8.2 Emoyhtiön tase

VASTAAVAA   31.12.2019 31.12.2018
  Liitetieto
Aineettomat hyödykkeet:      
Muut aineettomat hyödykkeet 12 74 207 990,70 77 600 740,48
    74 207 990,70 77 600 740,48
Aineelliset hyödykkeet 13    
Maa- ja vesialueet   19 640 631,77 19 116 986,53
Rakennukset ja rakennelmat   243 001 815,61 226 260 218,96
Koneet ja kalusto   559 391 487,70 551 598 765,91
Voimajohdot   742 446 973,27 743 255 086,72
Muut aineelliset hyödykkeet   117 516,35 117 516,35
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat   50 294 189,42 59 596 188,98
    1 614 892 614,12 1 599 944 763,45
Sijoitukset: 14    
Osuudet saman konsernin yrityksissä   843 310,86 843 310,86
Osuudet omistusyhteysyrityksissä   8 087 353,95 8 587 578,95
    8 930 664,81 9 430 889,81
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ   1 698 031 269,63 1 686 976 393,74
       
VAIHTUVAT VASTAAVAT      
Vaihto-omaisuus 15 12 066 857,86 12 390 535,52
Saamiset      
Pitkäaikaiset      
Lainasaamiset konserniyrityksiltä 16 21 394 055,61 9 142 044,28
Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 16 1 125 000,00 1 750 000,00
Laskennalliset verosaamiset 10 9 002 757,57 10 788 284,51
    31 521 813,18 21 680 328,79
       
Lyhytaikaiset      
Myyntisaamiset   68 438 571,79 82 960 650,88
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 17 2 542 055,18 377 781,29
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 18 3 880 910,79 1 290 832,94
Muut saamiset   11 055 048,42 1 463 140,20
Siirtosaamiset 19,20 7 059 591,00 9 489 162,82
    92 976 177,18 95 581 568,13
       
Rahoitusarvopaperit 21 66 489 293,26 70 980 070,94
Rahat ja pankkisaamiset 21 15 626 317,65 13 921 698,15
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ   218 680 459,13 214 554 201,53
VASTAAVAA YHTEENSÄ   1 916 711 728,76 1 901 530 595,27
VASTATTAVAA   31.12.2019 31.12.2018
  Liitetieto
OMA PÄÄOMA 22    
Osakepääoma   55 922 485,55 55 922 485,55
Ylikurssirahasto   55 922 485,55 55 922 485,55
Edellisten tilikausien voitto   50 925 015,90 27 794 652,75
Tilikauden voitto   148 060 722,84 194 570 313,15
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ   310 830 709,84 334 209 937,00
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 23 348 896 757,27 398 896 757,27
PAKOLLISET VARAUKSET 30 1 393 146,78 1 424 146,78
       
VIERAS PÄÄOMA      
       
Pitkäaikainen      
Joukkovelkakirjalainat 24,25 617 511 729,99 667 511 729,99
Lainat rahoituslaitoksilta   240 216 450,17 107 878 787,88
    857 728 180,16 775 390 517,87
Lyhytaikainen      
Joukkovelkakirjalainat 24 50 000 000,00 23 724 792,54
Lainat rahoituslaitoksilta   17 662 337,71 22 600 144,82
Ostovelat   17 541 604,90 20 725 047,34
Velat saman konsernin yrityksille 26 1 598 574,20 2 880 243,07
Velat omistusyhteysyrityksille 27 3 919 746,15 2 226 105,94
Muut velat 28 188 907 858,16 265 127 089,56
Siirtovelat 29 118 232 813,59 54 325 813,08
    397 862 934,71 391 609 236,35
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ   1 255 591 114,87 1 166 999 754,22
VASTATTAVAA YHTEENSÄ   1 916 711 728,76 1 901 530 595,27