Henkilöstö

Toimintamme perusta on avoin, yhteisöllinen ja tuloksellinen työyhteisö. Henkilöstömme on vahvasti sitoutunut yhtiön visioon ja perustehtävään. Työn merkitys, vastuu sähköjärjestelmän toimivuudesta, on aina ollut kiinteästi läsnä päivittäisessä työssämme. Tämän lisäksi teemme työtä tulevaisuuden puhtaan sähköjärjestelmän eteen. Työn merkityksellisyys innostaa ja luo yhtenäisyyden tunnetta, kuten myös mahdollisuus itseohjautuvaan asiantuntijatyöhön.

Fingrid on asiantuntijaorganisaatio, jonka toiminta pohjautuu vahvasti tietoon ja ihmisten osaamiseen sekä kykyyn soveltaa tietoa päivittäisessä työssään. Työssä tarvitaan vahvaa asiaosaamista, mutta myös kykyä vuorovaikutukseen ja tiedon jakamiseen muiden asiantuntijoiden kanssa.

Oman työn toimitusjohtajuus

Asiantuntijamme ovat oman työnsä toimitusjohtajia, millä tarkoitamme vastuun ottamista omasta työstä ja sen kehittämisestä sekä oman osaamisen kehittymisestä. Oman työn toimitusjohtajat työskentelevät itseohjautuvasti ja aktiivisesti yhteisen tavoitteen eteen.

Jokaisella fingridiläisellä on laajat päätöksentekovaltuudet ja me toimimme kukin itsenäisesti omissa asiantuntija-asemissamme, kollegojen ja verkostojen osaamista ja näkemyksiä hyödyntäen. Työtä ohjaavat luonnollisesti yhteinen strategia ja hyvät hallintotavat.

Olemme kehittäneet johtamismalliamme mahdollisimman osallistavaksi jo vuosien ajan. Toimintavuonna kysyimme henkilöstöltä, mitä oman työn toimitusjohtajuus tarkoittaa kunkin omasta mielestä. Vastauksissa korostui vastuun ottaminen oikeastaan kaikesta mahdollisesta omaan työhön liittyvästä. Oman työn toimitusjohtajuuteen kuuluu valta ja vapaus, mutta myös muiden auttaminen ja joukkueena toimiminen.

Moniosaaminen ja vahva substanssi

Työelämä muuttuu jatkuvasti teknologian ja koko toimintaympäristön kehittyessä. Työpaikkoja häviää robotiikan myötä, mutta toisaalta syntyy myös uusia ammatteja ja tehtäviä. Samalla osaamisen vaatimukset muuttuvat. Jatkossa korostuvat ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot sekä kyky uusiutumiseen ja kriittiseen ajatteluun. Asiantuntijoiden itsenäinen päätöksenteko sekä vastuu töiden sujumisesta ja omasta kehittymisestä kasvavat.

Fingrid vastaa muutokseen tarjoamalla henkilöstölleen mahdollisuuksia kehittyä ja kasvattaa omaa osaamistaan. Osaamisen varmistaminen strategisena valintana parantaa henkilöstösuunnittelun laatua ja auttaa yhtiötä varautumaan paremmin tulevaisuuden tarpeisiin. Oppiminen ja kehittyminen nähdään yhtiössä laaja-alaisesti: tarjoamme nimenomaan työssä oppimisen mahdollisuuksia vaativien tehtävien ja monimuotoisten projektien sekä työkierron avulla.

Fingrid Akatemiassa tarjoamme kaikille asiantuntijoille koulutus- ja valmennusohjelmia, jotka liittyvät yhtiön strategian tukemiseen. Olemme muun muassa panostaneet jo usean vuoden ajan erityisesti asiantuntijoiden viestintä-, vuorovaikutus- ja vaikuttamistaitojen kehittämiseen. Haluamme siten vastata muuttuviin työelämän ja energia-alan vaatimuksiin ja valmentaa asiantuntijoistamme vaikuttajia, jotka kykenevät viestimään ymmärrettävästi, läpinäkyvästi ja nopeasti eri kanavissa.

Fingrid Akatemiassa tarjottiin toimintavuonna esimiesvalmennusta, projektinhallinnan valmennusta, Loikka-valmennusohjelma asiantuntijoille viestintä- ja vaikuttamistaidoista, O365-työkalujen koulutusta, kieli- ja monikulttuurivalmennusta sekä yksikkökohtaista valmennusta liittyen etenkin muutos-, työyhteisö- ja tunnetaitoihin.  Panostamme vuositasolla yli miljoona euroa sekä työyhteisön että jokaisen henkilökohtaiseen kehittymiseen. Yhtiön tarjoamien yhteisten koulutusten lisäksi henkilöstöllä on mahdollisuus itsenäisesti ehdottaa osaamistaan täydentävää koulutusta. Vuonna 2019 fingridiläisen keskimääräinen koulutukseen käyttämä aika oli 5 (5) päivää.

Koko henkilöstö koolla

Koko henkilöstö koolla

Pidämme tärkeänä mahdollisuutta koota koko henkilöstö koolle vuosittain. Kevään 2019 Valmennuspäivässä keskusteltiin muun muassa yhtiön kulttuurista. Asiaosuuden rinnalla tärkeä tavoite on yhteenkuuluvuuden tunteen kasvattaminen.

Kuva: Työntekijöitä kaupunkisuunnistamassa Töölönlahden seutuvilla, suorittaen useita fyysisiä ja aivotyöskentelyä vaativia tehtäviä

Rohkea esimiestyö

Toimintaamme leimaa avoimuus ja matala hierarkia. Esimiehillä on tärkeä rooli työyhteisön kulttuurin johtamisessa ja asioiden viestimisessä. Siksi yhtiössä on panostettu esimiesten koulutukseen ja ohjaukseen. Esimiehen päivittäisjohtaminen ja johtamistaidot ovat tärkeässä asemassa, jotta voimme pitää huolta jaksamisesta ja työnilosta työyhteisössämme.

Toimintavuonna esimiehille toteutettiin Johtamisen polku -valmennusohjelma, jossa korostettiin erityisesti rohkeaa esimiestyötä ja suorituksen johtamista. Esimiesvalmennuksen tarkoituksena oli kehittää esimiesten valmiuksia toimia työnantajan edustajana, parantaa osaamisen ja suorituksen johtamisen taitoja, antaa työkaluja ja varmuutta hoitaa haastavia johtamistilanteita sekä edistää esimiesten esiintymis-, neuvottelu- ja fasilitointitaitoja.

Henkilöstömme on aina valmis kehittämään toimintaamme. Investointitahtimme ja toimintaympäristön isot muutokset ovat aiheuttaneet organisaatiolle viime vuosina paljon kiireitä ja aikataulupaineita. Kiirettä on pyritty hallitsemaan tehtävien vahvalla priorisoinnilla; tässä haasteessa esimiehillä on ratkaiseva rooli. Vuoden 2020 esimiesten ohjenuora omille tiimiläisille onkin ”tehokas toimeenpano: priorisoi ja sujuvoita”. Toisin sanoen tarkoitus on keskittyä perustehtävän toimeenpanoon, ja yrittää sujuvoittaa arjen tekemistä sekä tehdä tärkeimmät asiat ensin. Esimiehillä on tärkeä vastuu siitä, ettei kukaan ylikuormitu.

Joustoilla hyvinvointia

Fingridin arvolupaus asiakkaille on Fingrid välittää. Sama arvolupaus koskee henkilöstöä. Yhtiö haluaa pitää huolta henkilöstöstään. Pyrimme tukemaan henkilöstön kokonaisvaltaista hyvinvointia, ylläpitämään hyvää työilmapiiriä ja johtamista, joustamaan yksilöiden tarpeiden mukaisesti ja tukemaan henkilöstön virkistäytymistä.

Fingridin henkilöstöllä on käytettävissään kattavat ja monipuoliset työterveys- ja hyvinvointipalvelut, joiden tavoitteena on tukea työkykyä ja työhyvinvointia paikkakunnasta riippumatta. Tavoitteellinen hyvinvointitoimintamme on osoittautunut toimivaksi, ja meillä on itsestään huolta pitävää henkilöstöä. Henkilöstön sairauspoissaolot ovat jo vuosia olleet huomattavan alhaiset. Myös korkea eläköitymisikä ja työkyvyttömyyseläkkeen alhaisin maksuluokka kertovat henkilöstön hyvinvoinnista.

Työilmapiiriä ja johtamisen onnistumista seuraamme vuosittain henkilöstökyselyillä. Toimintavuonna toteutimme Great Place to Work -henkilöstökyselyn, johon vastasi kaikkiaan 93,4 prosenttia fingridiläisistä. GPTW-tutkimuksen mukaan Fingrid on henkilöstön mielestä kokonaisuudessaan hyvä työpaikka. Kokonaistuloksemme eli ns. TrustIndex oli tänä vuonna 88 eli hieman edelliskertaa (87) parempi. Tulos on muihin suomalaisiin yrityksiin verrattuna erinomainen tulos.

Fingridistä tekee hyvän työpaikan johtamistapa, osaavat ihmiset ja hyvät työkaverit, luottamus, hyvät työvälineet, työn merkityksellisyys, selkeä visio, työntekijöiden kuunteleminen, joustava työaika sekä ystävällinen työilmapiiri. Kehittämiskohteiksi mainittiin työkuormien tasaisempi jakautuminen ja resursointi, tiedon kulun parantaminen muutoksista ja eri yksiköiden välillä sekä joustavuuden lisääminen. Taustamuuttujien osalta miesten ja naisten kokonaistulokset olivat täsmälleen samat, selkeitä eroja miesten ja naisten välillä oli kuitenkin huomattavissa yksittäisten kysymysten osalta. Myös eri yksiköiden välisissä tuloksissa oli merkittäviäkin eroavaisuuksia.

Kantaverkon ja sen parissa työskentelevien turvallisuus on meille ykkösasia. Kehitämme jatkuvasti yhtä turvallisempia työskentelytapoja, työmenetelmiä ja työturvallisuutta lisäävää ohjeistusta yhteistyössä palvelutoimittajiemme kanssa. Fingridin omalle henkilölle sattuneiden työtapaturmien lukumäärä pysyi viime vuosien tapaan alhaisena. Tapaturmia sattui kaikkiaan 4 (6), joista 3 aiheutui työmatkalla ja yksi työpaikalla. Vain yksi tapaturma johti poissaoloon. Tapaturmista tai sairauksista aiheutuvat henkilöstön poissaolot olivat toimintavuonna 1 (1) prosenttia työajasta.

Kuva: Great Place to Work -luottamusindeksi

Tunnustusta ja palkintoja

Tunnustusta ja palkintoja

Fingrid palkittiin helmikuussa 2019 jo kolmantena vuotena peräkkäin yhtenä Suomen innostavimmista työpaikoista. Fingrid sijoittui kolmanneksi Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa keskisuurten yritysten sarjassa. Menestykseemme vaikutti erityisesti oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuuden kokemus. Great Place to Work 2020 -listauksessa sijoituimme keskisuurten yritysten sarjassa seitsemännelle sijalle.

Monimuotoisuus

Fingrid on sitoutunut edistämään monimuotoisuutta kaikessa toiminnassaan. Yhtiö takaa yhdenvertaiset mahdollisuudet, oikeudet ja kohtelun kaikille työntekijöilleen, ja hyödyntää henkilöstönsä erilaista osaamista. Työantajalupauksemme mukaisesti meillä on yhteisöllinen ilmapiiri, ja organisaatiokulttuurimme ja johtamiskäytäntömme ovat kaikkia kunnioittavia, oikeudenmukaisia ja suvaitsevaisia.

Fingrid kohtelee henkilöstöään ja kaikkia yhteistyökumppaneitaan syrjimättömästi riippumatta  iästä, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisestä taustasta, kielestä, maailmankatsomuksesta, uskonnosta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta, poliittisesta taustasta, taloudellis-sosiaalisesta asemasta tai siviilisäädystä.

Henkilöstömme on monimuotoinen ikärakenteen osalta: meillä on töissä sekä vastavalmistuneita nuoria että pitkän linjan konkareita. Ikähaarukkamme on 20-75. Koulutukseltaan henkilöstömme on enimmäkseen korkeakoulutettuja, mutta tutkinnot vaihtelevat opistotasolta tutkijatasolle asti. Naisten osuus koko henkilöstöstä on valitettavan pieni, mikä on kuitenkin toimialallamme tyypillistä. Toivommekin saavamme lisää naisia tekniikan alalle, ja siksi olemme olleet jo useana vuonna mukana Women-in-Tech -kampanjassa. Johtoryhmässämme on naisia 3/9 ja hallituksessa 3/5.

Palkitseminen

Kiittäminen hyvästä työstä on yhtä hyvin arjen muistamista kuin yhtiön palkitsemiskäytäntöjä. Palkkauksella ja palkitsemisella kannustamme henkilöstöä tulokselliseen toimintaan ja toiminnan kehittämiseen. Lähtökohtanamme on olla kilpailukykyinen palkanmaksaja energia-alalla, vaikkakaan ei palkkajohtaja. Rahallisen palkitsemisen kilpailukykyisyyttä seuraamme eri tutkimusten avulla. Yhtiömme asiantuntijan keskimääräinen palkka oli 5 100 euroa kuukaudessa vuonna 2019.

Yhtiömme rahallinen palkitsemisjärjestelmä koostuu kuukausipalkasta, vuosittaisesta tulospalkkiosta sekä päivittäisjohtamisen kannustepalkkioista, joiden tarkoituksena on kannustaa henkilöstöä yritteliäisyyteen ja jatkuviin hyviin työsuorituksiin. Kannustepalkkioihin yhtiö varaa vuosittain 2 prosenttia palkkasummasta.

Maksimissaan yhden kuukauden palkan suuruinen tulospalkkio määräytyy yhteisistä strategisista mittareista, joita ovat käyttövarmuus (mahdollisimman vähän häiriöitä kantaverkossa), sähkömarkkinoiden toiminta (mahdollisimman vähän markkinoiden toimintaa haittaavia siirtorajoituksia), yhtiön tulos sekä asiakkaiden luottamus yhtiöön. Toimintavuonna yhteiset mittarit määrittivät 80 prosenttia tulospalkkion tuloksesta, minkä lisäksi jokaisella henkilöllä oli 20 prosentin painoarvolla henkilökohtainen suoriutumisen mittari.

Fingridissä ei-rahalliseen palkitsemiseen kuuluvat verottomat ja verolliset yhtiöedut, erinomaiset mahdollisuudet kouluttautumiseen sekä tavoitteelliseen urasuunnitteluun ja työkiertoon. Ei-rahallinen palkitseminen kattaa myös lakisääteiset ja ei-lakisääteiset vapaat, kattavat terveys- ja hyvinvointipalvelut, perhepalvelut sekä joustavat työaika- ja työjärjestelyt.

Henkilöstörahasto käyttöön

Henkilöstörahasto käyttöön

Fingridissä otettiin käyttöön uusi vaihtoehto laatupalkkioiden maksamiselle. Henkilöstö päätti perustaa vapaaehtoisuuteen perustuvan henkilöstörahaston. Rahaston toiminta perustuu henkilöstörahastolakiin. Rahasto vastaanottaa ja sijoittaa yhtiön maksamia palkkioeriä pitkäjänteisesti. Rahaston tarkoituksena on osaltaan edistää sekä yhtiön pitkäaikaista sitoutumista työntekijöihin että henkilöstön sitoutuneisuutta yhtiöön.

Uusia tehtäviä

Fingridin henkilöstömäärä kasvoi jo useamman vuoden peräkkäin yhtiölle tulleiden uusien tehtävävastuiden sekä toiminnan volyymin kasvun myötä. Energiamurros edellyttää uutta osaamista. Etenkin tuulivoiman kasvu edellyttää sähkönsiirtotarpeiden analysointiin ja myös voimajärjestelmän käyttöön lisäresursseja sekä sähköasemien lisärakentamista.

Toimintavuoden aikana palkattiin uusia ammattilaisia sekä kantaverkkotoiminnan liiketoimintaprosesseihin että yhtiön tietoteknisiin tehtäviin yhteensä 7 henkilöä. Henkilöstön keskimääräinen vaihtuvuus oli toimintavuonna 5,13 prosenttia. Vuoden lopussa Fingrid Oyj:llä työskenteli 364 ja Fingrid Datahub Oy:ssä 16 alan asiantuntijaa.

Uusien osaajien löytämiseksi teemme pitkäjänteistä työtä työnantajamaineemme kehittämiseksi. Toimintavuonna osallistuimme muun muassa useille rekrytointimessuille ja opiskelijatilaisuuksiin, tuotimme ammattiesittelyvideoita ja kirkastimme työnantajamaineviestintäämme. Nuoret opiskelijat ovat meille tärkeä kohderyhmä, joten tarjoamme kokoomme nähden suhteellisen paljon kesätyö- ja harjoittelupaikkoja ympäri Suomen – toimintavuonna 2019 noin neljällekymmenelle nuorelle. Olemme olleet jo muutaman vuoden ajan aktiivisesti mukana esimerkiksi Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa, sillä haluamme toimia nuorille hyvänä esimerkkinä vastuullisesta työnantajasta.

Fingridin kulttuuri kiteytettynä*:

  • tiimihenki, yhteishenki, yhteisöllisyys
  • avoimuus, lupa puhua, rehellisyys
  • luottamus & arvostus
  • vastuullisuus
  • Fingridin arvot
  • maanläheisyys, rentous, inhimillisyys

* Lähde: Henkilöstön vastaukset Valmennuspäivässä 2019