5.3 Vuokrasopimukset

Konsernin vuokrasopimukset koskevat pääasiassa toimistotiloja. Vuokrasopimusten pituudet vaihtelevat ja saattavat sisältää jatkamis- ja päättämisoptioita. Konserni on ottanut käyttöön 1.1.2019 IFRS 16 –standardin.

Vuokrasopimuksista kirjataan käyttöoikeusomaisuuserä ja vastaava velka, kun vuokralle otettu omaisuuserä on konsernin käytettävissä. Maksetut vuokrat jaotellaan velkaan ja rahoituskuluun.

13. VUOKRASOPIMUKSET, 1 000 € 2019 2018
Taseeseen merkityt määrät:    
Käyttöoikeusomaisuuserät, rakennukset ja rakennelmat    
Hankintameno 1.1. 34 974  
Lisäykset 1.1.-31.12. 220  
Poistot 1.1.-31.12. -2 620  
Hankintameno 31.12. 32 574  
Kirjanpitoarvo 31.12. 32 574  
     
Vuokrasopimusvelat:    
Pitkäaikainen 30 515  
Lyhytaikainen 2 371  
Yhteensä 32 886  
     
Tuloslaskelmaan merkityt määrät:    
Käyttöomaisuuserien poistot rakennuksista 2 620  
Korkokulut 683  
Arvoltaan vähäisiin vuokrasopimuksiin liittyvät kulut 964  

Vuokrasopimuksista aiheutuva lähtevä rahavirta vuonna 2019 oli yhteensä 3,0 miljoonaa euroa.

Konserni on ottanut vuokralle pääasiassa toimistotiloja, maa-alueita sähköasemien ja voimajohtojen alta sekä joitakin 110 kilovoltin voimajohtoja ja katkaisijakenttiä. Vuokrasopimusten pituudet vaihtelevat alle vuodesta viiteentoista vuoteen, ja yleensä niitä on mahdollista jatkaa alkuperäisen päättymispäivän jälkeen. Sopimusten indeksi-, uudistamis- ja muut ehdot poikkeavat toisistaan.

Konserni on 1.1.2019 alkaen kirjannut vuokrasopimuksista taseeseen käyttöoikeusomaisuuseriä, lukuun ottamatta lyhytaikaisia tai arvoltaan vähäisiä kohteita koskevia sopimuksia, lisätietoja Vuokrasopimukset –laadintaperiaatteessa sekä edellä olevassa liitetietolaskelmassa. Vuokravastuut on 31.12.2018 saakka esitetty taseen ulkopuolisena eränä:

VUOKRAVASTUUT, 1 000 € 2019 2018
Vuokrasopimuksista suoritettavat vuokrat:    
Yhden vuoden kuluessa   4 223
Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluessa   14 716
Yli viiden vuoden kuluttua   11 273
Yhteensä   30 212
     

 Laadintaperiaatteet

Vuokrasopimukset

Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut jäävät vuokranantajalle, käsitellään muina vuokrasopimuksina. Muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettavat vuokrat on käsitelty liiketoiminnan muissa kuluissa, ja ne kirjataan tuloslaskelmaan tasasuuruisina erinä vuokra-ajan kuluessa. Muut vuokrasopimukset koskevat pääasiassa toimistotiloja, maa-alueita ja verkkovuokria.

IFRS 16 vuokrasopimukset

Vuokrasopimuksista kirjataan käyttöoikeusomaisuuserä ja vastaava velka, kun vuokralle otettu omaisuuserä on konsernin käytettävissä. Maksetut vuokrat jaotellaan velkaan ja rahoituskuluun. Rahoituskulut kirjataan tulosvaikutteisesti vuokra-ajalle siten, että jäljellä olevan velkasaldon korkoprosentti on jokaisella kaudella sama. Käyttöoikeusomaisuuserästä tehdään tasapoistot omaisuuserän taloudellisen vaikutusajan tai vuokra- ajan kuluessa sen mukaan kumpi niistä on lyhyempi.

Vuokrasopimuksista aiheutuvat varat ja velat arvostetaan aluksi nykyarvoon perustuen. Vuokrasopimusvelat sisältävät seuraavien vuokrien nettomääräisen käyvän arvon:

  • kiinteät maksut vähennettynä mahdollisilla saatavilla kannustimilla
  • muuttuvat vuokrat, jotka perustuvat indeksiin tai hintatasoon
  • määrät, jotka vuokralle ottajan odotetaan maksavan jäännösarvotakuiden perusteella
  • osto-option toteutushinta, jos on kohtuullisen varmaa, että vuokralle ottaja käyttää tämän option
  • rangaistusmaksut vuokrasopimuksen päättämisessä, jos vuokra-ajassa on otettu huomioon, että vuokralle ottaja käyttää tämän option

Vuokrat diskontataan käyttäen konsernin lisälainan korkoa.

Käyttöoikeusomaisuuserät arvostetaan hankintamenoon, joka sisältää:

  • vuokrasopimusvelan alkuperäinen määrä
  • ennen sopimuksen alkamisajankohtaa maksetut vuokrat vähennettynä mahdollisilla saaduilla kannustimilla - alkuvaiheen välittömät menot ja
  • menot alkuperäiseen tilaan palauttamisesta

Lyhytaikaisia ja arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskeviin vuokrasopimuksiin liittyvät maksut kirjataan kuluiksi tasaerinä. Lyhytaikaisiksi katsotaan vuokrasopimukset, joiden vuokra-aika on enintään 12 kuukautta. Niiltä osin kuin vuokrakohteena olevan hyödykkeen arvo ei ole Fingridin kannalta olennainen, johto on arvioinut vähäarvoisiksi omaisuuseriksi.

Vuokrasopimusvelan lyhennyksiin liittyvät maksut esitetään rahoituksen rahavirtoina, korkokulut on kirjattu konsernin korkokulut erään. Lyhytaikaisiin ja arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskeviin sopimuksiin perustuvat vuokrat sekä muuttuvat vuokrat, joita ei ole sisällytetty vuokrasopimusvelkoihin, esitetään liiketoiminnan rahavirtoina.

IFRS 16 standardin käyttöönotto

Fingrid Oyj on ottanut käyttöön IFRS 16 standardin 1.1.2019 alkaen ja soveltanut käyttöönoton yksinkertaistettua menettelytapaa. Käyttöönoton kumulatiivinen vaikutus näytetään 1.1.2019 avaavassa taseessa, eikä käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja ole oikaistu. IFRS 16 standardi korvasi aiemman IAS 17 Vuokrasopimukset -standardin.

Standardin mukaan kaikki vuokrasopimukset esitetään vuokralleottajan taseessa. Vuokralleottaja kirjaa taseeseen käyttöoikeusomaisuuserän perustuen sen oikeuteen käyttää kyseistä omaisuuserää sekä vuokrasopimusvelan perustuen velvollisuuteen suorittaa vuokramaksuja. Käyttöoikeusomaisuuserä poistetaan joko vuokra-ajan kuluessa tai taloudellisen vaikutusajan perusteella, riippuen siitä kumpi niistä on lyhyempi. Vuokrasopimusvelan korkokulu esitetään rahoituskuluissa. IFRS 16 standardi sisältää lyhytaikaisia sopimuksia ja arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä varten vapaaehtoisia helpotuksia, joita Fingrid Oyj soveltaa. Näihin liittyvät maksut kirjataan kuluiksi tuloslaskelmaan. Vuokralleantajan näkökulmasta raportointi säilyy samankaltaisena kuin IAS 17 standardissa, vuokrasopimukset jaetaan rahoitusleasingsopimuksiin ja muihin vuokrasopimuksiin. Fingridillä ei ole merkittäviä sopimuksia vuokralleantajana.

IFRS 16 käyttöönoton johdosta Fingrid on kirjannut taseeseen uusia varoja ja velkoja, lähinnä toimitilojen vuokrasopimuksia. 1.1.2019 Fingrid on kirjannut uusia käyttöoikeusomaisuuseriä 35 miljoonaa euroa. 31.12.2018 muut vuokravastuut kuin rahoitusleasingsopimusvastuut olivat 30,2 miljoonaa euroa.

Käyttöönottohetken ero johtuu lähinnä siitä, että Fingridillä on muutamia pitkiä toimitiloihin liittyviä vuokrasopimuksia, joita IFRS 16 standardin käyttöönottohetkellä arvostettaessa on otettu huomioon standardin mainitsemat jatko-optiot. Vuokra-aikojen jatko-optioiden arvioinnissa on käytetty johdon harkintaa siitä missä määrin on odotettavissa että optiot tullaan käyttämään. IFRS 16 käyttöönotossa käyttöomaisuuserät on kirjattu vastaamaan määrää, joka vastaa käyttöomaisuuserän diskontattua vuokravelkaa. Keskimääräinen painotettu diskonttokorko käyttöomaisuusvelalle 1.1.2019 oli 2,02%
IFRS 16 standardilla on vaikutus rahavirtalaskelman esittämistapaan. Uusi esitystapa parantaa liiketoiminnan rahavirtaa ennen rahoituseriä ja veroja. IFRS 16 mukaan vuokrasopimusvelan maksut esitetään rahoitustoiminnan rahavirrassa ja liittyvä korko korkokuluna.

Standardi sisältää kaksi valinnaista kirjaamista koskevaa helpotusta vuokralleottajalle. Mikäli helpotusta sovelletaan, kirjanpitokäsittely on samankaltainen kuin aiempi operatiivisten vuokrasopimusten käsittely, eli vuokralleottaja kirjaa vuokrat tulosvaikutteisesti. Helpotukset koskevat lyhytaikaisia vuokrasopimuksia ja sopimuksia, joissa omaisuuserä on arvoltaan vähäinen. Fingrid soveltaa IFRS 16 standardin poikkeussääntöä, jonka mukaan lyhytaikaisia vuokrasopimuksia, joiden vuokra-aika on 12 kuukautta tai lyhyempi ja jotka eivät sisällä optiota vuokrakohteena olevan hyödykkeen ostamisesta, ei kirjata taseeseen. Myös niiltä osin kuin vuokrakohteena olevan hyödykkeen arvo ei ole Fingridin kannalta olennainen, johto on päättänyt käyttää option täysimääräisesti.

Vuokrakauden pituus vastaa ei-purettavissa olevaa vuokrasopimuksen kestoa sekä sellaiset vuokrasopimukset joissa jatko-optiot tullaan johdon arvion mukaan suurella todennäköisyydellä käyttämään. Kiinteistövuokrasopimuksissa ei ole selkeästi määritelty sopimuksen sisäistä korkokantaa, 

mistä johtuen Fingrid käyttää korkokantana arviota siitä mikä yhtiön lisäluoton korko kiinteistövuokrasopimuksille olisi. Lisäluoton korko määritellään koko kiinteistövuokrakannalle, jolloin kaikki kiinteistöjen vuokrasopimukset diskontataan käyttäen samaa korkokantaa. IFRS 16:n mukaisten vuokrasopimusten diskonttaamisessa käytetyt diskonttokorot perustuvat yhtiön julkisesti noteerattujen joukkovelkakirjalainojen markkinatuottoihin.

Lyhytaikaiset tai vähäarvoiset vuokrasopimukset, jotka kirjataan tasaerinä kuluiksi, koostuvat ajoneuvojen leasingmaksuista, maa- ja vesialueiden vuokrista sekä pienkoneiden ja laitteiden leasingmaksuista.

IFRS 16 –siirtymän vaikutukset

Vuokrasopimusvelkojen ja vuokrasopimuksiin liittyvien sitoumusten välinen täsmäytys siirtymähetkellä on esitetty alla:

Vuokravastuut 31.12.2018 30,2
Vuokrakauden määrittelyn vaikutukset 15,1
Diskonttauksen vaikutukset -5,8
Lyhytaikaiset vuokrasopimukset joita ei kirjata velaksi -0,1
Arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskevat vuokrasopimukset -4,3
Vuokrasopimusvelat 1.1.2019 35,0
   
Josta:  
Lyhytaikaisia vuokrasopimusvelkoja 2,3
Pitkäaikaisia vuokrasopimusvelkoja 32,7
  35,0