Sanasto

Aggregointi: Aggregoinnilla tarkoitetaan säätöön kykenevien, pienempien sähkön tuotanto-, kulutus- ja varastokohteiden yhdistämistä suuremmiksi kokonaisuuksiksi, jolla voidaan käydä sähkökauppaa eri sähkömarkkinapaikoilla.

CrossFlex-hanke: Joustoresurssihanke, jossa Suomen, Viron ja Ahvenanmaan kantaverkkoyhtiöt tavoittelevat hajautettujen resurssien tarjoaman jouston laajamittaista hyödyntämistä paikallisesti, kansallisesti ja Suomen ja Ahvenanmaan sekä toisaalta Suomen ja Viron välillä.

Digitaalinen kenttäväylä: Sähköasema, jossa käytetään kuparikaapelia vähemmän tiedonsiirtoon (mittaus, suojaus). Kuparikaapelointi korvataan valokuidulla.

Emergency and Restoration -verkkokoodi: Sähköverkon hätätilaa ja käytönpalautusta koskeva verkkosääntö.

ENTSO-E: ENTSO-E on eurooppalainen kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestö. Sen tehtävänä on Euroopan Unionin sähkömarkkinoiden kehittäminen ja kantaverkkoyhtiöiden yhteistyön parantaminen. Järjestön pääkonttori on Brysselissä Belgiassa.

eSett: Pohjoismainen, sähkömarkkinaosapuolten toteutuneen sähkön kulutuksen ja tuotannon taseselvitystä hoitava yritys. eSett Oy:n omistavat yhtä suurin osuuksin pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt Energinet, Fingrid , Svenska Kraftnät ja Statnett.

GRI (Global Reporting Initiative): kansainvälisesti laajalti käytetty yritysvastuun raportointiohjeisto.

Horizon2020: EU:n komission rahoittama kansainvälinen hanke. Hankkeen tavoitteena on kehittää uudenlaista sähköjärjestelmän joustojen kauppapaikkaa ja siihen liittyviä prosesseja.

Inertia: Fysiikassa inertia tarkoittaa muutoksen vastustamista ja hitautta. Sähköverkon inertialla viitataan sähköverkossa olevaan liike-energiaan. Energia on sitoutunut voimalaitoksissa ja tehtaissa oleviin koneisiin, jotka pyörivät sähköverkon kanssa samalla taajuudella. Koneiden pyörivä massa tuottaa inertiaa sähköverkkoon.

INTERRFACE-hanke: Yhteiseurooppalainen INTERRFACE-joustomarkkina-alustahanke on yksi EU:n laajassa Horizon 2020 -ohjelmassa rahoitettavista tutkimushankkeista. Fingrid ja Elering ovat mukana hankkeessa, jossa haetaan ratkaisuja joustomarkkina-alustoihin, joilla hajautettujen resurssien hyödyntäminen niin tehotasapainon ylläpitoon kuin jakeluverkkojen sekä tasevastaavien tarpeisiin on mahdollista.

IoT-ratkaisut kantaverkkotoiminnassa: Esineiden internet eli IoT (Internet of Things) ja digitaalisuus auttavat tulevaisuudessa sähköasemien laitteiden kunnon ja elinkaaren seuraamisessa, mikä tehostaa sähköasemien kunnonhallintaa ja vähentää asiakkaiden siirtokeskeytyksiä.

ITAMS: International Transmission Asset Management Study. ITAMS arvioi kantaverkkoyhtiöiden omaisuuden hallinnan tehokkuutta. Tutkimus on toteutettu viisi kertaa, ja Fingrid on sijoittunut jokaisella kerralla kärkisijoille. Fingridissä on panostettu erityisesti digitalisaation hyödyntämiseen, mikä näkyy hyvänä menestymisenä tutkimuksessa.

Kulutusjousto / Kysyntäjousto: Kulutusjoustolla tarkoitetaan sähkön kulutuksen vähentämistä tai siirtämistä toiseen ajankohtaan hinnan ohjaamana. Sähkön käyttöä vähennetään hetkellä jolloin sähkömarkkinoilla hinta on korkea.

NPS-suositteluindeksi (Net Promoter Score): Yhtiötä suosittelevien prosenttiosuus – yhtiötä arvostelevien prosenttiosuus, esimerkiksi suosittelijoita 42 %, arvostelevia 6 %. Tällöin NPS: 42%-6 %= 36%. Maksimi tutkimuksesta saatava tulos voi olla 100 prosenttia.

Olennaisuusanalyysi: Olennaisuusanalyysin avulla tunnistemaan Fingridin perusliiketoiminnalle ja yritysvastuulle tärkeimpiä asioita. Siinä arvioidaan Fingridin toiminnasta aiheutuvia merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia sekä vaikutuksia sidosryhmien päätöksentekoon muun muassa toimintaympäristö- ja sidosryhmäanalyysin sekä strategiapäivityksen perusteella.

PCI (Project of Common Interest) -status: EU voi myöntää statuksen hankkeelle, joka on oleellinen EU:n energian sisämarkkinoille ja EU:n energiapoliittisten tavoitteiden saavuttamiselle. PCI-hankkeiksi valitut projektit voivat muun muassa hyötyä nopeutetusta lupakäsittelystä ja ovat oikeutettuja myöhemmin hakemaan Euroopan Unionilta taloudellista tukea hankkeelle.

Puhdas sähköjärjestelmä (myös vähähiilinen sähköjärjestelmä): Puhtaalla sähköjärjestelmällä tarkoitetaan sähköjärjestelmää, jossa sähkön tuotanto perustuu hiilidioksidipäästöttömään tuotantoon, kuten tuuli-, aurinko-, bio-, vesi- tai ydinvoimaan.

Reservimarkkinat: Sähköä pitää tuottaa joka hetki yhtä paljon kuin sitä kulutetaan. Sähkömarkkinaosapuolet laativat etukäteen suunnitelman kulutuksensa ja tuotantonsa tasapainotuksesta, mutta käyttötunnin aikaisten poikkeamien tasapainotukseen tarvitaan reservejä, joita Fingrid hankkii ylläpitämiltään markkinoilta.

SDG (Sustainable Development Goals): YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen toimintaohjelmasta, Agenda 2030. Tähän sisältyy 17 kestävän kehityksen globaalia tavoitetta, jotka on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.

Sektorikytkentä: Sektorikytkennässä sähkö-, kaasu-, lämmitys-, jäähdytys- ja liikennejärjestelmät yhdistetään älykkääksi kokonaisuudeksi. Tämä johtaa sähkön käytön kasvuun, kun päästöttömästi tuotettua sähköä käytetään muiden sektoreiden päästöjen vähentämiseen.

Sähkömarkkinatoimijat: Sähkömarkkinatoimijoilla tarkoitetaan sähkön tuottajia, sähkön myyjiä ja sähkön käyttäjiä – mukaan lukien kotitaloudet, jotka osallistuvat sähkömarkkinoille.

Sähköpörssi: Sähköpörssi on julkinen kauppapaikka sähkön myyntiä ja hankintaa varten.

Säästä riippuva tuotanto: Säästä riippuva tuotanto tarkoittaa tuotantokapasiteettia, jonka kulloinenkin sähkön tuotanto riippuu vallitsevasta säätilasta. Esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoima sekä osa vesivoimasta ovat sään mukaan vaihtelevaa tuotantoa.

Säätösähkömarkkinat: Säätösähkömarkkinoiden avulla tasapainotetaan reaaliajassa sähkön tuotannon ja kulutuksen välistä tasapainoa. Fingrid tilaa säätösähkömarkkinoilta ylös- tai alassäätöä sähköjärjestelmän tarpeen mukaan. Ylössäätö tarkoittaa tuotannon lisäämistä tai kulutuksen vähentämistä. Alassäätö tarkoittaa tuotannon vähentämistä tai kulutuksen lisäämistä.

Tasesähkö: Tasesähköllä tarkoitetaan sähkön kuluttajan osalta ostetun sähkön ja toteutuneen kulutuksen välistä eroa. Sähkön tuottajan osalta se tarkoittaa myydyn sähkön ja toteutuneen tuotannon välistä eroa.

TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosure): Yrityksille suunnattu kansainvälinen ja vapaaehtoinen tapa kertoa ilmastonmuutoksen liiketoiminnalle aiheuttamista riskeistä ja mahdollisuuksista.

Toimitusvarmuus: Toimitusvarmuus tarkoittaa sitä, kuinka luotettavasti sähköä on saatavissa.

TYNDP (Ten-Year Network Development Plan): Euroopan laajuinen kymmenvuotinen kantaverkkojen kehityssuunnitelma. Laatimisesta vastaa eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestö ENTSO-E. Suunnitelma laaditaan joka toinen vuosi.

Verkkosäännöt: Heinäkuussa 2009 voimaan tulleen EU:n kolmannen energiapaketin tavoitteet koskien eurooppalaisia sähkön sisämarkkinoita. Verkkosääntöjen valmistelussa keskeisiä toimijoita ovat Euroopan komissio, energia-alan valvontaviranomaiset yhteistyövirasto ACER:n kautta sekä eurooppalaiset kantaverkonhaltijat yhteistyöjärjestönsä ENTSO-E:n kautta.

Vuorokausimarkkinat: Vuorokausimarkkinoilla eli day ahead -markkinoilla tarkoitetaan sähkön markkinapaikkaa, jolla käydään kauppaa seuraavan vuorokauden eri tunneille myytävästä ja ostettavasta sähköstä.

Älyverkko: Älyverkko eli älykäs sähköjärjestelmä on laajasti digitalisaatiota hyödyntävä sähköverkko, johon on liitetty sähköntuotantoa, kulutusta ja tulevaisuudessa yhä enemmän myös sähkövarastoja. Älyverkon myötä asiakkaan mahdollisuudet osallistua sähkömarkkinoille kasvavat.