Toimintaympäristö

Suomen sähköjärjestelmään liitetään vuonna 2021 yksi maailman suurimmista ydinvoimalalaitoksista. Tuulivoimasta on tullut markkinaehtoisesti kannattavaa, ja tuulella tuotetun sähkön määrä kasvaa voimakkaasti. Kivihiilen käyttö sähkön tai lämmön tuotannon polttoaineena kielletään 1.5.2029 alkaen, eurooppalainen puhtaan energian paketti on hyväksytty ja toimialaa uudistava "sektorikytkentä" yhdistää tulevaisuudessa sähkön, lämmityksen ja sähköistyvän liikenteen aiempaa tehokkaammin. Toimialan muuttuessa Fingridille on tullut uusia asiakkaita muun muassa toimialajärjestelyiden ja kokonaan uusien toimijoiden myötä.

Sähköjärjestelmä on suuren muutoksen alla ja ilmastonmuutoksen torjunnan keskiössä. Energiamurros näkyy yhä enemmän meidän kaikkien arjessa. Tulevaisuuden puhtaan sähköjärjestelmän perustan muodostavat ydinvoima, vesivoima, tuulivoima ja aurinkovoima. Sähköä tuotetaan aiempaa hajautetummin ja tuotetut määrät sekä tuotantoajankohdat riippuvat sääoloista. Yhteiskunta sähköistyy, kun sähkön avulla vähennetään liikenteen ja lämmityksen päästöjä. 

Tässä isossa energiamurroksessa Fingridillä on aktiivinen rooli puhtaan ja markkinaehtoisen sähköjärjestelmän muovaajana. Teemme työtä tiiviissä yhteistyössä markkinatoimijoiden, viranomaisten ja poliittisten päättäjien kanssa.

Tehtävämme ilmastonmuutoksen torjunnassa on luoda alusta puhtaalle sähköjärjestelmälle. Tämä tarkoittaa ensinnäkin Suomen kantaverkosta huolehtimista ja sen kehittämistä tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. Olemme investoineet jo usean vuoden ajan kantaverkon kehittämiseen, jotta puhdas energia voidaan liittää kantaverkkoon ja saadaan kuluttajien ja teollisuuden ulottuville.

Toiseksi, sähköjärjestelmän murros vaatii suuria muutoksia myös sähkömarkkinoiden rakenteisiin. Sähköntuotannon joustamattomuus ja vaikeampi ennakoitavuus on jatkossa korvattava yhä enemmän kulutuksen joustavuudella ja sähkömarkkinoita laajentamalla.

Suomen hallitusohjelmassa kesällä 2019 määritettiin raamit energiatoimialan kehitystavoitteille, mutta myös kannusteita alan kehittämiseksi kohti uusia tavoitteita. Toimenpiteet edesauttavat sitä, että sähkön avulla voidaan vähentää lämmityksen ja liikenteen päästöjä. Hallitusohjelman tavoitteet edistävät myös siirtymistä älykkääseen sähköjärjestelmään ja parantavat kuluttajien asemaa sekä luovat edellytyksiä sähköjärjestelmän joustavuudelle, mikä edesauttaa uusiutuvan energian lisääntyvää käyttöä. Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteet aiempaa laajempaan tuulivoiman sijoittumisen suunnitteluun, mikä mahdollistaa Suomen sähköomavaraisuuden parantumisen. Uudistuvat veroratkaisut, kulutusjouston ja sähkön kausivarastoinnin kehittäminen sekä sähkön, lämmityksen, liikenteen ja pohjoismaisen yhteistyön tavoitteet vievät Suomea kohti ilmastoystävällisiä ratkaisuja.

Fingridissä on strategiatyön yhteydessä tunnistettu seuraavat neljä megatrendiä, joilla on joko suora tai välillinen vaikutus toimintaamme: ilmastonmuutos ja energiajärjestelmän murros, energiaturvallisuus ja sähköriippuvuus, globalisaatio ja vastuullisuus sekä digitalisaatio.

Ilmastonmuutos ja energiajärjestelmän murros

Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali yhteiskunta vuonna 2035. Energia-ala tarjoaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Puhtaan, säätämättömän ja hajautetun tuotannon määrä kasvaa. Sähkön käyttö kasvaa lämmitys- ja liikennesektoreilla. Yhteiset eurooppalaiset sähkömarkkinat lisäävät tehokkuutta ja toimitusvarmuutta sekä edesauttavat sään mukaan vaihtelevan uusiutuvan sähköntuotannon lisäämistä.

Energia-ala on keskeisessä roolissa ilmastonmuutosta torjuttaessa. Sähkön tuotantorakenne muuttuu uusiutuvan energian osuuden kasvaessa ja säätökelpoisen fossiilisen lauhdetuotannon vähentyessä. Tuuli- ja aurinkovoiman lisääntyminen aiheuttaa kuitenkin sähköjärjestelmässä niukkuutta joustavuudesta ja järjestelmän inertiasta. Sähkön hinnanvaihtelut lisääntyvät, mikä tuo liiketoimintamahdollisuuksia joustavalle tuotannolle ja kulutukselle sekä sähkön varastointitekniikoille.

Fingrid torjuu osaltaan ilmastomuutosta rakentamalla ja ylläpitämällä kantaverkkoa. Fingridin tehtävänä on liittää uudella tavalla tuotettu energia kantaverkkoon ja samalla valmistautua joustavan tuotantokapasiteetin vähenemiseen. Yhtiö kehittää sähkömarkkinoita myös vähähiilisen sähköjärjestelmän tarpeisiin. Vuonna 2019 tuulivoimaan liittyviä liittymissopimuksia tehtiin noin 2 000 megawatin edestä. Vuonna 2019 Fingrid liitti kantaverkkoon 132 megawattia tuulivoimaa ja viimeisteli kantaverkon rakennustyöt, joilla Olkiluoto 3:n ydinvoimalaitos voidaan liittää kantaverkkoon. 

Energiaturvallisuus ja sähköriippuvuus

Sähkön käyttö lisääntyy ja yhteiskunta vaatii varmaa ja keskeytymätöntä sähkönsaantia. Toimitusvarmuus on turvattava muuttuvassa energiajärjestelmässä, missä on paljon sään mukaan vaihtelevaa tuotantoa. Energiaturvallisuus ja energiaomavaraisuus ovat keskeisiä teemoja.

Sähköhuollon vakavat häiriöt ovat yhteiskunnan suurimpia turvallisuusuhkia. Sähkösektorin riskeihin varaudutaan osana EU-komission esittelemää puhtaan energian talvipakettia. Tavoitteena on parantaa sähkön toimitusvarmuutta koko EU:n tasolla ja vahvistaa alueellista yhteistyötä. Kriiseihin liittyvien toimien tulee olla sopusoinnussa EU:n sähkön sisämarkkinoiden sääntöjen kanssa.

Fingridin investoinnit sähköverkkoon, markkinoiden edistäminen ja käyttötoiminnan kehittäminen parantavat sähkönsaannin luotettavuutta ja valmiutta toimia kriisitilanteissa. Riskien- ja jatkuvuudenhallinnassa varaudutaan jatkuvasti sähköjärjestelmän vakaviin häiriöihin erilaisissa uhkakuvissa. Yhtiö on aktiivisesti mukana kansainvälisessä yhteistyössä kehittämässä eurooppalaisia verkkosääntöjä, ja varautuu sähköjärjestelmän häiriöihin yhteistyössä Itämeren alueen kantaverkkoyhtiöiden kanssa.

Globalisaatio ja vastuullisuus

Globalisaatio tuo mahdollisuuksia palvelu- ja laitehankintoihin, työmarkkinoille sekä rahoitukseen. Vastuullisuus ja sääntelyn lisääntyminen korostuvat globaalissa taloudessa. Yritykset tarjoavat ratkaisuja yhteiskunnan yhteisiin haasteisiin. Hankintaketjujen pidentyminen ja kansainvälistyminen asettavat haasteita vastuulliselle toiminnalle.

Työvoiman liikkuvuus tekee energiayhtiöistäkin kansainvälisempiä. Kansainväliset rahoitusmarkkinat tarjoavat hyvin hoidetulle ja korkean luottoluokituksen yhtiölle joustavan ja edullisen tavan rahoituksen hankkimiseksi. Vastuullisuus on keskeinen osa Fingridin toimintaa. Avoimuuden merkitys kasvaa entisestään.

Fingridille globalisaatio tuo uusia mahdollisuuksia kansainvälisen tarjonnan ja yhteistyön kautta. Yhtiö on pitkään hyödyntänyt kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita ja on ensimmäinen suomalainen yritys, joka laski liikkeelle vihreän joukkovelkakirjan. Vastuullisena tilaajana Fingridin tehtävänä on edistää kestävää kehitystä ja vastuullisia toimintatapoja globaalisti.

Digitalisaatio

Digitalisaatio uudistaa sähköjärjestelmän ja sähkömarkkinoiden käytäntöjä ja toimintatapoja. Digitalisoituminen kasvattaa tiedon, tietotekniikan ja tietoliikenteen merkitystä sekä mahdollistaa uudenlaiset liiketoiminnat. Automaation kasvun myötä myös työn tekemisen tavat muuttuvat. On entistä tärkeämpää hallita tietopääomaa ja pitää huolta kyberturvallisuudesta.

Fingridin kannalta digitalisaatio mahdollistaa entistäkin tuottavammat toiminnalliset prosessit ja paremman asiakaspalvelun sekä tehokkaamman markkinainformaation jakamisen. Se antaa myös uusia työkaluja muuttuvan ja monimutkaistuvan sähköjärjestelmän hallintaan. Älyverkkoteknologia luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia niin nykyisille kuin uusille toimijoille ja muovaa sitä kautta Fingridin asiakaskenttää.