6.6 Yhteenveto rahoitusvaroista, rahoitusveloista ja johdannaisista

Fingridin rahoitusvarat ja -velat arvostusryhmittäin jaoteltuina muodostuvat seuraavasti:

22. RAHOITUSVARAT JA -VELAT ARVOSTUSRYHMITTÄIN, 1 000 €
Tase-erä 31.12.2019 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat/velat Myytävissä olevat rahoitusvarat Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat/velat Yhteensä Liitetieto
Pitkäaikaiset rahoitusvarat:          
Korko- ja valuuttajohdannaiset 26 720     26 720 23
Sähköjohdannaiset 1 905     1 905 23
Lainasaamiset     1 125 1 125  
Lyhytaikaiset rahoitusvarat:          
Korko- ja valuuttajohdannaiset 0     0 23
Sähköjohdannaiset 3 835     3 835 23
Myyntisaamiset ja muut saamiset     83 990 83 990 3
Muut rahoitusvarat 67 188     67 188 20
Rahavarat     15 626 15 626 19
Rahoitusvarat yhteensä: 99 648   100 741 200 389  
Pitkäaikaiset rahoitusvelat:          
Lainat     884 652 884 652 14
Korko- ja valuuttajohdannaiset 6 514     6 514 23
Lyhytaikaiset rahoitusvelat:          
Lainat     235 349 235 349 14
Korko- ja valuuttajohdannaiset 372     372 23
Ostovelat ja muut velat     107 687 107 687 7
Rahoitusvelat yhteensä 6 886   1 227 689 1 234 574  
           
Tase-erä 31.12.2018 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat/velat Myytävissä olevat rahoitusvarat Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat/velat Yhteensä Liitetieto
Pitkäaikaiset rahoitusvarat:          
Korko- ja valuuttajohdannaiset 22 837     22 837 23
Sähköjohdannaiset 9 643     9 643 23
Lainasaamiset     1 750 1 750  
Lyhytaikaiset rahoitusvarat:          
Korko- ja valuuttajohdannaiset 718     718 23
Sähköjohdannaiset 17 856     17 856 23
Myyntisaamiset ja muut saamiset     95 271 95 271 3
Muut rahoitusvarat  56 881   14 498 71 380 20
Rahavarat     13 922 13 922 19
Rahoitusvarat yhteensä: 107 936   125 441 233 378  
Pitkäaikaiset rahoitusvelat:          
Lainat     771 508 771 508 14
Korko- ja valuuttajohdannaiset 7 390     7 390 23
Lyhytaikaiset rahoitusvelat:          
Lainat     288 091 288 091 14
Korko- ja valuuttajohdannaiset 4 011     4 011 23
Sähköjohdannaiset 3     3 23
Ostovelat ja muut velat     97 939 97 939 7
Rahoitusvelat yhteensä 11 404   1 157 537 1 168 941  

Lainoihin sisältyi tilikauden lopussa IFRS 16 mukaisia vuokrasopimusvelkoja yhteensä 32,9 miljoonaa euroa, joista lyhytaikaisia, alle vuoden kuluessa suoritettavia oli 2,4 miljoonaa euroa ja yli vuoden kuluttua erääntyviä oli 30,5 miljoonaa euroa.

Fingrid käyttää johdannaisia ainoastaan suojaamistarkoituksessa, vaikka suojauslaskentaa ei sovelletakaan. Ennen kaupantekoa on kahdenkeskisissä johdannaissopimuksissa oltava voimassa oleva puitesopimus (ISDA). ISDA -sopimuksen mukaisesti sopimuksen alaiset johdannaiset voidaan netottaa ehdollisissa tilanteissa kuten sopimusrikkomus tai konkurssi. Yhtiöllä oli ISDA:n mukaisesti netotettavissa olevia johdannaisia yhteensä käyvältä arvoltaan 22,4 miljoonaa euroa vuonna 2019 (14,3). Pörssien kautta välitettyjen sähkötermiinien markkina-arvon kattamiseksi Fingrid asettaa vakuuden. Sähkön hintariskin hallinta on kuvattu luvussa 4.7. Korko- ja valuuttariskin suojaus on kuvattu luvussa 6.3.

Yhtiön johdannaistransaktiot koostuvat lainasalkkua suojaavista koronvaihtosopimuksista ja koron- ja valuutanvaihtosopimuksista sekä ostetuista optioista, joilla suojataan lainasalkku äkillistä lyhyiden korkojen muutosta vastaan. Valuuttatermiinisopimuksilla kiinnitetään ei-euromääräisten liiketoiminnan sopimusten valuuttakurssi. Sähköfutuurit- ja termiinit on tehty tulevien häviösähkön hankintojen hintariskin suojaamistarkoituksessa.

Alla oleva taulukko sisältää konsernin kaikki johdannaiset.

23. Johdannaisinstrumentit, 1000 €
  2019 2018 Hierarkian taso
Korko- ja valuutta-
johdannaiset
Käypä arvo pos. Käypä arvo neg. Käypä nettoarvo Nimel-lisarvo Käypä arvo pos. Käypä arvo neg. Käypä nettoarvo Nimel-lisarvo  
31.12.19 31.12.19 31.12.19 31.12.19 31.12.18 31.12.18 31.12.18 31.12.18  
Valuutan- ja koronvaihto-
sopimukset

1 509

-2 901 -1 393 12 512 2 571 -6 888 -4 316 36 237 Taso 2
Valuuttatermiinit   -440 -440 15 878 7  -5 1 5 150 Taso 2
Koronvaihto-sopimukset 27 771 -3 564 24 207 265 000 23 575 -5 087 18 488 325 000 Taso 2
Ostetut korko-optiot 49   49 610 000 126   126 620 000 Taso 2
Yhteensä 29 329 -6 905 22 423 903 389 26 279 -11 980 14 300 986 387  
Sähköjohdannaiset Käypä arvo pos. Käypä arvo neg. Käypä nettoarvo TWh Käypä arvo pos. Käypä arvo neg. Käypä nettoarvo TWh  
31.12.19 31.12.19 31.12.19 31.12.19 31.12.18 31.12.18 31.12.18 31.12.18  
Sähköfutuurit, NASDAQ OMX Commodities 8 015 -771 7 244 0,71  12 383  -385  11 997 1,87 Taso 1
Sähkötermiinit, NASDAQ OMX Commodities 5 740   5 740 3,56 27 500 -3 27 496 2,58 Taso 1
Yhteensä 13 755 -771 12 984 4,27 39 883 -389 39 494 4,45  

Käypä nettoarvo osoittaa johdannaisten realisointituloksen, jos johdannaiset olisi suljettu vuoden 2019 viimeisenä kaupankäyntipäivänä. Käypä nettoarvo ei ole johdettavissa taseen nettojohdannaisvelkaan tai -saamiseen, koska tässä esityksessä huomioidaan siirtyvät korot.

Seuraava kuvio havainnollistaa yhtiön kaikkien valuutta- ja korkojohdannaisten käyvän nettoarvon ja sen muutoksen vuonna 2019.

Rahoitusjohdannaisten arvonmuutos

Fingridin häviösähkön hintasuojauksen tarkoituksena on vähentää markkinahintojen vaihtelun vaikutusta häviösähkön hankintakustannukseen ja antaa riittävää ennakoitavuutta, jotta kantaverkkopalvelun hintatasoon kohdistuvat vuotuiset muutospaineet olisivat häviösähkökustannusten osalta maltillisia. Fingridin häviösähkön hintasuojauksessa käytettyjen sähköjohdannaisten liikevoittoon kirjattu käyvän arvon muutos oli 26,6 miljoonaa euroa negatiivinen (37,0 miljoonaa euroa positiivinen). Sähköjohdannaisten käyvän arvon vaihtelu saattaa olla huomattavaa. Negatiivinen tulosvaikutus johtui positiivisen markkina-arvon omaavien sähköjohdannaisten realisoitumisesta sekä matalampien sähköjohdannaisten markkinanoteerausten vaikutuksesta sähköjohdannaisten käypään arvoon. Fingrid pitää hankkimansa johdannaiset koko maturiteetin.

Sähköjohdannaisten käyvän arvon herkkyyttä sähkön hintaan mitataan 10 prosentin muutoksena markkinahinnassa tilinpäätöshetkellä avoinna oleville sähköjohdannaissopimuksille. Sähkön markkinahinnan 10 prosentin nousu/lasku vaikuttaisi konsernin tulokseen ennen veroja 9,2 miljoonaa euroa positiivisesti / 9,2 miljoonaa euroa negatiivisesti.

Seuraava kuvio havainnollistaa yhtiön sähköjohdannaisten käyvän nettoarvon ja sen muutoksen vuonna 2019.

sähköfuurien

 Laadintaperiaatteet

RAHOITUSINTRUMENTIT

Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu

Konsernissa rahoitusvarat ja –velat on luokiteltu konsernin liiketoimintamallin perusteella IFRS 9 standardin mukaisesti.
Luokittelu tapahtuu liiketoimintamallin tavoitteen sekä sijoitusten sopimusperusteisten rahavirtojen perusteella tai soveltamalla käyvän arvon vaihtoehtoa alkuperäisen hankinnan yhteydessä.

Muut rahoitusvarat voivat sisältää sijoituksia lyhytaikaisiin rahamarkkina-arvopapereihin (yritys-, sijoitus-, ja kuntatodistuksiin), yli kolmen kuukauden mittaisia talletuksia sekä sijoituksia lyhyen koron rahastoihin.

Sijoitukset lyhyen koron rahastoihin on luokiteltu ja kirjattu käypään arvoon tulosvaikutteisesti.

Sijoitukset lyhytaikaisiin rahamarkkina-arvopapereihin luokitellaan ja kirjataan jaksotettuun hankintamenoon yhtiön soveltaman liiketoimintanallin mukaisesti. Tavoitteena on pitää sijoitukset eräpäivään asti ja kerätä sopimukseen perustuvat rahavirrat, jotka koostuvat pääoman ja koron maksuista. Aikaisemmin rahamarkkina-arvopaperit on kirjattu käypään arvoon tulosvaikutteisesti, mutta muutoksella ei ole ollut olennaista vaikutusta yhtiön taloudelliseen tulokseen.

Pankkitalletukset, joiden pituus on yli kolme kuukautta, kirjataan jaksotettuun hankintamenoon.

Konserni tekee arvonalentumiseen liittyvää arviointia jokaisen yksittäisen instrumentin kohdalla aktiivisesti ja kriteerien toteutuessa mahdollinen arvonalentuminen kirjataan tulosvaikutteisesti. Rahoitusvelkojen kirjanpitokäsittely ei ole muuttunut ja ne kirjataan kuten aikaisemminkin jaksotettuun hankintamenoon. Taseesta pois kirjaamista koskevat säännöt on siirretty muuttumattomina standardista IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen.

Konserni ei sovella suojauslaskentaa ja IFRS 9 –standardin mukaiset suojauslaskentaa koskevat säännöt eivät vaikuta yhtiön kirjanpitokäsittelyyn.

Rahavarat

Rahavarat koostuvat käteisvaroista ja lyhytaikaisista pankkitalletuksista, joiden maturiteetti on alle kolme kuukautta.


 


 Laadintaperiaatteet

Johdannaisinstrumentit

Johdannaiset kirjataan alun perin johdannaissopimuksen solmimispäivän käypään arvoon, ja sen jälkeen ne arvostetaan käypään arvoon. Johdannaisten käyvän arvon muutokset kirjataan tulokseen. Yhtiö solmii johdannaissopimuksia vain suojautuakseen riskeiltä Yritystalouden periaatteiden ja Rahoitustoiminnan politiikan sekä häviösähköpolitiikan mukaisesti.

Sähköjohdannaiset

Yhtiö solmii sähköjohdannaissopimuksia suojatakseen häviösähköennusteen mukaisen sähkön hankinnan hintariskiä. Fingrid lopetti sähköjohdannaisten suojauslaskennan vuoden 2014 alusta, minkä johdosta sähköjohdannaisten koko arvonmuutos kirjataan tuloslaskelmaan.

Korko- ja valuuttajohdannaiset

Yhtiö solmii johdannaissopimuksia suojatakseen rahoitusriskejä (korko- ja valuuttapositiota) hallituksen hyväksymän Yritystalouden periaatteiden mukaisesti. Fingrid ei sovella suojauslaskentaa näiden johdannaisten osalta. Johdannaisvara tai -velka merkitään kirjanpitoon alun perin käypään arvoon. Tilinpäätöspäivänä johdannaiset arvostetaan käypään arvoon ja arvonmuutos merkitään suoraan tuloslaskelmaan rahoitustuottoihin
ja -kuluihin.

Johdannaisten käyvät arvot tilinpäätöspäivänä perustuvat eri laskentamenetelmiin. Valuuttatermiinit on arvostettu termiinihintoihin. Koron- ja valuutanvaihtosopimukset on arvostettu kunkin valuutan korkokäyrän perusteella nykyarvoon. Korko-optiot on arvostettu markkinoilla yleisesti käytettyjen optiohinnoittelumallien mukaisesti.