8.4 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot

1. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET

Fingrid Oyj:n tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolain mukaisesti (Finnish Accounting Standards, FAS). Tilinpäätöksen erät on arvostettu alkuperäisen hankintamenon perusteella.

Ulkomaan valuutan määräiset erät

Ulkomaan valuutan määräiset kaupalliset tapahtumat ja rahoituserät kirjataan tapahtumapäivänä Euroopan keskuspankin keskikurssiin. Korolliset velat ja saatavat ja niiden suojaukset arvostetaan tilinpäätöksessä Euroopan keskuspankin julkaisemaan tilinpäätöspäivän keskikurssiin. Eräpäivänä korollisista veloista ja saatavista ja niitä vastaavista suojauksista aiheutuvat kurssierot kirjataan rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Kaupallisen valuuttavirran suojaamiseen käytetyistä johdannaisista syntyvät kurssierot kirjataan oikaisemaan vastaavaa erää tuloslaskelmassa.

Korko- ja valuuttajohdannaiset

Koron- ja valuutanvaihtosopimuksia sekä valuuttatermiinejä ja korko-optioita on käytetty Rahoitustoiminnan politiikan mukaisesti Fingridin tase-erien korko- ja valuuttariskin sekä kaupallisten erien suojaamiseen. Johdannaissopimukset kirjataan samoja kirjanpidon kirjausperiaatteita noudattaen kuin erät, joita johdannaiset suojaavat. Koron- ja valuutanvaihtosopimusten ja korko-optioiden korkoerät jaksotetaan ja kirjataan tuloslaskelmaan korkotuottoihin ja -kuluihin. Korollista velkaa ja saatavia suojaavien valuuttatermiinien korko-osuus jaksotetaan niiden voimassaoloajalle ja kirjataan rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Korko-optioista maksetut tai saadut preemiot jaksotetaan niiden suojausajanjaksolle.

Sähköjohdannaiset

Fingrid suojaa hankkimansa häviösähkön hintariskiä käyttämällä NASDAQ OMX Oslo ASA:n noteeraamia futuuri- ja termiini-tuotteita. Kauppaa voidaan käydä myös OTC-markkinoilla NASDAQ OMX Oslo ASA:n finanssituotteita vastaavilla tuotteilla. Näistä aiheutuvilla menoilla ja tuloilla oikaistaan häviösähköhankinnan ostoja tuloslaskelmassa sillä kaudella, johon niiden suojausvaikutus kohdistuu.

Tutkimus- ja kehitysmenot

Tutkimus- ja kehitysmenot käsitellään vuosikuluina.

Käyttöomaisuuden arvostus

Käyttöomaisuus aktivoidaan välittömään hankintamenoon. Suunnitelmapoistot lasketaan tasapoistoina käyttöomaisuuden taloudellisen pitoajan perusteella. Tilivuoden aikana käyttöön otetun käyttöomaisuuden poistot lasketaan hyödykekohtaisesti käyttöönottokuukausien mukaan.

Poistoajat ovat seuraavat:

Liikearvo = 20 vuotta

Muut pitkävaikutteiset menot:

     Johtoalueiden käyttöoikeudet = 30-40 vuotta
     Muut käyttöoikeudet taloudellisen käyttöajan mukaan, enintään = 10 vuotta
     Ohjelmistot = 3 vuotta

Rakennukset ja rakennelmat

     Sähköasemien rakennukset ja erilliset rakennukset = 40 vuotta
     Sähköasemien rakennelmat = 30 vuotta
     Kaasuturbiinivoimalaitosten rakennukset ja rakennelmat = 20-40 vuotta
     Erilliset rakennelmat = 15 vuotta

Voimajohdot

     Voimajohdot 400 kV = 40 vuotta
     Tasasähköjohdot = 40 vuotta
     Voimajohdot 110-220 kV = 30 vuotta
     Kreosoottipylväät ja niiden hävittämiskustannukset* = 30 vuotta
     Voimajohtojen (400 kV) alumiinipylväät = 10 vuotta
     Valokuitu-ukkosjohtimet = 10-20 vuotta

Koneet ja kalusto

     Sähköasemien koneet = 10-30 vuotta
     Kaasuturbiinivoimalaitokset = 20 vuotta
     Muut koneet ja kalusto = 3-5 vuotta

* Hävittämiskustannukset on diskontattu nykyarvoon, joka on lisätty käyttöomaisuuden arvoon ja kirjattu pakollisena varauksena.

Liikearvon poistoaika on 20 vuotta, koska kantaverkkoliiketoiminta on luonteeltaan pitkäaikaista liiketoimintaa, jonka tuotot kertyvät usean vuosikymmenen ajalta.

Päästöoikeudet

Päästöoikeudet käsitellään kirjanpidossa Kirjanpitolautakunnan lausunnon 1767/2005 nettomenettelyn mukaisesti.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus esitetään FIFO -periaatteen mukaisesti hankintamenon, sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä.

Rahat, pankkisaamiset ja arvopaperit rahoitusomaisuudessa

Rahat ja pankkisaamiset sisältävät käteiset varat ja pankkitilit. Rahoitusarvopaperit ovat sijoitus- ja yritystodistuksia, sekä sijoituksia lyhyen koron rahastoihin. Markkinanoteeratut arvopaperit ja niihin rinnastettavat varat arvostetaan alkuperäiseen hankintahintaan tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Korolliset velat

Pitkäaikaiset korolliset velat muodostuvat rahoituslaitoslainoista ja kansainvälisen joukkovelkakirjaohjelman alla liikkeeseen lasketuista joukkovelkakirjoista. Lyhytaikaiset korolliset velat koostuvat kotimaisen ja kansainvälisen yritystodistusohjelman alla liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista sekä pitkäaikaisten lainojen ja joukkovelkakirjalainojen lyhytaikaisesta osuudesta. Velkaohjelmien puitteissa liikkeeseen lasketut velkakirjat ovat sekä euro- että ulkomaan valuutan määräisiä. Fingridillä on sekä kiinteä- että vaihtuvakorkoista velkaa. Korko jaksotetaan velan laina-ajalle. Velkakirjan mahdollinen yli- tai alihinta jaksotetaan kyseisen velkakirjan laina-ajalle. Valmiusluottojen järjestelypalkkiot kirjataan pääsääntöisesti heti kuluksi ja luotonvarausprovisiot kirjataan kuluksi sopimusajalle.

Rahoitusriskien hallinta

Rahoitusriskien hallinnassa noudatettavat periaatteet on esitetty konsernin liitetiedoissa luvussa 6.2 ja 6.3.

Tuloverot

Veroihin kirjataan tilikauden tulosta vastaava suoriteperusteinen vero sekä aikaisempien tilikausien verojen oikaisut.

Laskennalliset verot

Yhtiö kirjaa laskennallisen verosaamisen investointeihin käyttämistään pullonkaulatuotoista, jotka tulevat sen vuoden verotettavaksi tuloksi ja veroiksi minkä aikana ne on käytetty. Pullonkaulatuotoista kirjattu verosaaminen tuloutuu pullonkaulatuotoilla katetuista investoinneista verotuksessa tehtävien poistojen mukaisesti. Kirjanpidossa investointeihin kohdistettu pullonkaulatuotot kirjataan hankintamenon vähennykseksi. Muilta osin laskennallisia verosaamisia ja -velkoja ei kirjata tuloslaskelmaan tai taseeseen vaan ne esitetään liitetiedoissa.

2. LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN

Fingrid Oyj:n liiketoiminta on kokonaisuudessaan järjestelmävastuullista kantaverkkoliiketoimintaa, minkä johdosta liikevaihdon jakoa toimialoittain ei ole.

LIIKEVAIHTO, 1 000 € 2019 2018
Kantaverkkotulot 394 857 428 437
Tasesähkön myynti 346 749 348 837
Rajasiirto 11 608 35 516
Läpisiirtotuotot 14 429 13 089
Tehoreservi palvelutuotot 74 234
Alkuperätakuupalvelutuotot 58 239
Muu liikevaihto 18 397 18 285
Yhteensä 786 173 844 637
3. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT, 1 000 € 2019 2018
Vuokratuotot 644 831
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 2 816 8 277
Saadut avustukset 290 186
Muut tuotot 568 1 506
Yhteensä 4 319 10 801
4. MATERIAALIT JA PALVELUT, 1 000 € 2019 2018
Ostot tilikauden aikana 377 427 378 727
Häviösähköhankinnat 53 856 48 796
Varastojen muutos, lisäys (-) tai vähennys (+) 970 1 138
Aineet ja tarvikkeet 432 253 428 662
Palvelut 45 350 40 495
Yhteensä 477 603 469 157
5. HENKILÖSTÖKULUT, 1 000 € 2019 2018
Palkat ja palkkiot 22 396 25 564
Eläkekulut 3 518 4 437
Muut henkilösivukulut 638 987
Yhteensä 26 552 30 988
Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot, 1 000 € 2019 2018
Juhani Järvi, puheenjohtaja (6.6.2014 alkaen) 42 41
Päivi Nerg, varapuheenjohtaja (28.3.2018 alkaen) 20 16
Juha Majanen, varapuheenjohtaja (28.3.2018 saakka)   5
Sanna Syri, hallituksen jäsen (14.4.2015 alkaen) 21 21
Esko Torsti, hallituksen jäsen (22.3.2012 alkaen) 20 22
Anu Hämäläinen, hallituksen jäsen (6.4.2016 alkaen) 20 22
Jukka Ruusunen, toimitusjohtaja 523 452
     
Yhtiön palveluksessa toimihenkilöitä tilikauden aikana:    
Henkilöstö keskimäärin 368 362
Henkilöstö vuoden lopussa 368 365
6. SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT, 1 000 € 2019 2018
Muut pitkävaikutteiset menot 8 107 7 164
Rakennukset ja rakennelmat 10 083 9 752
Koneet ja kalusto 42 998 48 482
Voimajohdot 37 052 36 986
Yhteensä* 98 240 102 385
* sähköverkon poistot (liitetiedot 12 ja 13) 91 998 93 720
7. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT, 1 000 € 2019 2018
Ulkopuoliset urakat ja työsuoritukset ym. 25 142 29 821
Verkkovuokrat 234 241
Muut vuokrakulut 3 609 3 714
Muut kulut 10 696 9 592
Yhteensä 39 682 43 368
8. TILINTARKASTUSYHTEISÖN PALKKIOT, 1 000 € 2019 2018
PricewaterhouseCoopers Oy:    
Tilintarkastuspalkkiot 104 79
Muut palkkiot 39 92
Yhteensä 143 171
9. RAHOITUSTUOTOT JA KULUT, 1 000 € 2019 2018
Osinkotuotot saman konsernin yrityksiltä 171  
Osinkotuotot muilta 881 645
Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä 421  
Korkotuotot omistusyhteysyrityksiltä 22  
Korko- ja muut rahoitustuotot muilta 6 743 4 547
  8 239 5 192
Korko- ja muut rahoituskulut muille -21 849 -21 712
  -21 849 -21 712
Yhteensä -13 611 -16 520
10. TULOVEROT, 1 000 € 2019 2018
Tuloverot tilikaudelta 34 546 50 392
Tuloverot edellisiltä tilikausilta 411  
Laskennallisten verojen muutos 1 786 -1 942
Yhteensä 36 742 48 450
Taseeseen kirjatut laskennalliset verosaamiset, 1 000 €
Väliaikaiset erot pullonkaulatuotoista 9 003 10 788
Yhteensä 9 003 10 788
     
Taseeseen kirjaamattomat laskennalliset verovelat ja -saamiset, 1 000 €
Laskennalliset verosaamiset    
Väliaikaisista eroista 279 285
  279 285
Laskennalliset verovelat    
Väliaikaisista eroista 200 214
Tilinpäätössiirroista 69 779 79 779
  69 980 79 993
Yhteensä 69 701 79 709
11. LIIKEARVO, 1 000 € 2019 2018
Hankintameno 1.1. 128 664 128 664
Hankintameno 31.12. 128 664 128 664
Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot 1.1. -128 664 -128 664
Kokonais- ja suunnitelmapoistojen kertynyt erotus 31.12. 0 0
12. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET, 1 000 € 2019 2018
Hankintameno 1.1. 172 237 167 176
Lisäykset 1.1.-31.12. 4 733 5 803
Vähennykset 1.1.-31.12. -1 190 -742
Hankintameno 31.12. 175 780 172 237
Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot 1.1. -94 636 -87 902
Vähennysten suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. 1 171 431
Suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. -8 107 -7 164
Kirjanpitoarvo 31.12.* 74 208 77 601
Kertynyt poistoero 1.1. -50 083 -52 047
Poistoeron muutos 1.1.-31.12. 2 831 1 964
Kokonais- ja suunnitelmapoistojen kertynyt erotus 31.12. -47 252 -50 083
*Sähköverkon nettoinvestoinnit, 1 000 € 2019 2018
Kirjanpitoarvo 31.12. 68 679 70 075
Kirjanpitoarvo 1.1. -70 075 -71 258
Suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. 4 441 4 091
Vähennykset 1.1.-31.12. 19 312
Yhteensä 3 064 3 219
13. AINEELLISET HYÖDYKKEET, 1 000 € 2019 2018
Maa- ja vesialueet    
Hankintameno 1.1. 19 117 18 071
Lisäykset 1.1.-31.12. 524 1 049
Vähennykset 1.1.-31.12.   -3
Hankintameno 31.12. 19 641 19 117
     
Rakennukset ja rakennelmat    
Hankintameno 1.1. 305 089 279 331
Lisäykset 1.1.-31.12. 26 825 26 780
Vähennykset 1.1.-31.12.   -1 022
Hankintameno 31.12. 331 914 305 089
Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot 1.1. -78 829 -69 612
Vähennysten suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12.   536
Suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. -10 083 -9 752
Kirjanpitoarvo 31.12. 243 002 226 260
Kertynyt poistoero 1.1. -13 343 -13 542
Poistoeron muutos 1.1.-31.12. -57 199
Kokonais- ja suunnitelmapoistojen kertynyt erotus 31.12. -13 400 -13 343
     
Koneet ja kalusto    
Hankintameno 1.1. 1 179 798 1 142 267
Lisäykset 1.1.-31.12. 50 791 43 870
Vähennykset 1.1.-31.12.   -6 339
Hankintameno 31.12. 1 230 589 1 179 798
Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot 1.1. -628 200 -582 116
Vähennysten suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12.   2 399
Suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. -42 998 -48 482
Kirjanpitoarvo 31.12. 559 391 551 599
Kertynyt poistoero 1.1. -56 386 -86 466
Poistoeron muutos 1.1.-31.12. 27 174 30 079
Kokonais- ja suunnitelmapoistojen kertynyt erotus 31.12. -29 213 -56 386
     
Voimajohdot    
Hankintameno 1.1. 1 295 079 1 286 459
Lisäykset 1.1.-31.12. 36 650 10 541
Vähennykset 1.1.-31.12. -4 810 -1 921
Hankintameno 31.12. 1 326 918 1 295 079
Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot 1.1. -551 824 -515 918
Vähennysten suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. 4 404 1 081
Suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. -37 052 -36 986
Kirjanpitoarvo 31.12. 742 447 743 255
Kertynyt poistoero 1.1. -279 085 -296 842
Poistoeron muutos 1.1.-31.12. 20 052 17 758
Kokonais- ja suunnitelmapoistojen kertynyt erotus 31.12. -259 033 -279 085
     
Muut aineelliset hyödykkeet    
Hankintameno 1.1. 118 118
Hankintameno 31.12. 118 118
     
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat    
Hankintameno 1.1. 59 596 83 656
Lisäykset 1.1.-31.12. 106 599 75 934
Siirrot muihin aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 1.1.-31.12. -115 901 -99 995
Hankintameno 31.12. 50 294 59 596
Aineelliset hyödykkeet yhteensä* 1 614 893 1 599 945
     
* Sähköverkon verkkoinvestoinnit, 1 000 € 2019 2018
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 589 030 1 569 901
Kirjanpitoarvo 1.1. -1 569 901 -1 609 354
Suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. 87 557 89 630
Vähennykset 1.1.-31.12. 407 5 209
Yhteensä 107 093 55 386
 
14. SIJOITUKSET, 1 000 € 2019 2018
Osuudet saman konsernin yrityksissä    
Hankintameno 1.1. 843 507
Lisäykset 1.1.-31.12.   336
Hankintameno 31.12. 843 843
     
Osuudet omistusyhteysyrityksissä    
Hankintameno 1.1. 8 588 8 588
Vähennykset 1.1.-31.12. -500  
Hankintameno 31.12. 8 087 8 588
Sijoitukset yhteensä 8 931 9 431
15. VAIHTO-OMAISUUS, 1 000 € 2019 2018
Aineet ja tarvikkeet 31.12. 12 067 12 391
Yhteensä 12 067 12 391
16. PITKÄAIKAISET SAAMISET, 1 000 € 2019 2018
Lainasaamiset konserniyrityksiltä 21 394 9 142
Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 1 125 1 750
Laskennalliset verosaamiset 9 003 10 788
Yhteensä 31 522 21 680
17. SAAMISET KONSERNIYRITYKSISSÄ, 1 000 € 2019 2018
Lyhytaikaiset:    
Myyntisaamiset 186 262
Korkosaamiset 284 116
Muut saamiset 2 072  
Yhteensä 2 542 378
18. SAAMISET OMISTUSYHTEYSYRITYKSISSÄ, 1 000 € 2019 2018
Myyntisaamiset 3 689 782
Korkosaamiset 4 9
Lainasaamiset 188 500
Yhteensä 3 881 1 291
19. SIIRTOSAAMISET, 1 000 € 2019 2018
Korot ja muut rahoituserät 3 826 5 810
Myynnin ja ostojen jaksotukset 3 234 2 880
Muut siirtosaamiset   800
Yhteensä 7 060 9 489
20. SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT, KULUKSI KIRJAAMATTOMAT MENOT JA PÄÄOMA-ALENNUKSET LAINOJEN LIIKKEESEEN LASKEMISESTA, 1 000 € 2019 2018
Pääoma-alennukset 1 217 1 423
21. RAHAVARAT, 1 000 € 2019 2018
Yritystodistukset   4 498
Lyhyen koron rahastot 66 489 56 482
Pankkitalletukset   10 000
Rahavarat ja pankkisaamiset 15 626 13 922
Yhteensä 82 116 84 902
22. OMA-PÄÄOMA, 1 000 € 2019 2018
Osakepääoma 1.1. 55 922 55 922
Osakepääoma 31.12. 55 922 55 922
     
Ylikurssirahasto 1.1. 55 922 55 922
Ylikurssirahasto 31.12. 55 922 55 922
     
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 222 365 201 313
Osingonjako -171 440 -173 518
Voitto edellisiltä vuosilta 31.12. 50 925 27 795
Tilikauden voitto 148 061 194 570
Oma pääoma 31.12. 310 831 334 210
Omasta pääomasta jakokelpoisia varoja 198 986 222 365
Osakemäärä, kpl Osake-sarja A Osake-sarja B Yhteensä
1.1.2019 2 078 1 247 3 325
31.12.2019 2 078 1 247 3 325
       

A-sarjan osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään kolmella äänellä ja B-sarjan osake yhdellä äänellä. Valittaessa hallituksen jäseniä jokainen A-sarjan osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kymmenellä äänellä ja jokainen B-sarjan osake yhdellä äänellä.

B-sarjan osakkeet tuottavat oikeuden saada ennen A-sarjan osakkeita voitonjakoon käytettävissä olevista varoista jäljempänä määritelty vuotuinen osinko. Ellei vuotuista osinkoa voida jakaa osakkeille jonakin vuonna, osakkeet tuottavat oikeuden saada jakamatta jäänyt määrä myöhempinä vuosina voitonjakoon käytettävissä olevista varoista, kuitenkin siten, että B-sarjan osakkeet tuottavat oikeuden saada vuotuinen osinko ja jakamatta jäänyt määrä ennen A-sarjan osakkeita

Yhtiökokous päättää osingon maksusta.
Kulloinkin jaettavaksi päätetystä osingosta jaetaan A-sarjan kaikille osakkeille kahdeksankymmentäkaksi (82) prosenttia ja B-sarjan kaikille osakkeille kahdeksantoista (18) prosenttia kuitenkin siten, että B-sarjan osakkeille jaetaan ensin kultakin tilikaudelta jaettavaksi päätetystä osingosta kaksikymmentä (20) miljoonaa euroa. Ellei edellä mainittua kahdenkymmenen (20) miljoonan euron suuruista tilikausittaista vähimmäismäärää jaeta (kokonaan tai osittain) B-sarjan osakkeille jonakin tilikautena, B-sarjan osakkeet tuottavat oikeuden saada kyseinen jakamatta jäänyt vähimmäismäärä (tai tällaisten jakamatta jääneiden tilikausittaisten vähimmäismäärien kumulatiivinen kertymä) seuraavan osingonjaon, maksettavien mahdollisten jako-osuuksien tai muun varojenjaon yhteydessä ennen muuta osinkoa, jako-osuutta tai varojenjakoa kunnes jakamatta jäänyt vähimmäismäärä on kokonaisuudessaan tullut jaetuksi B-sarjan osakkeille.

Määräysvallattomia osuuksia ei ole.

23. TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ, 1 000 € 2019 2018
Kertynyt poistoero suunnitelman mukaisista ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotuksesta. 348 897 398 897
Yhteensä 348 897 398 897
24. JOUKKOVELKAKIRJALAINAT, 1 000 € 2019 2018
Valuutta Nimellisarvo Eräpäivä Korko Tasearvo
EUR 50 000 20.9.2020 vaihtuvakorkoinen 50 000 50 000
EUR 30 000 19.9.2022 vaihtuvakorkoinen 30 000 30 000
EUR 30 000 11.9.2023 2,71%  30 000 30 000
EUR 300 000 3.4.2024 3,50% 300 000 300 000
EUR 100 000 23.11.2027 1,125% 100 000 100 000
EUR 25 000 27.3.2028 2,71% 25 000 25 000
EUR 10 000 12.9.2028 3,27% 10 000 10 000
EUR 80 000 24.4.2029 2,95% 80 000 80 000
EUR 30 000 30.5.2029 2,89% 30 000 30 000
        655 000 655 000
           
NOK 200 000 12.11.2019 5,37%   23 725
NOK 100 000 16.9.2025 4,31% 12 512 12 512
        12 512 36 237
           
Joukkovelkakirjalainat, pitkäaikaiset yhteensä       617 512 667 512
Joukkovelkakirjalainat, lyhytaikaiset yhteensä       50 000 23 725
Yhteensä       667 512 691 237
   
25. VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT VIIDEN VUODEN TAI SITÄ PIDEMMÄN AJAN KULUTTUA, 1 000 € 2019 2018
Joukkovelkakirjalainat 257 512 587 512
Lainat rahoituslaitoksilta 137 185 54 892
Yhteensä 394 697 642 404
26. VELAT SAMAN KONSERNIN YRITYKSILLE, 1 000 € 2019 2018
Lyhytaikaiset:    
Muut velat 1 599 2 880
Yhteensä 1 599 2 880
27. VELAT OMISTUSYHTEYSYRITYKSILLE, 1 000 € 2019 2018
Lyhytaikaiset:    
Ostovelat 3 920 2 226
Yhteensä 3 920 2 226
28. MUUT VELAT, 1 000 € 2019 2018
Lyhytaikaiset:    
Muut lainat / yritystodistukset (kansainväliset ja kotimaiset) 165 315 245 387
Arvonlisäverovelka 17 849 13 783
Sähköverovelka 4 107 4 443
Saadut vakuudet 923 923
Muut velat 713 591
Yhteensä 188 908 265 127
29. SIIRTOVELAT, 1 000 € 2019 2018
Lyhytaikaiset:    
Korko ja muut rahoituserät 11 056 11 306
Palkat ja henkilösivukulut 6 716 7 685
Myynnin ja ostojen jaksotukset 16 401 18 113
Verovelat 11 681 15 930
Pullonkaulatuotot 72 378 1 292
Yhteensä 118 233 54 326
30. PAKOLLISET VARAUKSET, 1 000 € 2019 2018
Kreosootti- ja suolakyllästeiset puupylväät, hävittämiskustannukset 1 393 1 424
Yhteensä 1 393 1 424
31. JOHDANNAISINSTRUMENTIT, 1 000 €
  2019 2018 Hierarkian taso
Korko- ja valuutta-
johdannaiset
Käypä
arvo pos.
31.12.19
Käypä arvo neg. 31.12.19 Käypä
nettoarvo
31.12.19
Nimel-lisarvo 31.12.19 Käypä
arvo pos.
31.12.18
Käypä arvo neg. 31.12.18 Käypä nettoarvo 31.12.18 Nimel-lisarvo 31.12.18  
Valuutan- ja koronvaihto-
sopimukset
1 509 -2 901 -1 393 12 512 2 571 -6 888 -4 316 36 237 Taso 2
Valuuttatermiinit   -440 -440 15 878 7 -5 1 5 150 Taso 2
Koronvaihto-sopimukset 27 771 -3 564 24 207 265 000 23 575 -5 087 18 488 325 000 Taso 2
Ostetut korko-optiot 49   49 610 000 126   126 620 000 Taso 2
Yhteensä 29 329 -6 905 22 423 903 389 26 279 -11 980 14 300 986 387  
Sähkö-
johdannaiset
Käypä
arvo pos.
31.12.19
Käypä arvo neg. 31.12.19 Käypä
nettoarvo
31.12.19
TWh 31.12.19 Käypä
arvo pos.
31.12.18
Käypä arvo neg. 31.12.18 Käypä nettoarvo 31.12.18 TWh 31.12.18  
Sähköfutuurit, NASDAQ OMX Commodities 8 015 -771 7 244 0,71 12 383 -385 11 997 1,87 Taso 1
Sähkötermiinit, NASDAQ OMX Commodities 5 740   5 740 3,56 27 500 -3 27 496 2,58 Taso 1
Yhteensä 13 755 -771 12 984 4,27 39 883 -389 39 494 4,45  
32. VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET, 1 000 € 2019 2018
Vuokravastuut    
Tulevan vuoden maksut 3 504 4 054
Myöhemmin 35 597 25 927
  39 101 29 981
Käyttöoikeussopimukset    
Tulevan vuoden maksut 8 663 8 663
Myöhemmin 45 233 53 674
  53 896 62 337
     
Annetut tilipantit viranomaismaksujen vakuudeksi     490 480
     
Muut taloudelliset vastuut    
Vuokravakuus, takaus 38 38
Luotonvarausprovisio ja sitoutumispalkkio:    
Tuleva vuosi 414 345
Myöhemmin 568 862
  1 020 1 245
     
Investointisitoumukset, joita ei kirjattu kirjanpitoon 169 419 80 954
Investointisitoumukset ovat yhtiön tekemiä sopimuksia kantaverkon rakennushankkeiden toteuttamiseksi.    

33 OIKEUDENKÄYNNIT JA VIRANOMAISMENETTELYT

Laukaassa sijaitsevalla voimajohtotyömaalla tapahtui 25.8.2017 työtapaturma, jossa Revilla y Garcia S.L.:n työntekijä kuoli pudottuaan voimajohtopylväästä. Työtapaturmaan liittyen rakennuttajana toiminutta Fingridiä ja pääurakoitsija Technolines S.R.L. filial i Finlandia ja sen aliurakoitsijayhtiö Revilla y Garcia S.L.:aa vastaan on nostettu Espanjassa yksityisoikeudellinen vahingonkorvauskanne. Fingrid ei pidä kanteen menestymistä sitä vastaan todennäköisenä ja yhtiön näkemyksen mukaan oikeudenkäynnillä tai sen lopputuloksella ei todennäköisesti tule olemaan merkittävää vaikutusta yhtiön tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Asiassa nostettu sosiaaliturvaperusteisia korvauksia koskeva kanne on rauennut.

34. SÄHKÖMARKKINALAIN MUKAINEN LIIKETOIMINTOJEN ERIYTTÄMINEN

Tase- ja säätösähkö

Jokainen sähkömarkkinatoimija on velvollinen huolehtimaan sähkötaseensa tasapainottamisesta joko sopimalla siitä Fingridin kanssa tai jonkun muun toimijan kanssa. Fingrid ostaa ja myy tasesähköä tasapainottaakseen sähkömarkkinatoimijan (tasevastaavan) tunnittaisen sähkötaseen. Tasesähkökauppa ja tasesähkön hinnoittelu perustuvat tasepalvelusopimukseen, jonka ehdot ovat yhtäläiset ja julkiset.

Fingrid huolehtii maan hetkellisen tehotasapainon ylläpidosta ostamalla ja myymällä säätösähköä Suomessa. Tasevastaavat voivat osallistua pohjoismaiseen säätösähkömarkkinaan jättämällä tarjouksia käytössään olevasta kapasiteetista. Säätösähkömarkkinoille osallistumisen ehdot ja säätösähkön hinnoittelu perustuvat tasepalvelusopimukseen.

Fingrid on vastuussa valtakunnallisen taseselvityksen järjestämisestä. Toukokuun 2017 alusta alkaen Fingrid on siirtänyt taseselvityksen laatimisen Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan kantaverkkoyhtiöiden yhteisesti omistaman eSett Oy:n hoidettavaksi. Taseselvitys tapahtuu käyttötunnin jälkeen selvittämällä toteutuneet sähkön tuotannot, kulutukset ja sähkökaupat. Taseselvityksen tuloksena saadaan kunkin sähkökaupan osapuolen sähkötaseet. 

Tasevastuun hoito

Energiaviraston päätöksen mukaan Fingrid Oyj:n tulee eriyttää valtakunnallisen tasevastuun hoitoon liittyvä toiminta sähkömarkkinalain 12 luvun mukaisesti. Tasevastuun hoito sisältyy kantaverkkotoimintaan.

Tasepalveluyksikön tuloslaskelman eriyttäminen on toteutettu sisäisen laskennan avulla seuraavasti:

Tuotot suoraan
Erilliskustannukset suoraan
Tuotannolliset kustannukset aiheuttamisperiaatteella
Hallinnolliset kustannukset aiheuttamisperiaatteella
Poistot aiheuttamisperiaatteella Fingrid Oyj:n poistokäytännön mukaan
Rahoitustuotot ja -kulut laskennallisen velan perusteella
Tuloverot laskennallisesti tuloksesta

Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin vuoden 2019 aikana oli 8 (10). Liikevoitto oli -1,8 (-0,8) prosenttia liikevaihdosta.

TASEVASTUUN HOITO,
ERIYTETTY TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018
1 000 € 1 000 €
LIIKEVAIHTO 356 290 355 698
Liiketoiminnan muut tuotot 184 1
Materiaalit ja palvelut -358 590 -352 266
Henkilöstökulut -887 -1 062
Poistot ja arvonalentumiset -561 -609
Liiketoiminnan muut kulut -2 816 -4 530
LIIKEVOITTO -6 379 -2 768
Rahoitustuotot ja -kulut 22 64
     
VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -6 357 -2 703
Tilinpäätössiirrot 208 222
Tuloverot    
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -6 149 -2 482
TASEVASTUUN HOITO,
ERIYTETTY TASE
VASTAAVAA 31.12.2019 31.12.2018
  1 000 € 1 000 €
PYSYVÄT VASTAAVAT    
Aineettomat hyödykkeet    
Muut pitkävaikutteiset menot 351 811
Aineelliset hyödykkeet    
Koneet ja kalusto 250 351
Sijoitukset    
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 1 501 2 001
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 102 3 163
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
Pitkäaikaiset    
Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 1 125 2 250
Lyhytaikaiset saamiset    
Myyntisaamiset 3 311 5 740
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 6 235 10 319
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 16 027 21 184
Muut saamiset 1 497 2 516
  27 070 39 759
Rahat ja pankkisaamiset 1 1
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 28 196 42 010
VASTAAVAA YHTEENSÄ 30 298 45 173
VASTATTAVAA 31.12.2019 31.12.2018
1 000 € 1 000 €
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma 32 32
Ylikurssirahasto 286 286
Edellisten tilikausien voitto 20 214 22 696
Tilikauden voitto -6 149 -2 482
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 14 382 20 532
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ -818 -611
VIERAS PÄÄOMA    
Lyhytaikainen vieras pääoma    
Ostovelat 3 311 2 199
Velat omistusyhteysyrityksille 13 423 23 053
  16 734 25 252
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 16 734 25 252
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 30 298 45 173

Tiedonvaihdon kehittäminen

Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoympäristöä. Tehokkaan ja oikeellisen tiedonvaihdon kehittämiseksi Fingrid tekee tiivistä yhteistyötä mm. sähkömarkkinatoimijoiden, etujärjestöjen, palveluntarjoajien, valvovan viranomaisen, lainsäätäjän, kansallisten ja kansainvälisten sanomaliikennettä kehittävien organisaatioiden sekä muiden kantaverkkoyhtiöiden kanssa.

Energiaviraston päätöksen mukaan Fingrid Oyj:n tulee eriyttää tiedonvaihdon kehittämiseen liittyvä toiminta sähkömarkkinalain 12 luvun mukaisesti. Tiedonvaihdon kehittäminen on osa kantaverkkotoimintaa.

Tiedonvaihdon kehittämisen tuloslaskelman eriyttäminen on toteutettu sisäisen laskennan avulla seuraavasti:

Tuotot suoraan
Erilliskustannukset suoraan
Hallinnolliset kustannukset aiheuttamisperiaatteella
Tuloverot laskennallisesti tuloksesta

 

TIEDONVAIHDON KEHITTÄMINEN,
ERIYTETTY TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018
1 000 € 1 000 €
LIIKEVAIHTO 604 605
Liiketoiminnan muut kulut -639 -368
LIIKEVOITTO -35 237
     
VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -35 237
Tuloverot 7 -47
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -28 190
TIEDONVAIHDON KEHITTÄMINEN,
ERIYTETTY TASE
VASTAAVAA 31.12.2019 31.12.2018
1 000 € 1 000 €
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
Myyntisaamiset 11 350
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 470  
Muut saamiset 225 83
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 706 433
VASTAAVAA YHTEENSÄ 706 433
VASTATTAVAA 31.12.2019 31.12.2018
1 000 € 1 000 €
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma 3 3
Edellisten tilikausien tulos -331 -520
Tilikauden voitto -28 190
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ -356 -328
VIERAS PÄÄOMA    
Lyhytaikainen vieras pääoma    
Ostovelat 1 062 353
Velat saman konsernin yrityksille   343
Muut velat   65
  1 062 761
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 062 761
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 706 433

Kantaverkkotoiminta

Kantaverkkotoiminta on luvanvaraista sähkön kantaverkossa harjoitettua sähköverkkotoimintaa. Sähköverkkotoiminta on määritelty sähkömarkkinanlain ensimmäisessä luvussa ja kantaverkkotoiminta viidennessä luvussa. Fingrid Oyj:n toiminnasta kantaverkkotoimintaan eivät kuulu tehoreservijärjestelyn ja sähkön alkuperätakuupalvelun hallinnoinnin hoitamiseen liittyvä toiminta sekä vuonna 2015 käynnistetty datahub-projekti. Kantaverkkotoimintaan kuulumattomat toiminnot muodostavat sähkömarkkinalain 12 luvun mukaisesti kantaverkkotoiminnasta eriytettävän muun liiketoiminnan. 

Kantaverkkotoiminnan ja muun toiminnan tuloslaskelman ja taseen eriyttäminen on toteutettu sähkömarkkinalain 12 luvun mukaisesti ja kohdistamisessa on käytetty sisäisen laskennan tietoja seuraavasti:

 

Tuotot suoraan
Erilliskustannukset suoraan
Tuotannolliset kustannukset aiheuttamisperiaatteella
Hallinnolliset kustannukset aiheuttamisperiaatteella
Poistot aiheuttamisperiaatteella Fingrid Oyj:n poistokäytännön mukaan
Rahoitustuotot ja -kulut laskennallisen velan perusteella
Tuloverot laskennallisesti tuloksesta
Tase-erät aiheuttamisperiaatteella
ERIYTETTY TULOSLASKELMA KANTAVERKKOLIIKETOIMINTA MUU LIIKETOIMINTA
1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2019
1 000 € 1 000 €
LIIKEVAIHTO 784 742 1 431
Liiketoiminnan muut tuotot 4 319  
Materiaalit ja palvelut -477 603  
Henkilöstökulut -26 122 -431
Poistot ja arvonalentumiset -98 240  
Liiketoiminnan muut kulut -38 681 -1 001
     
LIIKEVOITTO 148 414 0
Rahoitustuotot ja -kulut -14 204 593
     
VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 134 210 593
Tilinpäätössiirrot 50 000  
Tuloverot -36 624 -119
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 147 587 474
ERIYTETTY TASE     KANTAVERKKOLIIKETOIMINTA MUU LIIKETOIMINTA
VASTAAVAA 31.12.2019 31.12.2019
  1 000 € 1 000 €
Aineettomat hyödykkeet:    
Liikearvo    
Muut aineettomat hyödykkeet 74 208  
  74 208  
Aineelliset hyödykkeet    
Maa- ja vesialueet 19 641  
Rakennukset ja rakennelmat 243 002  
Koneet ja kalusto 559 391  
Voimajohdot 742 447  
Muut aineelliset hyödykkeet 118  
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 50 294  
  1 614 893  
Sijoitukset:    
Osuudet saman konsernin yrityksissä   843
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 8 087  
Muut osakkeet ja osuudet    
  8 087 843
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 697 188 843
     
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
Vaihto-omaisuus 12 067  
Saamiset    
Pitkäaikaiset    
Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä   21 394
Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 1 125  
Laskennalliset verosaamiset 9 003  
  10 128 21 394
Lyhytaikaiset    
Myyntisaamiset 68 439  
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 21 972 2 542
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 3 881  
Muut saamiset 9 462  
Siirtosaamiset 8 653  
  112 406 2 542
Rahoitusarvopaperit 66 489  
Rahat ja pankkisaamiset 15 626  
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 216 716 23 936
VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 913 904 24 779
ERIYTETTY TASE KANTAVERKKOLIIKETOIMINTA MUU LIIKETOIMINTA
VASTATTAVAA 31.12.2019 31.12.2019
  1 000 € 1 000 €
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma 55 920 3
Ylikurssirahasto 55 922  
Edellisten tilikausien voitto 50 313 612
Tilikauden voitto 147 587 474
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 309 742 1 089
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 348 897  
PAKOLLISET VARAUKSET 1 393  
VIERAS PÄÄOMA    
Pitkäaikainen    
Joukkovelkakirjalainat 617 512  
Lainat rahoituslaitoksilta 240 216  
  857 728  
Lyhytaikainen vieras pääoma    
Joukkovelkakirjalainat 50 000  
Lainat rahoituslaitoksilta 17 662  
Ostovelat 17 542  
Velat saman konsernin yrityksille   23 570
Velat omistusyhteysyrityksille 3 920  
Muut velat 188 896 11
Siirtovelat 118 124 109
  396 144 23 691
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 253 872 23 691
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 913 904 24 779
Kantaverkkotoiminnan eriytettyyn taseeseen sisältyvät muut pysyvät vastaavat
ERIYTETTY TASE KANTAVERKKOLIIKETOIMINTA
VASTAAVAA 31.12.2019
  1 000 €
Aineettomat hyödykkeet:  
Muut aineettomat hyödykkeet 5 529
  5 529
Aineelliset hyödykkeet  
Maa- ja vesialueet 16 962
Rakennukset ja rakennelmat 4 554
Koneet ja kalusto 3 228
Voimajohdot 1 001
Muut aineelliset hyödykkeet 118
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 50 294
  76 157
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 81 686

Pullonkaulatuotot kantaverkkotoiminnassa

Verkonhaltijan on käytettävä saamansa pullonkaulatuotot EY-asetuksen 714/2009 16 artiklan 6 kohdan mukaisiin tarkoituksiin, joita ovat jaetun kapasiteetin tosiasiallisen saatavuuden takaaminen sekä yhteenliittämiskapasiteettia ylläpitävät tai lisäävät verkkoinvestoinnit. Fingridin kantaverkkotoiminnan hinnoittelun sääntelyssä tapahtuneen muutoksen seurauksena yhtiö sisällyttää 1.1.2016 jälkeen saadut pullonkaulatuotot taseeseen muiden velkojen erään siirtovelat. Siirtoveloista pullonkaulatuottoja tuloutetaan tuloslaskelmaan liiketoiminnan muina tuottoina sitä mukaa, kun niitä vastaavat sääntelyssä määritellyt kulut kertyvät vuosikustannuksina tuloslaskelmaan. Vaihtoehtoisesti ne kirjataan taseessa tehtyjä sääntelyssä määriteltyjä investointeja vastaan pienentämään aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintamenoa, minkä seurauksena kyseisten hyödykkeiden poistot pienenevät. Ennen 1.1.2016 saadut pullonkaulatuotot kirjattiin liikevaihtoon. Vuodelta 2019 kertyneitä pullonkaulatuottoja on käytetty sääntelyn mukaisesti Alapitkän sähköaseman kondensaattori-investointiin, joka ylläpitää rajasiirtokapasiteettia. Kertyneitä pullonkaulatuottoja jäi käyttämättä 72,4 M€ ja ne käytetään tulevaisuudessa sähkömarkkinoiden toimintaa parantaviin investointeihin.

Pullonkaulatuotot, 1 000 € 2019 2018
Pullonkaulatuotot 1.1. 1 292  
Kertyneet pullonkaulatuotot 73 001 29 632
Pullonkaulatuottoja vastaavat kulut    
Pullonkaulatuottoja vastaavat investoinnit -1 915 -28 341
Käyttämättömät pullonkaulatuotot 31.12. 72 378 1 292

Vastakaupat

Kantaverkkotoiminnassa käyttövarmuuden turvaamiseksi tehdyistä vastakaupoista aiheutuneista kuluista pullonkaulatuottoja voidaan käyttää rajayhteyksillä tehtyjen vastakauppakuluja vastaan.

Vastakaupat, 1 000 € 2019 2018
Vastakaupat Suomen ja Ruotsin välillä 137 1 916
Vastakaupat Suomen ja Viron välillä 485 58
Vastakaupat Suomen sisäisillä yhteyksillä 279 2 161
Vastakaupat yhteensä 902 4 135
35. PÄÄSTÖOIKEUDET
Fingridille ei ole myönnetty maksuttomia päästöoikeuksia päästökauppakaudelle 2013 - 2020. 
Päästöoikeuksien käytöllä oli vähäinen merkitys yhtiön tulokseen vuonna 2019.
  2019 2018
Kaikki CO2-päästöt yhteensä tCO2 5 142 8 223
36. TANSKAN KIINTEÄ TOIMIPAIKKA TULOVEROTUKSESSA

Yhteispohjoismaista käytönsuunnittelua hoitava organisaatio

Fingrid on perustanut yhdessä Svenska Kraftnätin, Statnettin ja Energinet.dk:n kanssa Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden alueellisen käytönsuunnitteluyksikön Nordic RSC:n Kööpenhaminaan. Yksikössä työskentelee Fingridin työntekijöitä, jotka tuottavat palvelua Fingridin emoyhtiölle ja tästä toiminnasta muodostuu tuloverotuksessa kiinteä toimipaikka sekä verotettavaa tuloa Tanskaan. Yksikön operatiivinen toiminta alkoi kesällä 2018.

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018
1 000 € 1 000 €
LIIKEVAIHTO 897 423
Henkilöstökulut -201 -129
Liiketoiminnan muut kulut -653 -274
LIIKEVOITTO 43 20
     
VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 43 20
Tuloverot -9 -4
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 33 16