Perustehtävä ja liiketoimintamalli

Perustehtävämme

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.

Arvomme

Olemme kaikessa toiminnassamme avoimia, tehokkaita, tasapuolisia ja vastuullisia.

Visiomme

Olemme sähköverkkotoiminnan esikuva.

Arvostettu energiavaikuttaja Suomessa ja kansainvälisesti

Tunnettu vastuullisuudesta, tehokkuudesta ja ammattitaidosta

Uudistumiskykyinen ja muutoksiin rohkeasti tarttuva tuloksellinen toimija

Liiketoimintamalli

Liiketoimintamallin tarkoituksena on kuvata tärkeimmät käytössämme olevat aineettomat ja aineelliset voimavarat, joiden avulla liiketoiminnan prosessit toimivat. Fingridin toiminnan vaikutukset ja niiden luoma merkittävä lisäarvo näkyvät eri muodoissaan koko suomalaisessa yhteiskunnassa.

Kuva: Fingridin liiketoimintamalli

Toimintamme perustuu Suomen ja EU:n lainsäädäntöön. Suomen sähkömarkkinalain mukaisesti kehitämme kantaverkkoa, ylläpidämme sähkön kulutuksen ja tuotannon tasapainoa sekä parannamme sähkömarkkinoiden toimintaedellytyksiä. EU:n sähköasetus velvoittaa meitä tekemään yhteistyötä ENTSO-E:ssä ja alueellisesti sähkösisämarkkinoiden toimivuuden edistämiseksi. Tehtävänämme on osallistua markkina-, käyttö- ja liityntäverkkosääntöjen ja niissä säädettyjen ehdotusten laatimiseen ja täytäntöönpanoon. Fingridin toimintaa valvoo ja sääntelee Energiavirasto, joka on myöntänyt yhtiölle luvan kantaverkkotoimintaan.