-31.12. 26 825 26 780
Vähennykset 1.1.-31.12.   -1 022
Hankintameno 31.12. 332 015 305 190
Kertyneet poistot 1.1. -78 861 -69 640
Vähennysten poistot 1.1.-31.12.   536
Poistot 1.1.-31.12. -10 086 -9 756
Kirjanpitoarvo 31.12. 243 068 226 329
     
Koneet ja kalusto    
Hankintameno 1.1. 1 183 907 1 146 492
Lisäykset 1.1.-31.12. 50 791 43 870
Vähennykset 1.1.-31.12.   -6 455
Hankintameno 31.12. 1 234 697 1 183 907
Kertyneet poistot 1.1. -630 596 -584 443
Vähennysten poistot 1.1.-31.12.   2 464
Poistot 1.1.-31.12. -43 128 -48 617
Kirjanpitoarvo 31.12. 560 973 553 310
     
Voimajohdot    
Hankintameno 1.1. 1 313 640 1 305 020
Lisäykset 1.1.-31.12. 36 650 10 541
Vähennykset 1.1.-31.12. -4 810 -1 921
Hankintameno 31.12. 1 345 479 1 313 640
Kertyneet poistot 1.1. -555 155 -518 783
Vähennysten poistot 1.1.-31.12. 4 404 1 081
Poistot 1.1.-31.12. -37 518 -37 453
Kirjanpitoarvo 31.12. 757 210 758 485
     
Muut aineelliset hyödykkeet    
Hankintameno 1.1. 118 181
Vähennykset 1.1.-31.12.    
Hankintameno 31.12. 118 118
Vähennysten poistot 1.1.-31.12.    
Poistot 1.1.-31.12.    
Kirjanpitoarvo 31.12. 118 118
     
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat    
Hankintameno 1.1. 59 596 83 656
Lisäykset 1.1.-31.12. 106 599 75 934
Siirrot muihin aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 1.1.-31.12. -115 901 -99 995
Hankintameno 31.12. 50 294 59 596
Kirjanpitoarvo 31.12. 50 294 59 596
     
Aktivoidut korot    
Hankintameno 1.1. 13 705 12 664
Lisäykset 1.1.-31.12. 1 016 1 042
Vähennykset 1.1.-31.12.   -1
Hankintameno 31.12. 14 721 13 705
Kertyneet poistot 1.1. -1 910 -1 433
Poistot aktivoiduista koroista 1.1.-31.12. -513 -478
Kirjanpitoarvo 31.12. 12 297 11 795
Kirjanpitoarvo 31.12. 62 592 71 391
Aineelliset hyödykkeet 1 643 599 1 628 749
12. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET, 1 000 € 2019 2018
Maankäyttöoikeudet    
Hankintameno 1.1. 97 509 95 087
Lisäykset 1.1.-31.12. 2 811 2 625
Vähennykset 1.1.-31.12. -19 -203
Hankintameno 31.12. 100 301 97 509
Kirjanpitoarvo 31.12. 100 301 97 509
     
Muut aineettomat hyödykkeet    
Hankintameno 1.1. 52 930 48 783
Lisäykset 1.1.-31.12. 17 086 4 148
Hankintameno 31.12. 70 016 52 930
Kertyneet poistot 1.1. -42 588 -39 229
Poistot 1.1.-31.12. -3 960 -3 358
Kirjanpitoarvo 31.12. 23 469 10 343
Kirjanpitoarvo 31.12. 123 770 107 852

Maankäyttöoikeuksia ei poisteta vaan testataan vuosittain liikearvon testauksen yhteydessä arvonalentumisen varalta. 

Fingrid-konsernin koko liiketoiminta on Suomessa harjoitettavaa järjestelmävastuullista kantaverkkotoimintaa, jolle konsernin taseessa oleva liikearvo kokonaisuudessaan kohdistuu. Liikearvon taseessa oleva määrä on 87,9 miljoonaa euroa eikä siihen ole tullut muutoksia esitettävinä kausina. Koska sääntelyn mukaisesti käypään arvon arvostettu yhtiön kantaverkko-omaisuuden nettovarojen arvo on noin 2 800,0 miljoonaa euroa verrattuna nettovarojen 1 855,3 miljoonan euron kirjanpitoarvoon, joka sisältää maankäyttöoikeudet ja liikearvon, omaisuuserien kirjanpitoarvo ei ole alentunut.


  Laadintaperiaatteet

Aineelliset hyödykkeet

Suurin osa yhtiön aineellisista hyödykkeistä muodostuu kantaverkko-omaisuudesta. Kantaverkko-omaisuus sisältää mm. 400 kV, 220 kV, 110 kV voimajohdot, tasasähköjohdot, johtokatujen käyttöoikeudet, sähköasemat asema-alueineen (rakennukset, rakennelmat, koneet ja laitteet, asema-alueen tiet), kaasuturbiinivoimalaitokset, polttoainesäiliöt, generaattorit ja turbiinit.

Aineelliset hyödykkeet on arvostettu taseessa alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla sekä mahdollisilla arvonalentumisilla. Jos käyttöomaisuushyödyke koostuu useammasta osasta, jolla on eripituiset vaikutusajat, osat käsitellään erillisinä hyödykkeinä ja poistetaan erillisten vaikutusaikojensa kuluessa. 

Kun käyttöomaisuushyödykkeen erillisenä hyödykkeenä käsitelty osa uusitaan, uuteen osaan liittyvät menot aktivoidaan. Muut myöhemmin syntyvät menot aktivoidaan vain, mikäli on todennäköistä, että hyödykkeeseen liittyvä vastainen taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi ja hyödykkeen hankintameno on luotettavasti määritettävissä. Korjaus- ja ylläpitomenot kirjataan tulosvaikutteisesti, kun ne ovat toteutuneet.

Vieraan pääoman menot, kuten korkokulut ja järjestelypalkkiot, jotka välittömästi johtuvat ehdot täyttävän omaisuuserän hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta, muodostavat osan kyseisen omaisuuserän hankintamenoista. Ehdot täyttävä hyödyke on sellainen hyödyke, jonka saaminen valmiiksi sen aiottua käyttötarkoitusta varten vaatii välttämättä huomattavan pitkän ajan. Muut vieraan pääoman menot kirjataan kuluiksi. Hankintamenoon aktivoidut vieraan pääoman menot lasketaan konsernin keskimääräisen vieraan pääoman kustannusten mukaan.

Aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä tehdään tasapoistot taloudellisen vaikutusajan mukaisesti. Tilivuoden aikana käyttöön otetun käyttöomaisuuden poistot lasketaan hyödykekohtaisesti käyttöönottokuukausien mukaan. Maa- ja vesialueista ei tehdä poistoja. Arvioidut taloudelliset pitoajat tarkistetaan jokaisena tilinpäätöspäivänä ja jos ne eroavat merkittävästi aikaisemmista arvioista, poistoaikoja muutetaan vastaavasti.

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistoajat:

Rakennukset ja rakennelmat

Sähköasemien rakennukset ja erilliset rakennukset  40 vuotta
Sähköasemien rakennelmat  30 vuotta
Kaasuturbiinivoimalaitosten rakennukset ja rakennelmat  20-40 vuotta
Erilliset rakennelmat  15 vuotta

 

Voimajohdot

Voimajohdot 400 kV  40 vuotta
Tasasähköjohdot  40 vuotta
Voimajohdot 110-220 kV  30 vuotta
Kreosoottipylväät ja niiden hävittämiskustannukset  30 vuotta
Voimajohtojen (400 kV) alumiinipylväät  10 vuotta
Valokuitu-ukkosjohtimet  10-20 vuotta

 

Koneet ja kalusto

Sähköasemien koneet  10-30 vuotta
Kaasuturbiinivoimalaitokset  20 vuotta
Muut koneet ja kalusto  3-5 vuotta

 

Käyttöomaisuushyödykkeiden myynnistä tai luovutuksesta syntyvät voitot tai tappiot kirjataan tuloslaskelmaan joko liiketoiminnan muihin tuottoihin tai kuluihin. Taseesta poiskirjaaminen tapahtuu, kun taloudellinen vaikutusaika on päättynyt, hyödyke myyty, romutettu tai muutoin luovutettu ulkopuoliselle.

Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet

Yritysten ja liiketoimintojen hankinnasta syntynyt liikearvo muodostuu hankintamenon sekä hankittujen käypiin arvoihin arvostettujen yksilöitävissä olevien nettovarojen erotuksena. Liikearvo kohdistetaan rahavirtaa tuottaville yksiköille, ja se testataan vuosittain arvonalentumisten varalta. Osakkuusyritysten osalta liikearvo sisällytetään osakkuusyrityksen investoinnin arvoon.

Muita aineettomia hyödykkeitä ovat ohjelmistot, maankäyttö- ja päästöoikeudet. Ohjelmistot arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon ja poistetaan tasapoistoin arvioituna taloudellisena vaikutusaikanaan. Maankäyttöoikeuksista, joilla on rajaton taloudellinen vaikutusaika, ei kirjata poistoja, vaan ne testataan vuosittain arvonalentumisen varalta. 

Päästöoikeuksia on käsitelty luvussa 7.2.

Aineettomiin hyödykkeisiin liittyvät, myöhemmin toteutuvat menot aktivoidaan vain siinä tapauksessa, että niiden vaikutuksesta yritykselle koituva taloudellinen hyöty lisääntyy yli aiemman suoritustason. Muussa tapauksessa menot kirjataan kuluksi niiden syntymishetkellä.