8.3 Emoyhtiön rahavirtalaskelma

    1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018
  Liitetieto
Liiketoiminnan rahavirrat:      
Voitto ennen veroja   134 803 083,30 193 020 475,97
Oikaisut:      
Poistot   98 240 304,08 102 385 166,51
Käyttöomaisuuden myyntivoitot (-) ja -tappiot (+)   -2 815 810,14 -8 131 010,26
Korkokulut ja muut rahoituskulut   13 610 843,06 16 519 817,38
Muut oikaisut   -2 217 154,00  
Käyttöpääoman muutokset:      
Myynti- ja muiden saamisten muutos   3 951 573,69 -5 029 980,04
Vaihto-omaisuuden muutos   323 677,66 1 138 374,77
Osto- ja muiden velkojen muutos   -1 892 072,25 10 796 432,05
Pullonkaulatuotot   73 001 449,41 29 632 292,62
Varausten muutos   -31 000,00 -50 000,00
Maksetut korot   -21 335 127,58 -21 416 295,12
Saadut korot   6 396 426,04 4 431 631,10
Maksetut verot 10 -39 205 820,03 -37 281 373,19
Liiketoiminnan nettorahavirta   262 830 373,24 286 015 531,79
       
Investointien rahavirrat:      
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin 13 -104 761 656,82 -89 930 983,87
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin 12 -3 483 636,41 -5 491 663,99
Investoinnit muihin sijoituksiin 14   -606 903,32
Luovutustulot muista sijoituksista 14 684 495,00  
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 13 3 057 000,00 13 745 399,31
Myönnetyt lainat   -12 000 000,00 -4 000 000,00
Lainasaamisten takaisinmaksu   937 500,00 1 750 000,00
Saadut osingot 9 880 590,07 644 876,60
Saadut avustukset   609 998,00  
Investointien nettorahavirta   -114 075 710,16 -83 889 275,27
       
Rahoituksen rahavirrat:      
Lyhytaikaisten lainojen nostot   435 667 584,00 542 636 150,22
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut   -515 738 978,54 -440 527 216,90
Pitkäaikaisten lainojen nostot   150 000 000,00  
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   -46 324 937,36 -129 086 415,69
Konsernitilisaamisten ja -velkojen muutos   -3 704 539,36  
Maksetut osingot 22 -171 439 950,00 -173 518 010,00
       
Rahoituksen nettorahavirta   -151 540 821,26 -200 495 492,37
Raha- ja rahoitusvarojen muutos   -2 786 158,18 1 630 764,15
Raha- ja rahoitusvarat tilikauden alussa   84 901 769,09 83 271 004,94
Raha- ja rahoitusvarat tilikauden lopussa 21 82 115 610,91 84 901 769,09