Varmennusraportti

Riippumaton varmennusraportti

Fingridin johdolle ja sidosryhmille

Laajuus ja tavoitteet

Olemme Fingrid Oyj:n johdon pyynnöstä suorittaneet rajoitetun varmuuden antavan riippumattoman varmennustoimeksiannon, jonka kohteena ovat olleet Fingridin vuosikertomuksessa esitetyt ja Yritysvastuun GRI-sisältö -osiossa tarkemmin määritellyt yritysvastuun tiedot (jäljempänä ”Yritysvastuutiedot”) raportointikaudelta 1.1.-31.12.2019. Varmennus toteutettiin kansainvälisten varmennusstandardien AA1000 (AA1000 AS, 2008 (type 2) sisältäen 2018 liiteosan) ja ISAE 3000 (uudistettu) ”Muut varmennustoimeksiannot kuin menneitä kausia koskevaan taloudelliseen informaatioon kohdistuva tilintarkastus tai yleisluonteinen tarkastus” mukaisesti.

Suorittamamme riippumattoman varmennuksen tavoitteena oli arvioida:

 • Fingridin sidosryhmien osallistamista, olennaisten vastuullisuusaiheiden määrittämistä, sidosryhmien odotuksiin vastaamista ja vaikutusten arviointia yritysvastuun toimintaperiaatteita koskevan AA1000 AccountAbility AP (2018) -standardin mukaisesti;
 • Yritysvastuutietojen laatua ja luotettavuutta GRI-standardin 101 Raportointiperusteet (2016) mukaisesti; ja
 • Yritysvastuuraportoinnin vastaavuutta GRI-standardien vaatimuksiin perustason (Core) mukaisesti.

Johdon vastuu ja varmentajan velvollisuudet

Fingridin johto vastaa vuosikertomuksen laatimisesta sekä siinä esitetyistä Yritysvastuutiedoista ja niihin liittyvistä lausumista. Fingridin johtoryhmä on hyväksynyt Yritysvastuutiedot. Varmentajana meidän velvollisuutemme on esittää suorittamamme työn perusteella riippumaton johtopäätös Yritysvastuutietojen antamasta kuvasta. Raportointikriteeristönä on käytetty GRI-standardeja (2016) ja Fingridin sisäisiä raportointiohjeita.

Varmentajan riippumattomuus ja pätevyys

Varmentajan tulee olla riippumaton varmennuksen kohteesta. Emme ole osallistuneet Yritysvastuutietojen tuottamiseen, eikä meillä ole Fingridin kanssa muita toimeksiantosopimuksia, jotka vaikuttaisivat riippumattomuuteemme. Varmennustyöryhmämme koostuu kokeneista yritysvastuuraportoinnin asiantuntijoista, joilla on vaadittava osaaminen varmennuksen suorittamiseen.

Lausunnon perusteet

Varmennusprosessi tulee suunnitella ja suorittaa siten, että varmentaja kerää riittävästi todisteita johtopäätöstä varten. Toimenpiteiden valinta perustuu varmentajan harkintaan ja arvioon riskeistä, että raportissa esitetyt tiedot eivät kaikilta olennaisilta osiltaan olisi laadittu raportointikriteeristön mukaisesti.

Lausuntoamme varten olemme toteuttaneet muun muassa seuraavat varmennustoimenpiteet:

 • Haastatelleet johdon edustajia Fingridin yritysvastuuseen liittyvien vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien ymmärtämiseksi;
 • Arvioineet Fingridissä sovellettavia menettelytapoja sidosryhmien osallistamiseen, olennaisten yritysvastuuaiheiden määrittelyyn, sidosryhmien odotuksiin vastaamiseen ja vaikutusten arviointiin;
 • Haastatelleet Yritysvastuutietojen keruun ja laskennan vastuuhenkilöitä;
 • Käyneet läpi järjestelmät ja menettelytavat, joilla Yritysvastuutiedot tuotetaan, kerätään ja raportoidaan;
 • Käyneet läpi otospohjaisesti lähtötietoja ja niiden yhdistelyä vuosikertomuksessa esitettäviksi Yritysvastuutiedoiksi;
 • Arvioineet Yritysvastuutietojen laadinnan evidenssiä, mittauksia ja laajuutta suhteessa raportointikriteeristöön; ja
 • Käyneet läpi Yritysvastuutiedoissa esitetyt numeeriset ja laadulliset tunnusluvut sekä niihin liittyvät kuvaukset suhteessa raportointikriteeristöön.

Luontaiset rajoitteet

Varmennuksemme perustuu oletukseen, että Fingridin meille varmennusta varten toimittamat tiedot on annettu vilpittömässä mielessä. Yritysvastuutietojen luonteesta sekä menettelytapojen ja sisäisten kontrollien luontaisista rajoitteista johtuen on olemassa riski sille, että kaikkia virheitä tai epäsäännöllisyyksiä ei ole havaittu. Esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa käytettyihin lähtötietoihin liittyy luontaisia rajoitteita, huomioiden tietojen luonne ja tietojen määrittämisessä käytetyt menettelytavat. Siksi, erilaisten, mutta silti hyväksyttyjen laskentamenetelmien käyttäminen voi johtaa olennaisesti erilaisiin tuloksiin.

Johtopäätös

Yritysvastuun toimintaperiaatteiden soveltaminen

 • Sidosryhmien osallistaminen: Fingridillä on käytössä kanavat sidosryhmävuorovaikutukseen ja yhtiö on sitoutunut sidosryhmien kanssa käytävään keskusteluun.
 • Olennaisten yritysvastuun aiheiden määrittäminen: Fingrid on määritellyt ja päivittänyt yritysvastuun olennaiset aiheet osana yhtiön strategiaprosessia.
 • Sidosryhmien odotuksiin vastaaminen: Fingridillä on käytössä toimintaperiaatteet ja menettelytavat sidosryhmien odotuksiin vastaamiseksi.
 • Vaikutusten arviointi: Fingrid on tunnistanut olennaisiin yritysvastuun aiheisiinsa liittyvät vaikutukset. Yhtiö on sitoutunut näiden vaikutusten hallintaan sekä vaikutuksiin liittyvien tietojen kokonaisvaltaiseen ja tasapainoiseen raportointiin.

Yritysvastuutietojen luotettavuus

Olemme käyneet läpi esitettyjen Yritysvastuutietojen perusteet. Suorittamiemme toimenpiteiden perusteella tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aiheen olettaa, etteivät Yritysvastuutiedot anna kaikilta olennaisilta osiltaan oikeaa ja riittävää kuvaa Fingridin vastuullisuuden tuloksista, tai etteivät esitetyt Yritysvastuutiedot ole kaikilta olennaisilta osiltaan luotettavia edellä esitetyn raportointikriteeristön perusteella.

Vastaavuus GRI-standardeihin

Fingridin yritysvastuuraportointi täyttää GRI-standardien perustason (Core) vaatimukset.

Havainnot ja suositukset

Rajoitetun varmuuden antavan toimeksiantomme perustella esitämme seuraavat havainnot ja suositukset, jotka eivät vaikuta edellä esitettyyn johtopäätökseemme.

 • Fingridillä on merkittävä rooli yhteiskunnassa ja ilmastonmuutosta hillitsevän energiajärjestelmän muutoksen mahdollistajana. Vuoden 2019 aikana Fingrid on laajentanut tämän roolin mukaisesti toimintansa ilmastovaikutusten mittaamista ja raportointia. Suosittelemme, että Fingrid määrittelee selkeästi mitattavia tavoitteita kuvaamaan pitkäjänteistä työtä kehittää sähköjärjestelmää tukemaan muutosta kohti hiilineutraalisuutta.
 • Fingridin tulokset vastuullisuuden eri osa-alueilla ovat olleet vuodelle 2019 asetettujen tavoitteiden mukaisia. Kannustamme Fingridiä jatkossa kehittämään yhtiön perustehtävän mukaisia, mutta yhä haastavampia ja pidemmälle aikajänteelle ulottuvia yritysvastuun tavoitteita.
 • Vaatimustenmukaisuuden ja yritysvastuun johtaminen on integroitu Fingridin johtamisjärjestelmään ja riskienhallintaan. Huolellisuusvelvoitteen mukaisesti Fingrid on määritellyt vaatimukset myös toimittajien ja yhteistyökumppaneiden vastuullisuudelle. Suosittelemme, että Fingrid jatkaa konkreettisia toimenpiteitä urakoitsijoiden ja palvelutoimittajien turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi sekä hankintaketjun vastuullisuuden varmistamisessa.
Helsingissä 31. tammikuuta 2020
Mitopro Oy

Mikael Niskala

Riippumaton yritysvastuun asiantuntija

Tomi Pajunen

Riippumaton yritysvastuun asiantuntija