Johtamisjärjestelmä

Kuva: Fingridin johtamisjärjestelmä matriisimallissa

Fingrid toimii matriisimallin mukaisesti, jossa strategia ja organisaatio ovat pareja. Malli korostaa yhteistä tekemistä ja yhteisiä päämääriä. Matriisiorganisaatio on haastava, mutta olemme muovanneet yhtiöstä ketterän ja notkean toimijan, jossa on matala hierarkia. Strategiaa toteutetaan matriisiorganisaationa määriteltyjen neljän näkökulman kautta.

Henkilöstö on organisoitu toiminnoittain, joiden johtajat vastaavat vastuualueidensa mukaisten tehtävien vuosisuunnittelusta ja budjetoinnista sekä toimintasuunnitelmien toimeenpanosta strategiassa asetettujen liiketoimintatavoitteiden mukaisesti.

Yhtiön johtamisjärjestelmässä johtajilla on kaksoisrooli sekä toimintojen että näkökulmien johtajina. Johtamisjärjestelmä on kuvattu tarkemmin yhtiön Johtamisen periaatteet -periaatedokumentissa. Toimintojen johtajat vastaavat toimintojensa hallinnon ja päätösmenettelyjen asianmukaisuudesta, toiminnan vastuullisuudesta, laadusta ja kustannustehokkuudesta, seurannan edellyttämien tietojen oikeellisuudesta, riskeistä ja riskienhallintatoimenpiteiden käytännön toteuttamisesta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteiden sekä muun yhtiön ohjeistuksen mukaisesti.

Matriisirakenteessa johtaminen tapahtuu valittujen näkökulmien mukaisesti: Henkilöstö ja osaaminen, Asiakkaat ja yhteiskunta, Talous ja Sisäiset prosessit. Valitulla mallilla varmistetaan yhtiön strategian tasapainoinen toteutus.

Ohjejärjestelmä

Ohjejärjestelmämme on kolmitasoinen: hallituksen hyväksymiä periaatteita täsmentävät johtoryhmän hyväksymät politiikat, joita täydentävät näkökulmien ja toimintojen antamat yksityiskohtaisemmat ohjeet.

Fingridin omaisuuden hallinta on sertifioitu ISO 55001:2014 -standardin mukaisesti. Standardin vaatimukset näkyvät osaltaan koko yhtiön noudattamassa ohjejärjestelmässä.

Fingridin hallituksen hyväksymät periaatedokumentit:

  • Fingridin toimintaperiaatteet
  • Johtamisen periaatteet
  • Yritystalouden periaatteet
  • Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet
  • Kantaverkon kehittämisen ja kunnonhallinnan periaatteet
  • Käyttövarmuuden hallinnan periaatteet
  • Sähkömarkkinoiden edistämisen periaatteet
  • Sisäpiiriohje