6.4 Rahavarat ja muut rahoitusvarat

19. RAHAVARAT, 1 000 € 2019 2018
Pankkitilit ja käteisvarat 15 626 13 922
Yhteensä 15 626 13 922
20. MUUT RAHOITUSVARAT, 1 000 € 2019 2018 Hierarkian taso
Lyhyen koron rahastot 67 188 56 881 Taso 1
Yritystodistukset 0 4 498 Taso 2
Pankkitalletukset yli 3kk 0 10 000 Taso 2
Yhteensä 67 188 71 380  


 Laadintaperiaatteet

Rahavarat

Taseen rahavarat muodostuvat käteis- ja tilivaroista sekä pankkitalletuksista, joiden alkuperäinen maturiteetti on enintään kolme kuukautta. Rahavirtalaskelman rahavaroihin luetaan lisäksi muut rahoitusvarat. Rahavarat kirjataan pois taseesta, kun ne erääntyvät, myydään tai muutoin luovutetaan.

Muut rahoitusvarat

Tähän ryhmään luokiteltujen rahoitusvarojen ryhmä sisältää lyhytaikaisia rahamarkkina-arvopapereita (sijoitus- yritys- ja kuntatodistuksia) ja lyhytaikaisia sijoituksia lyhyen koron rahastoihin sekä yli kolmen kuukauden mittaisia pankkitalletuksia. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat merkitään selvityspäivänä taseeseen käypään arvoon. Tämän jälkeen rahoitusvarat arvostetaan jokaisena raportointipäivänä käypään arvoon ja niiden arvonmuutos kirjataan tuloslaskelman rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Myös johdannaiset kuuluvat tähän ryhmään, mutta esitetään taseessa omilla riveillään. Johdannaisten laadintaperiaatteet on esitetty luvussa 6.6.

Myytävissä olevat sijoitukset

Fingridillä ei ole myytävissä oleviksi sijoituksiksi luokiteltuja rahoitusvaroja.

Rahoitusvarat kirjataan pois taseesta, kun ne erääntyvät, myydään tai muutoin luovutetaan niin että niihin liittyvät riskit ja edut ovat siirtyneet.