Sidosryhmäyhteistyö

Sidosryhmien odotusten kuuleminen on tärkeä osa vastuullista liiketoimintaa. Olemme kysyneet sidosryhmiltämme heidän odotuksiaan Fingridiä kohtaan. Nämä odotukset olemme huomioineet osana olennaisuusanalyysia. Tunnistamisen lähtökohtana on ollut kuvata sidosryhmien odotuksia ja vastaavasti miettiä Fingridin keinoja vastata odotuksiin.

Kantaverkkoyhtiön toiminta vaikuttaa useisiin tahoihin. Arvojemme mukaisesti tavoitteenamme on toimia avoimesti, rehellisesti ja tasapuolisesti vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Asiakasnäkökulmasta vastaa nimetty johtaja, ja toimintojen johtajat vastaavat sidosryhmätoiminnasta omilla vastuualueillaan. Kartoitamme sidosryhmien mielipiteitä erilaisten tutkimusten avulla. Tehtävänämme on palvella erityisesti suoria asiakkaitamme, kuten sähköntuottajia, jakeluverkkoyhtiöitä ja sähkön suurkuluttajia, mutta myös muita sidosryhmiä, kuten omistajia, maanomistajia, viranomaisia, rahoittajia ja palvelutoimittajia. Toimintamme lähtökohtana on osaava henkilökunta, joka tunnistaa oman toimintansa vaikutukset eri sidosryhmiin.

Viestinnällinen tavoitteemme on, että kohtaamme sidosryhmät oikea-aikaisesti ja kerromme asioistamme niitä salailematta siten, että oikeat henkilöt ovat helposti tavoitettavissa. Viestintämme on oltava ymmärrettävää ja oikein ajoitettua. Laadukkaan viestinnän avulla voimme vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja edistää näin asettamiamme tavoitteita sekä onnistumistamme yhteiskunnallisesti merkittävässä tehtävässä.

Eri sidosryhmillä on erilaisia odotuksia Fingridiä kohtaan. Asiakkaamme odottavat Fingridin turvaavan yhteiskunnalle varman sähkönsaannin, toimivat sähkömarkkinat ja edullisen siirtohinnoittelun kantaverkossa. Yleisesti sidosryhmämme odottavat, että Fingrid toimii kantaverkkotoiminnan esikuvana kansainvälistyvillä sähkömarkkinoilla, mikä edellyttää toimintamme ja tuottavuutemme jatkuvaa kehittämistä. Suunnittelemme investoinnit ennakoivasti ja perusteellisesti yritystaloudellisten vaatimusten mukaisesti ottamalla huomioon myös yhteiskunnan odotukset. Varmistamme, että investoinnit siirtoverkkoon tehdään tehokkaasti ja kansantalouden kannalta oikea-aikaisesti niin, että huolehdimme järkevästi verkon kunnosta. Meiltä odotetaan myös luotettavaa ja ennakoivaa sähkönsiirtoa. Sitä, että pidämme valot päällä valtakunnassa ja huolehdimme siitä, että Suomen sähköjärjestelmässä sähkön kulutus ja tuotanto ovat joka hetki tasapainossa.

Aktiivinen yhteistyö yhdessä sidosryhmiemme kanssa edistää sähkömarkkinoiden kehittämistä. Markkinaehtoisuuden varmistaminen hyödyttää asiakkaita ja mahdollistaa kustannustehokkaan siirtymän puhtaaseen sähköjärjestelmään. Eurooppalaiset säädökset ja alueelliset markkinasääntöjä koskevat ratkaisut vaikuttavat merkittävästi sähkömarkkinoihin. Osallistumme Fingridissä aktiivisesti eurooppalaisten säädösten valmisteluun ja käyttöönottoon ja pyrimme varmistamaan suomalaisten sidosryhmiemme edun toteutumisen. Sähkönsiirtoyhteyksissä naapurimaiden välillä ja Suomen sisällä yritämme välttää sähkönsiirron pullonkaulojen syntymistä ja pyrimme pitämään Suomen yhtenä sähkön hinta-alueena.

Kehitämme palveluita yhdessä asiakkaidemme kanssa. Huomioimme asiakkaidemme tarpeet ja heidän liiketoimintansa haasteet. Asiakastyömme lähtökohtana on kuuntelu ja selkeä viestintä. Pyrimme olemaan tasapuolisia ja huomioimaan alan toimijoiden erilaiset tarpeet. Edistämme uusien palveluiden syntymistä ja pyrimme mahdollistamaan uusien toimijoiden tulon sähkömarkkinoille.

Rahoittajat ja luottoluokittajat sekä omistajat odottavat, että suunnittelemme pitkäjänteisesti yhtiön taloutta, investointeja, riskien hallintaa ja rahoitusta. Päätöksenteko ja toimintamme perustuvat oikeaan ja ajankohtaiseen tietoon sekä pyrkimykseemme olla tehokas, tuloksellinen ja vastuullinen.

Yhteistyö voimajohtojemme läheisyydessä asuvien maanomistajien ja naapurien kanssa on meille tärkeää. Maa ja puusto voimajohtojen alla säilyvät maanomistajan omistuksessa. Autamme maanomistajia näkemään voimajohtohankkeeseen vaikuttamisen paikat ja kannustamme heitä huolehtimaan oikeuksistaan. Ihmisten kunnioittava kohtaaminen ja yhteistyö ihmisille ja luonnolle aiheutuvien haittojen lieventämiseksi jatkuu voimajohdon koko elinkaaren ajan. Viestimme maanomistajille aktiivisesti ja saamamme palautteen avulla kehitämme toimintatapojemme jatkuvasti koskien sekä omaa henkilöstöämme että hankkeissamme työskenteleviä satoja eri urakoitsijoiden edustajia.

Urakoitsijat ja palvelutoimittajat ovat yhtiöllemme merkittävä voimavara ammattitaidon ja heiltä saamamme työpanoksen kautta. Urakoitsijoiden ja palvelutoimittajien tärkeimpiä odotuksia ovat oikeudenmukainen ja ajantasainen palkanmaksu, turvallinen työskentely-ympäristö ja mahdollisuus ennakoida tulevia tilanteita yhteistyössä.

Kehitämme henkilöstömme osaamista niin, että työyhteisömme on tuottava, innovatiivinen ja hyvinvoiva. Varmistamme tämän strategisella johtamisella. Työntekijämme kohtaavat päivittäin eri sidosryhmiä. Sidosryhmätyössä noudatamme yhtiön arvojen mukaisia toimintatapoja. Kaikessa sidosryhmätyössä on pyrittävä hyvään vuorovaikutukseen. Työntekijöitämme on koulutettu kohtaamaan sidosryhmät ja varmistamme, että jokainen tietää mitä odotuksia sidosryhmillämme on ja mikä on vastuullinen tapa toimia. Johtoryhmässä tarkastellaan puolivuosittain sidosryhmätyön onnistumista.

Sidosryhmätutkimusten tuloksia

Tutkimme säännöllisesti sidosryhmiemme tyytyväisyyttä Fingridiin. Tutkimuksia tehdään, jotta pystymme löytämään toiminnan onnistumiset ja vahvuudet, mutta myös kehityskohteet. Palautteista voi löytää myös hiljaisia signaaleja siitä, mihin esimerkiksi toimialalla kannattaa varautua.

Vuonna 2019 Fingrid tutki poikkeuksellisen laajasti eri sidosryhmien mielipiteitä:

Työnantajakuvatutkimus
Fingridin maineen kokonaisarvosana 3,67/5,00
"Fingridin vahvuudeksi työnantajana nousee ihmisten hyvä ja tasapuolinen kohtelu sekä hyvä työilmapiiri. Fingrid tunnetaan myös taloudellisesti vakaana ja vastuullisena toimijana." 

Luottamus&Maine, suuri yleisö
Fingridin maineen kokonaisarvosana 3,20/5,00
"Maineen positiivinen kehitys heijastuu positiivisempana käytöksenä erityisesti suosittelun ja kriisin hetkellä."

Luottamus&Maine, poliittiset päättäjät
Fingridin maine kokonaisarvosana 3,64/5,00
"Maineen mittava parannus on merkittävä ja nähtävissä jokaisella maineen eri osa-alueella."

Asiakastyytyväisyys
NPS-suositteluindeksi 36
"Asiakkaat pitävät Fingridiä avoimena ja yhteistyökykyisenä toimijana, minkä vuoksi he mielellään suosittelevat myös muille Fingridin tapaa toimia asiakkaiden kanssa."

Viranomaiskysely
NPS suositteluindeksi 49
"Asiantunteva ja hyvin asiansa hoitava organisaatio."

Mediabarometri
Fingridin maine journalistien keskuudessa 3,57/5,00
"Journalistien parissa Fingridin maine nousi hyvälle tasolle. Mediaviestinnän toimivuudesta korkein arvosana tuli Fingridin viestinnän luotettavuudesta."

Maanomistajakyselyt vuoden aikana päättyneistä voimajohtohankkeista
Arvosanat vaihtelivat välillä 3,6-4,3 (asteikolla 1-5).

 

Fingridin keskeiset sidosryhmät ja vuorovaikutuskanavat
Sidosryhmä Odotukset Fingridin toimenpiteitä Viestintäkanavat

Asiakkaat

 • Varma sähkö ja toimivat markkinat
 • Tarpeisiin vastaavat palvelut
 • Edullinen hinnoittelu
 • Toiminta ennustettavasti
 • Yhteistyö käyttötoiminnassa, ylläpidossa ja verkkosuunnittelussa
 • Suunnitelmallinen asiakaspalvelu ja jatkuva osallistava yhteistyö
 • Asiakastoimikunnat
 • Asiakastilaisuudet
 • Asiakas- ja sidosryhmäkyselyt
 • Fingridin omat ja muut seminaarit
 • Lehdistötiedotteet
 • www-sivut
 • Asiakaslehti
 • Mediajulkaisut
 • Sosiaalinen media
 • Uutiskirjeet
 • Infot ja tapaamiset

Maanomistajat ja naapurit

 • Vastuulliset toimintatavat maankäyttö- ja ympäristöasioissa haittojen vähentämiseksi
 • Ennakoiva ja luotettava yhteydenpito
 • Maankäyttö- ja ympäristövaikutuksia vähentävät toimintatavat
 • Karttapalautepalvelu
 • Palautekyselyt valmistuneista investointihankkeista
 • Suorat kontaktit
 • Maanomistajatiedotteet
 • Yleisötilaisuudet ja tapahtumat
 • Järjestetyt infot ja muut tilaisuudet
 • www-sivut
 • Mediajulkaisut
 • Sosiaalinen media

Henkilöstö

 • Tasa-arvoinen kohtelu ja palkitseminen
 • Työyhteisön hyvinvointi
 • Työturvallisuus
 • Mahdollisuus oman työn kehittämiseen
 • Työsuhteen pysyvyys
 • Palkitseminen ja henkilöstöedut
 • Päivittäinen vuorovaikutus ja kehityskeskustelut sekä henkilöstötilaisuudet
 • Henkilöstötutkimukset
 • Henkilöstöyhdistyksen toiminta
 • Alumniyhteistyö
 • Suorat kontaktit
 • Intranet
 • Järjestetyt infot ja muut tilaisuudet
 • www-sivut
 • Sosiaalinen media

Urakoitsijat ja palveluiden tuottajat

 • Työturvallisuus
 • Toimittajien vastuullinen
 • kohtelu
 • Ennakoitavuus ja jatkuvuus
 • Koulutukset ja auditoinnit
 • Työturvallisuuden edistäminen
 • Yhteiset kehityshankkeet
 • Suorat kontaktit
 • Fingridin seminaarit
 • www-sivut
 • Mediajulkaisut
 • Sosiaalinen media

​​​​​​​

Rahoittajat ja luottoluokittajat

 • Sopimusten mukainen velanhoito
 • Vastuullinen liiketoiminta ja hyvä hallintotapa
 • Läpinäkyvä raportointi
 • Säännöllinen vuorovaikutus ja yhteistyö
 • Suorat kontaktit
 • www-sivut
 • Mediajulkaisut
 • Tiedotteet
 • Järjestetyt infot ja muut tilaisuudet

​​​​​​​

Omistajat

 • Vastuullinen liiketoiminta ja hyvä hallintotapa
 • Tuottavuuden parantaminen
 • Omistaja-arvon vaaliminen ja vakaa tuottokehitys
 • Yhtiökokous
 • Hallitustyöskentely
 • Osingonmaksu
 • Yhtiökokous
 • Hallitustyöskentely
 • Osingonmaksu
 • Suorat kontaktit
 • Fingridin seminaarit
 • Lehdistötiedotteet
 • Mediajulkaisut
 • www-sivut
 • Sosiaalinen media
 • Järjestetyt infot ja muut tilaisuudet

Poliittiset päättäjät

 • Varma sähkö
 • Tulevaisuuden puhtaan ja markkinaehtoisen sähköjärjestelmän muovaaminen
 • Toimivat sähkömarkkinat
 • Osallistuminen sähkömarkkinoille
 • Yhteydenpito päättäjiin
 • Luottamus & Maine -tutkimus poliittisille vaikuttajille
 • Suorat kontaktit
 • Fingridin omat ja muut seminaarit
 • Lehdistötiedotteet
 • Mediajulkaisut
 • www-sivut
 • Sosiaalinen media

​​​​​​​

Viranomaiset ja järjestöt

 • Yhteisten asioiden edistäminen
 • Selkeä, luotettava ja ajantasainen viestintä
 • Asiantuntijuus
 • Työryhmät, toimikunnat ja muut yhteistyöfoorumit
 • Lausunnot
 • Toimiminen voimatalouspoolissa
 • Säännöllinen yhteydenpito
 • Suorat kontaktit
 • Fingridin ja muut seminaarit
 • Lehdistötiedotteet
 • Mediajulkaisut
 • www-sivut
 • Sosiaalinen media

​​​​​​​

Muut yhteistyökumppanit

 • Asiantuntijuus
 • Yhteisten asioiden edistäminen
 • Kantaverkkoyhtiöiden vuorovaikutus
 • ENTSO-E, RSC ja muu toimialayhteistyö
 • Tutkimus ja kehityshankkeet
 • Oppilaitosyhteistyö
 • Messut
 • Suorat kontaktit
 • Fingridin ja muut seminaarit
 • Lehdistötiedotteet
 • Mediajulkaisut
 • www-sivut
 • Sosiaalinen media
 • Uutiskirjeet
 • Infot ja tapaamiset