Yritysvastuu

Huolehdimme vastuullisesti ihmisistä, ympäristövaikutuksista ja hyvästä hallintotavasta, kun turvaamme suomalaisille varman sähkön ja rakennamme tulevaisuuden puhdasta sähköjärjestelmää. Vastuullisuus on meille joukkuelaji, johon sitoutamme koko henkilöstön ja johon osallistamme myös liiketoimintakumppanimme.

Olemme tunnistaneet Fingridin strategian toteuttamiselle ja perusliiketoiminnalle tärkeimmät asiat ja asettaneet niille tavoitteet. Edistämme liiketoiminnallamme erityisesti YK:n kestävän kehityksen ilmastotekoihin, energiaan ja infrastruktuuriin liittyviä globaaleja SDG-tavoitteita (Sustainable Development Goals). Raportoimme tavoitteiden toteutumisesta kootusti kohdassa Strategia ja johtamisjärjestelmä. Vuonna 2019 päivitimme olennaisuusanalyysimme korostaen Fingridin ja kantaverkon keskeistä tehtävää Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Johtoryhmä käsitteli päivitystarpeet osana strategiaprosessia ja huomioi koko arvoketjun, vastuullisuuden vahvan strategia- ja liiketoimintayhteyden sekä Fingridin kyvyn luoda arvoa.

Kuva: Fingridin olennaiset yritysvastuuaiheet

Toimintavuonna edistimme yritysvastuullisia liiketoimintatapoja ja kestävää kehitystä monin pienin ja isoin teoin. Henkilöstön hyvinvointi kuului ilona käytävillä ja näkyi alhaisina sairauspoissaoloina. Myös henkilöstötutkimuksen tulokset tukevat havaintojamme. Korostimme ihmisten monimuotoisuuden merkitystä toimintatavoissamme ja organisaatiokulttuurissamme. Saimme vastuuta ja vapautta työnteon ajan, paikan ja tapojen osalta. Saimme myös kansainvälisen tunnustuksen hyvän työpaikan rakentamisesta eli Great Place to Work® -sertifioinnin, mikä kertoo henkilöstön luottavan ja kokevan monen asian olevan työyhteisössämme hyvin. Henkilöstökyselyn arvosana toimintatapojen vastuullisuudesta oli korkea, 90 prosenttia.

Turvallisuus korostui kaikessa tekemisessä ja loimme turvallisuuskulttuuria yhdessä urakoitsijoidemme ja palvelutoimittajiemme kanssa. Vähensimme ympäristövaikutuksia maankäyttö- ja ympäristöpolitiikkamme ja varovaisuusperiaatteen mukaisesti huomioimalla suojeltavat luontokohteet hankkeiden suunnittelusta alkaen ja huolehtimalla työmaiden materiaalitehokkuudesta ja kemikaaliturvallisuudesta. Ympäristö- ja ilmastonäkökulmasta loimme samalla merkittävää myönteistä vaikutusta rakentamalla investointiohjelmamme mukaisesti vahvaa sähkönsiirron kantaverkkoa, jotta puhdas sähkö voisi virrata vapaasti ja Suomi voisi saavuttaa ilmastotavoitteensa. Varma kantaverkko on toimivan yhteiskunnan edellytys, ja onnistumisestamme tässä tehtävässä kertoivat korkean käyttövarmuuden lisäksi myös sijoittumisemme mitalisijalle kansainvälisessä kunnossapidon tehokkuuden ITAMS-vertailussa sekä toimintavuonna tehty ISO 55001 -omaisuudenhallintajärjestelmän sertifiointi. Fingridin liiketoiminnallaan luomasta arvosta kerromme kootusti täällä. Yritysturvallisuus oli sisäisen tarkastuksen kohteena, samoin kuin kriisiviestintä, hankintajärjestelmän käyttö ja Datahubin hallintoprosessi. Käynnistimme myös yhtiön sisäisen tietosuojaryhmän toiminnan.

Hankinnoissa asetimme vastuullisuusvaatimuksia liittyen ihmisoikeuksiin, työelämään, työturvallisuuteen, ympäristöasioihin ja korruptionvastaisuuteen Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -yritysvastuualoitteen mukaisesti. Varmistimme vastuullisuusvaatimusten toteutumista kymmenillä auditoinneilla riskiperusteisesti. Hankintaprosessin osana tarkastettiin säännönmukaisesti, ettei valittuihin toimittajiin kohdistu erityisalojen hankintalainsäädännön mukaisia pakollisia poissulkemisperusteita taikka kansainvälisiä pakotteita. Kilpailutuksen myötä kantaverkon työmailla ja kunnossapidossa eri puolilla Suomea oli ulkopuolista ja osaavaa työvoimaa, myös ulkomailta. Yhdeksän työmaata auditoitiin tilaajavastuun, työturvallisuuden ja ympäristöasioiden hallinnan varmistamiseksi. Erityistä huomioita kiinnitettiin riskiarvionteihin, työvaihekohtaisiin turvallisuussuunnitelmiin sekä kemikaalien käyttöturvatiedotteiden hyödyntämiseen jo perehdytyksessä. Lisäksi auditoitiin työsuhdeasioihin ja palkkaukseen painottuen kolmannen osapuolen toimesta keskeisiä ulkomaisia aliurakoitsijoita Baltiasta ja Puolasta sekä yhtiön käyttämä siivouspalveluyritys. Kansainvälisissä tavarahankinnoissa auditoitiin kolmannen osapuolen avulla 20 valmistavaa tehdasta yhteensä 11 maassa sekä tehtiin kolme seuranta-auditointia havaittujen epäkohtien korjaamiseksi. Auditoitavana oli sekä Fingridin suoria sopimuskumppaneita että heidän toimittajiaan. Poikkeamahavainnot liittyivät pääosin työterveyteen ja -turvallisuuteen, johtamisjärjestelmiin, työaikaan ja palkanmaksukäytäntöihin. Keskeytimme hankinnat yhdeltä toimittajalta ja edellytimme toimenpiteitä yhteistyön jatkamiseksi. Myös asiantuntijamme havainnoivat teknisten tehdastestien yhteydessä työturvallisuutta ja työoloja.

Kuva: Kansainvälisiin tavaranhankintoihin liittyvät auditoinnit maittain ja poikkeamahavaintojen jakautuminen

Olemme varmistaneet ihmisoikeusymmärryksemme tekemällä yleisarvioinnin YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden huolellisuusvelvoiteprosessin mukaisesti ja päivitimme toimintasuunnitelmamme myös vuonna 2019. Rakensimme luottamusta ja teimme yhteistyötä perustehtävissämme lukuisien voimajohdon naapureiden, viranomaisten, asiakkaiden ja monien muiden sidosryhmiemme kanssa. Kun haemme reittiä energia- ja ilmastomurroksen tarvitsemalle voimajohdolle, päädymme muiden omistamille maille. Hankkeen suunnittelusta alkaen osallistamme maanomistajia ja esimerkiksi voimajohtohankkeen Huittinen-Forssa ympäristövaikutusten arvioinnin alkaessa lähetimme maanomistajien tavoittamiseksi yli 400 kirjettä ja päivitimme palautteen avulla YVA-menettelyssä tarkasteltavat reittivaihtoehdot. Kannustimme ja tuimme myös voimajohtoalueiden hyödyntämistä ihmisten ja luonnon hyväksi, esimerkiksi luonnon monimuotoisuutta edistävänä perinneympäristönä tai kosteikkona.

Yhteiskunnallisesti merkittävässä perustehtävässämme ja luonnollisena monopolina kestävä ja vastuullinen taloudenpito on tärkeää. Euroopan energiaregulaattoreiden yhteistyöjärjestö CEER:n vertailututkimuksessa olimme Euroopan kustannustehokkaimpia ja vuonna 2020 sähkönsiirtohinnat pysyvät nykyisellään. Raportoimme verojalanjäljestämme vuosikertomuksen kohdassa Vuoden 2019 taloudellinen tulos. Osingot maksetaan pääosin Suomen valtiolle ja suomalaisille eläke- ja vakuutusyhtiöille.

Toimintavuoden aikana vastuullisuus, ilmastonmuutos ja kestävä rahoitus olivat keskeisesti lainsäätäjien ja sijoittajien agendalla. Uuteen hallitusohjelmaan tehtiin hiilineutraaliuden lisäksi yritysvastuuta koskevia kirjauksia sitovan yritysvastuusääntelyn kehittämisestä ja huolellisuusvelvoitteeseen perustuvan EU-tasoisen yritysvastuulain selvittämisestä. Fingridissä kehitimme ilmastolaskentaa ja -raportointia sekä raportoimme ilmastonmuutoksen taloudellisista riskeistä ja mahdollisuuksista ensimmäistä kertaa uudella TCFD-tietosivullamme (Task Force on Climate-related Financial Disclosure). Yritysvastuun raportointimme on kokonaisuutena integroitu osaksi Fingridin vuosikertomusta. Läpinäkyvyyden ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi raportoimme kansainvälisen Global Reporting Initiative -viitekehyksen mukaisesti. GRI-sisältöindeksi kokoaa raportoimamme vastuullisuustiedot ja osoittaa linkit tietojen sijaintiin. Hallituksen toimintakertomuksessa raportoimme myös muista kuin taloudellisista tiedoista. Vuoden 2019 yritysvastuuraportointimme on ulkoisesti varmennettu.

Vaatimustenmukaisuuden ja yritysvastuun johtaminen on integroitu Fingridin johtamisjärjestelmään ja riskienhallintaan. Lähtökohtana on Fingridin strategia, jossa vastuullisuus on yhtiötason strategisena valintana ja yhtenä arvona. Fingridin vision mukaisesti yhtiö ja fingridiläiset tunnetaan vastuullisista liiketoimintatavoista. Fingridin hallitus hyväksyy yhtiön toimintaperiaatteet (Code of Conduct), seuraa toiminnan vastuullisuutta sekä vastaa yritysvastuun johtamisen järjestämisestä ja integroimisesta osaksi liiketoimintaa. Hallitukselle raportoidaan yritysvastuusta vuoden mittaan tarpeen mukaan ja erikseen kootusti kerran vuodessa. Yritysvastuun näkökohdat ovat osa myös hallituksen päätöksentekoa esimerkiksi investoinneista päätettäessä. Toimitusjohtaja ja toimintojen johtajat vastaavat vaatimustenmukaisuuden hallinnasta ja yritysvastuun toteutumisesta omilla vastuualueillaan. Johtoryhmä käsittelee yritysvastuun asioita säännöllisesti ja päätöksenteossa otetaan taloudellisen tuloksellisuuden rinnalla tasapainoisesti huomioon sosiaaliset kysymykset ja ympäristövaikutukset. Vastuullisuus vaikuttaa toimitusjohtajan ja yhtiön johdon palkitsemiseen, ja vuonna 2019 vastuullisuutta sidottiin johdon palkitsemiseen vielä tiiviimmin. Yhtiötason kehittämisestä ja raportoinnista vastaa lakiasiainjohtajan vastuulla oleva compliance- ja vastuullisuustiimi ja koordinoinnista vastaa nimetty kehityspäällikkö.

Jokainen fingridiläinen sitoutuu noudattamaan yhtiön toimintaperiaatteita, joiden perustana ovat Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloite sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia ohjaavat periaatteet. Laadimme toimintavuonna eettiset periaatteet myös tekoälyn käytölle ja osallistuimme tekoälyn etiikan yrityshaasteeseen. Varmistimme toimintaperiaatteidemme toteutumista esimiestyössä ja koko työyhteisön voimin, käyttäen tukena myös verkkoperehdytystä. Lisäksi toteutimme yritysturvallisuudesta oman verkkoperehdytyksen koko henkilöstölle. Toimintaperiaatteiden vastaista toimintaa epäiltäessä käytössä oli luottamuksellinen ja riippumaton ilmoituskanava, jonka saavutettavuutta ulkoisille sidosryhmille paransimme edelleen lisäämällä ilmoituskanavan näkyvyyttä verkkosivuillamme ja edistämällä toimittajiemme keskuudessa tietoisuutta väärinkäytösepäilyjen ilmoittamisen tärkeydestä ja turvallisuudesta. Vuonna 2019 Fingridin toiminnassa ei ilmennyt kilpailulainsäädännön rikkomuksia, henkilöiden yksityisyyden suojaan liittyviä valituksia, korruptiotapauksia, ihmisoikeusrikkomuksia eikä syrjintätapauksia.

Kuva: Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -tunnus

Tulevaisuuden tekijöitä vastuullisessa kesäduunissa

Tulevaisuuden tekijöitä vastuullisessa kesäduunissa

Fingrid sijoittui vuonna 2019 kolmanneksi Suuret yritykset -sarjassa. Fingridin kesätyöntekijöiden arvioissa korostuivat erityisesti oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuuden kokemus. Fingridin kesätyökokemuksen nosti kärkijoukkoon erityisesti oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuuden kokemus, jotka arvioitiin suurten yritysten sarjan parhaimmiksi. Myös perehdytys ja ohjaaminen sekä yleinen tyytyväisyys nousivat kesätyöntekijöiden vastauksissa korkealle.

Kesällä 2019 Fingridin eri toimipaikoissa työskenteli yhteensä noin 40 kesätyöntekijää. Tehtävät liittyivät voimajohto- ja sähköasemien omaisuuden hallintaan, voimajohtoalueiden raivausten suunnitteluun ja seurantaan, voimajärjestelmän suunnitteluun ja käyttöön, kantaverkkopalveluihin ja sähkömarkkinoihin. Kesätöitä tehtiin myös ICT:n sekä viestinnän ja tiedonhallinnan eri tehtävissä.