Asiakkaat

Fingrid tarjoaa asiakkailleen eli sähköyhtiöille, sähköä käyttävälle teollisuudelle ja sähkömarkkinatoimijoille kantaverkko- ja sähkömarkkinapalveluita. Vaikka Fingridin toiminta perustuu pitkälti lakisääteisten tehtävien toteuttamiseen, pyrimme hoitamaan oman tehtävämme  asiakaslähtöisesti. Samalla kuitenkin on tärkeää palvella kaikkia asiakkaitamme tasapuolisesti ja yhtäläisin ehdoin.

Sen lisäksi että pystymme tarjoamaan asiakastarpeisiin vastaavia palveluita edullisesti, on meille tärkeää avoimuus, luottamus ja aktiivinen vuorovaikutus asiakkaidemme kanssa. Palvelemme kaikkia asiakkaitamme tasapuolisesti. Osallistamme asiakkaita toiminnan kehittämiseen muun muassa asiakastoimikunnissa ja verkkokoodien referenssiryhmissä. Toteutamme vuosittain myös laajan asiakastutkimuksen, minkä avulla selvitetään asiakkaiden tyytyväisyyttä Fingridiin sekä kerätään palautetta toimintamme kehittämiseksi.

Kantaverkkoyhtiöiden eurooppalaisen yhteistyöjärjestö ENTSO-E:n vuoden 2019 selvityksen mukaan sähkön siirtäminen Suomen kantaverkossa on kolmanneksi edullisinta Euroopassa, kun verrataan vastaavan laajuisiin kantaverkkoihin. Mukana vertailussa oli 36 maata. Kolme edullisinta maata, joissa kantaverkkoyhtiö tarjoaa palveluita kaikilla korkeilla jännitetasoilla, olivat Slovenia, Bulgaria ja Suomi. Vuodelle 2020 kantaverkkomaksut pidetään edellisvuoden tasolla.

Kuva: Sähkönsiirtopalvelun hinta. Sisältäen kantaverkkotoimintaan liittyvät kustannukset, kuten investoinnit, häviösähkö, järjestelmäpalvelut, mutta ei muita kantaverkkotoimintaan suoraan kuulumattomia kustannuksia, kuten julkisen palvelun velvoitteet, uusiutuvan energian syöttötariffi ja tehoreservi. Vertailuun valittu ETA-maat, joissa kantaverkkoyhtiön vastuulla ovat 110 kilovoltin että 400 kilovoltin rakenne. Mukana vertailussa 15 maata: Belgia, Suomi, Tsekki, Tanska, Viro, Ranska, Iso-Britannia, Unkari, Irlanti, Liettua, Norja, Puola, Romania, Slovakia ja Islanti.

Fingrid ei myy suoraan sähköä kuluttajille. Tehokkuus toiminnassa ilmenee pienenä kantaverkkomaksun osuutena kuluttajan sähkölaskussa. Myynti, siirto ja verot ovat kukin noin kolmannes kuluttajan sähkön hinnasta. Vuonna 2019 kantaverkkosiirron osuus kokonaislaskusta oli keskimäärin 2,4 prosenttia (laskelmassa, jossa kotitalouskäyttäjä kulutus on noin. 5 000 kWh/vuosi).

Kuva: Kantaverkkomaksun osuus kuluttajan sähkön hinnassa

Vuoden aikana järjestimme kaksi suurta asiakastapahtumaa sekä useampia infotilaisuuksia ja webinaareja pienemmille kohdeyleisöille, muun muassa Datahub- ja varttitasehankkeisiin liittyen. Kevään Fingrid Current -tilaisuudessa teemana oli 90-vuotias kantaverkko. Syksyn tapahtumassa pääaiheena oli sektorikytkentä sekä kantaverkon muutos osaksi tulevaisuuden sähköjärjestelmää.

Asiakaskuntamme oli vahvassa murroksessa vuonna 2019. Sähkön myyntiyhtiöitä yhdistyi suuremmiksi, kun taas uusia tuulivoimatoimijoita tuli alalle. Tuulivoiman liittäminen kantaverkkoon työllisti runsaasti asiakastoimintaamme ja vuoden aikana syntyi uusia liittymissopimuksia noin 2 000 megawatin edestä. Haasteena on rakentaa uudet liitynnät ja kehittää kantaverkkoa vastaamaan uusia siirtotarpeita. Myös markkinakehityshankkeet, kuten datahub ja varttitase edellyttivät runsasta keskustelua asiakkaidemme kanssa, sillä niillä on suuria vaikutuksia asiakkaiden mittaus- ja tietojärjestelmiin.

Yli puolet asiakkaista arvioi toiminnan parantuneen viimeisen vuoden aikana

Syksyllä 2019 toteutetun asiakastutkimuksen mukaan asiakkaiden tyytyväisyys Fingridiin on pysynyt edellisvuotta vastaavalla hyvällä tasolla. Tutkimuksen mukaan asiakkaat pitävät Fingridiä avoimena ja yhteistyökykyisenä toimijana, joka toimii koko yhteiskunnan hyväksi ja kohtelee asiakkaita tasapuolisesti. Fingridin palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita.

Kysyimme asiakkailta nyt ensimmäistä kertaa yleisesti käytössä olevan Net Promoter Scoren (NPS) mukaista arvioita siitä, kuinka todennäköisesti he suosittelisivat Fingridin tapaa toimia asiakkaiden kanssa. NPS-asteikko on 0-10 ja tulos saadaan vähentämällä suosittelijoiden (vastaus 9-10) prosenttiosuudesta arvostelijoiden (vastaus 0-6) prosenttiosuus. NPS-arvomme oli 36, mikä on tutkimuksen toteuttajan mukaan hyvä tulos luonnolliselle monopolille.

Kuva: Asiakkaiden luottamus Fingridiin

”Edelläkävijä Euroopassa, mutta aina voi parantaa.”

Numeroarvioiden lisäksi saimme tutkimuksen yhteydessä paljon avointa palautetta, niin positiivista kuin negatiivistakin. Avoimet palautteet ovat erityisen arvokkaita toiminnan kehittämisen kannalta. Tässä muutama esimerkki:

"Fingridiläisistä paistaa positiivisuus, halu tehdä yhteistyötä ja sopivassa määrin myös avoimuus."
 
”Edelläkävijä Euroopassa, mutta aina voi parantaa.”
 
”Joissakin asioissa toiminta virastomaista. Pitäisi vielä enemmän ymmärtää asiakaskenttää ja asiakkaiden haasteita.”
 
”Fingrid toimii avoimesti ja on yhteistyökykyinen. Paljon avoimia tilaisuuksia, missä jaetaan tietoa ja kerrotaan tulevista suunnitelmista ja muutoksista.”
 
”Osaavaa palvelua saa hyvin ja asenne on kohdallaan.”

Fingridin palveluiden uudistaminen

Vuoden 2019 keväällä kysyimme, miten asiakastoimikuntamme näkevät Fingridin palvelut. Kävi ilmi, että Fingridin palvelujen nykyinen jaottelu on suurimmalle osalle toimikuntien jäsenistä epäselvä ja monimutkainen.

Kyselyn perusteella selkeytimme Fingridin palveluita ja ryhmittelimme ne suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Palvelumme muodostuvat jatkossa pääpalveluista, joita ovat kantaverkkopalvelut ja sähkömarkkinapalvelut. 

Kantaverkkopalvelujen tehtävänä on varmistaa sähköyhtiöille ja sähköä käyttävälle teollisuudelle luotettava ja tarpeita vastaava sähkönsiirto kantaverkossa. Arvolupauksen mukaan tarjoamme varmaa ja edullista sähkönsiirtoa.

Sähkömarkkinapalvelujen tehtävänä on tarjota alan toimijoille yhtenäinen sähkökaupan tarjousalue Suomessa sekä hyödyt avoimista eurooppalaisista sähkömarkkinoista. Fingridin arvolupauksen mukaan olemme markkinamyönteisin kantaverkkoyhtiö.

Jatkossa kehitämme palveluita kokonaisuuksina ja osallistamme asiakkaita entistä enemmän itse palveluiden kehitystyöhön.

Kantaverkkopalvelut

Varmaa ja edullista sähkönsiirtoa

Varmistamme sähköyhtiöille ja sähköä käyttävälle teollisuudelle luotettavan ja tarpeita vastaavan sähkönsiirron kantaverkossa.

Sähkömarkkinapalvelut

Markkinamyönteisin kantaverkkoyhtiö

Tarjoamme sähkömarkkinatoimijoille yhtenäisen sähkökaupan tarjousalueen Suomessa ja hyödyt avoimista eurooppalaisista sähkömarkkinoista.

Kehitämme palveluitamme tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja otamme huomioon heidän erilaiset tarpeensa. Maksumme ovat edullisimpien joukossa Euroopassa.

Kaiken datan Oma Fingrid

Kaiken datan Oma Fingrid

Oma Fingrid, sähköinen palveluportaali, julkistettiin kaikille asiakkaille toukokuussa. Palvelu rakennettiin viiden pilottiasiakkaan avulla käyttäjäystävälliseksi. Oma Fingridissä voi tarkastella muun muassa sähkönsiirron mittaus-, laskutus- ja loissähkötietoja sekä häiriö- ja siirtokeskeytystietoja. Palvelun kautta voi myös päivittää ja ilmoittaa erilaisia tietoja.

Palvelua kehitetään jatkuvasti, ja siihen tuodaan uusia toiminnallisuuksia asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan.