Yritysvastuun GRI-sisältö

YLEINEN PERUSSISÄLTÖ
Standardi GRI:n sisältö Sijainti Lisätiedot                   Global Compact
Organisaation taustakuvaus
GRI 102-1 Raportoivan organisaation nimi    Fingrid
GRI 102-2 Tärkeimmät toiminnot, tavaramerkit/brändit sekä tuotteet ja palvelut Fingrid lyhyesti  
GRI 102-3 Organisaation pääkonttorin sijainti   Fingridin pääkonttori sijaitsee Helsingissä.  
GRI 102-4 Toimintamaiden lukumäärä ja maat, joissa organisaatio toimii tai jotka ovat merkittäviä raportissa kuvattujen olennaisten yritysvastuun aiheiden osalta Fingrid lyhyesti    
GRI 102-5 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto Fingrid lyhyesti    
GRI 102-6 Markkina-alueet Fingrid lyhyesti    
GRI 102-7 Raportoivan organisaation koko Fingrid lyhyesti    
GRI 102-8 Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna     6

 

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 2019 Miehiä Naisia 2018 Miehiä Naisia 2017 Miehiä Naisia
Vakituisia 338 261 77 327 251 76 308 237 71
  89 % 77 % 23 % 86 % 77 % 23 % 87 % 77 % 23 %
Määräaikaisia 42 28 14 53 40 13 47 34 13
  11 % 67 % 33 % 14 % 75 % 25 % 13 % 72 % 28 %
Kokoaikaisia 359 277 82 349 268 81 328 249 79
  94 % 77 % 23 % 92 % 77 % 23 % 92 % 76 % 24 %
Osa-aikaisia 21 12 9 31 23 8 27 22 5
  6 % 57 % 43 % 8 % 74 % 26 % 8 % 81 % 19 %
Yhteensä 380 289 91 380 291 89 355 271 84
Keskimäärin 384     376     352    
HENKILÖSTÖ TOIMIPAIKOITTAIN
  2019 2018 2017
Helsinki 322 325 303
Hämeenlinna 16 16 16
Oulunsalo 13 11 11
Petäjävesi 14 15 14
Rovaniemi 1 2 1
Vaasa 2    
Varkaus 12 11 10
  Urakoitsijoiden henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan sekä alueellisesti jaoteltuna   Raportoitu palvelutoimittajien työtunnit, jotka ovat Fingridin sisäisessä seurannassa. Kantaverkon kunnossapito- ja rakennustoiminnassa tehtiin vuoden 2019 aikana yhteensä noin 702 000 työtuntia vastaten 413 henkilötyövuotta. 6
HENKILÖKUNNAN JA PALVELUTOIMITTAJIEN HENKILÖTYÖVUODET
  2019 2018 2017
Oman henkilökunnan henkilötyövuodet 336 338 321
Palvelutoimittajien henkilötyövuodet 413 413 440
Henkilötyövuodet yhteensä 749 751 761
         
GRI 102-9 Organisaation toimitusketju   Fingrid edellyttää palvelu- ja tavarantoimittajiltaan sitoutumista Fingridin yritysvastuuvaatimuksiin (Supplier Code of Conduct) tai omiin vastaaviin. Asetettavat vaatimukset liittyvät muun muassa liiketoimintatapoihin, ihmisoikeuksiin, työelämän oikeuksiin, työturvallisuuteen ja ympäristöasioihin. Yritysvastuuvaatimuksia sovelletaan vähintään 30 000 euron arvoisissa hankinnoissa ja ne liitetään esimerkiksi materiaali-, laite- tai ICT-hankintojen hankintasopimuksiin. Toteutumista valvotaan riskiperusteisesti. Toistuvissa sähköasema- ja voimajohtohankinnoissa käytettävissä toimittajarekistereissä yritysvastuuvaatimukset ovat pääsyehtona. Lisäksi sopimuskumppaneille asetetaan erillisiä sopimusehtoja liittyen alihankintaan ja työvoiman käyttöön, työturvallisuuteen ja ympäristöasioihin.

Kantaverkon rakentaminen toteutetaan projektipohjaisesti erillisinä sähköasema- ja voimajohtoprojekteina niin sanottuina avaimet käteen -urakoina. Fingridin sopimuskumppanina oleva pääurakoitsija vastaa kohteen yksityiskohtaisesta suunnittelusta, materiaali- ja laitehankinnoista sekä rakentamisesta ja asentamisesta käyttöönottoon asti. Pääurakoitsijalla voi olla kussakin projektissa lukuisia aliurakoitsijoita, joista pääasialliset sopimuskumppanin on hyväksytettävä Fingridillä.

Kantaverkon rakentaminen toteutetaan projektipohjaisesti erillisinä sähköasema- ja voimajohtoprojekteina niin sanottuina avaimet käteen -urakoina. Fingridin sopimuskumppanina oleva pääurakoitsija vastaa kohteen yksityiskohtaisesta suunnittelusta, materiaali- ja laitehankinnoista sekä rakentamisesta ja asentamisesta käyttöönottoon asti. Pääurakoitsijalla voi olla kussakin projektissa lukuisia aliurakoitsijoita, joista pääasialliset sopimuskumppanin on hyväksytettävä Fingridillä.

Kantaverkon rakentamisen ja kunnossapidon urakoitsijoiden ja palvelutoimittajien pätevyys varmistetaan pääasiallisesti erillisten toimittajarekisterien ja esivalintamenettelyjen kautta. Voimajohtojen ja sähköasemien kunnossapidossa on käytössä lisäksi kelpuutusmenettely töiden tekemiseen tarvittavan työntekijöiden henkilökohtaisen pätevyyden varmistamiseksi. Fingridin välittömiä sopimuskumppaneita on noin 30 (>100 000 €/vuosi), joista joista 15 suurinta vastaa noin 98 prosentista hankintojen rahallisesta arvosta. Aluejaon mukaisesti tehtyjä sopimuksia on voimajohtokunnossapidossa kahden ja sähköasemakunnossapidossa neljän yhtiön kanssa. Kantaverkon rakennustoiminnassa urakoitsijoiden ja niiden alihankkijoiden työvoima on pääosin kotimaista. Ulkomaista työvoimaa muun muassa Baltian maista ja Puolasta on ollut merkittävässä määrin lähinnä voimajohtotyömailla, mutta jonkin verran myös sähköasematyömailla. Kantaverkon kunnossapitotoiminnassa palvelutoimittajien ja niiden alihankkijoiden työvoima on kotimaista. Ulkomaista työvoimaa on käytössä jonkin verran voimajohtojen raivaustoiminnassa ja joillakin erikoisosaamisen alueilla.
GRI 102-10 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa, omistusrakenteessa tai toimitusketjussa raportointijaksolla Hallituksen toimintakertomus Ei merkittäviä muutoksia
  Kotitalous-, teollisuus-, instituutio- ja kaupallisten asiakkaiden määrä      
KANTAVERKKOON LIITETYT ASIAKKAAT Joulukuu 2019 Joulukuu 2018 Joulukuu 2017
  Asiakkaat Liittymispisteet Asiakkaat Liittymispisteet Asiakkaat Liittymispisteet
Jakeluverkot 62 409 62 406 62 412
Tuotanto 32 60 30 58 34 58
Teollisuus 25 49 25 50 24 48
Institutionaaliset asiakkaat 1 43 1 43 1 43
Yhteensä 120 561 118 557 121 561
  Sähköverkoston pituus (ilma- ja maakaapelit/siirto- ja jakelulinjat)  Fingrid lyhyesti Fingridin omistamaan kantaverkkoon kuuluu 400, 220 ja 110 kilovoltin voimajohtoja noin 14 100 kilometriä sekä 115 sähköasemaa ja 3 HVDC asemaa.  
  Hiilidioksidipäästöoikeudet päästökauppajärjestelmän mukaan Hallituksen toimintakertomus ​Fingridin varavoimalaitokset kuuluvat Euroopan unionin päästökauppajärjestelmän piiriin. Polttoaineen kulutuksen mittaus- ja raportointijärjestelmien toiminnan oikeellisuuden todentaa virallinen akkreditoitu päästökauppatodentaja. Päästöoikeuksia palautettiin yhteensä 5 142 (8 223) yksikköä (tCO2), joista 100 % oli ostettuja päästöoikeusyksiköitä. Fingridille ei ole myönnetty maksuttomia päästöoikeuksia päästökauppakaudelle 2013-2020. Päästöoikeuksia on ostettu 7 000 yksikköä vuonna 2019. Päästökaupan taloudellinen merkitys oli Fingridille vähäinen.  
GRI 102-11 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
Ympäristö
Varovaisuusperiaate sisältyy Fingridin toimintaperiaatteisiin ja YK:n Global Compact -aloitteeseen, johon Fingrid on sitoutunut. Uusien voimajohtohankkeiden ympäristövaikutukset selvitetään ympäristövaikutusten arviointimenettelylainsäädännön edellyttämällä YVA-menettelyllä tai vaikutuksiltaan vähäisemmissä hankkeissa ympäristöselvityksellä. Fingridin varavoimalaitokset ovat ympäristölupavelvollisia.  
GRI 102-12 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet Toimitusjohtajan katsaus
Hallituksen toimintakertomus
Yritysvastuu
Ympäristö
Global Compact -aloite
Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus 2017–2025
 
GRI 102-13 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa   ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators – Electricity), Energiateollisuus ry, Cigré (International Council on Large Electric Systems), Yritysvastuuverkosto FIBS  
Strategia ja analyysi
GRI 102-14 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus    
GRI 102-15 Keskeisten vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien kuvaus Strategia ja johtamisjärjestelmä
Toimintaympäristö
Hallituksen toimintakertomus
   
Liiketoiminnan eettiset periaatteet 1-10
GRI 102-16 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Yritysvastuu    
GRI 102-17 Toiminnan eettisyyteen ja lainmukaisuuteen liittyvä neuvonanto ja epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminen   Yhtiön työntekijät saavat neuvoa Fingridin toimintaperiaatteiden soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä yhtiön lakipalveluilta. Epäilyt Fingridin toimintaperiaatteiden vastaisesta toiminnasta on viipymättä ilmoitettava esimiehelle tai Fingridin johdolle. Käytössä on myös riippumaton ilmoituskanava, jonka kautta ei tullut yhtään ilmoitusta toimintavuonna. Epäilyt periaatteiden vastaisesta toiminnasta tutkitaan luottamuksellisesti taaten yksityisyyden suoja ja varmistaen, että rikkeen ilmoittajalle ei aiheudu kielteisiä seurauksia. Toimintaperiaatteiden vastainen toiminta johtaa keskusteluun esimiehen kanssa ja tarpeen vaatiessa muihin kurinpitotoimiin.  
Hallinto
GRI 102-18 Hallintorakenne ja valiokunnat Hallinto- ja ohjausjärjestelmä    
GRI 102-19 Vastuunjako Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
Yritysvastuu
   
GRI 102-20 Vastuuhenkilöt Yritysvastuu    
GRI 102-22 Hallituksen kokoonpano Hallinto- ja ohjausjärjestelmä Raportoitu hallituksen kokoonpano ja hallitusjäsenten riippumattomuus.  
GRI 102-23 Hallituksen puheenjohtajan asema Hallinto- ja ohjausjärjestelmä    
GRI 102-24 Hallituksen valinta Hallinto- ja ohjausjärjestelmä Raportoitu jäsenten valinnasta ja siihen liittyvistä kriteereistä.  
GRI 102-25 Eturistiriitojen välttäminen Hallinto- ja ohjausjärjestelmä    
GRI 102-26 Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen ja strategian määrittelyssä Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
Yritysvastuu
   
GRI 102-29 Hallituksen rooli riskien tunnistamisessa ja riskien hallinnassa Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
Hallituksen toimintakertomus
Kuvattu hallituksen vastuuta riskienhallinnan järjestämisessä.  
GRI 102-30 Riskienhallinnan tehokkuuden arviointi Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
Hallituksen toimintakertomus
   
GRI 102-31 Riskiarviointien frekvenssi Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
Hallituksen toimintakertomus
Kuvattu hallituksen rooli riskienhallinnan periaatteiden hyväksymisessä sekä riskien ja niiden hallintatoimenpiteiden määrittelyssä ja toteutuksessa.  
GRI 102-32 Yritysvastuuraportin hyväksyminen Hallinto- ja ohjausjärjestelmä Johtoryhmä hyväksyy yritysvastuuraportoinnin.  
GRI 102-35 Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen Palkka- ja palkkioselvitys Kuvattu hallituksen ja ylimmän johdon palkitsemisen periaatteita ja palkitsemisjärjestelmiä.  
GRI 102-36 Palkitsemisjärjestelmät Palkka- ja palkkioselvitys Raportoitu palkitsemisjärjestelmien hyväksyntäprosessista ja palkitsemisen muodoista.  
Sidosryhmävuorovaikutus
GRI 102-40 Luettelo organisaation sidosryhmistä Sidosryhmäyhteistyö    
GRI 102-41 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö   Fingrid noudattaa energiateollisuuden toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksia. Työehtosopimusten piiriin kuuluu koko henkilöstö pois lukien johto. 3
  Yhtiölle työtä suorittavien urakoitsijoiden työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö maittain jaoteltuna   Tilaajavastuulain mukaisesti Fingridin työmailla niin kotimaisen kuin ulkomaisen työvoiman osalta koko urakointiketju on velvoitettu toimimaan soveltuvien suomalaisten työehtosopimusten mukaisesti.  
GRI 102-42 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Sidosryhmäyhteistyö    
GRI 102-43 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Sidosryhmäyhteistyö    
GRI 102-44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Sidosryhmäyhteistyö
Asiakkaat
Yritysvastuu
Ympäristö
   
Raportin kuvaus
GRI 102-45 Konsernin laskentaraja Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet    
GRI 102-46 Raportin sisällön määrittely Strategia ja johtamisjärjestelmä
Olennaisten asioiden tunnistaminen
Fingridin olennaisuusmäärittelyn ajantasaisuus arvioidaan vuosittain osana strategiaprosessia ja johtoryhmä vahvistaa Fingridin toiminnalle tärkeimmät asiat sekä niiden johtamiskäytäntöjen riittävyyden. Arviotaessa Fingridin toiminnasta aiheutuvia merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia sekä vaikutuksia sidosryhmien päätöksentekoon otetaan huomioon vastuullisuuden vahva strategia- ja liiketoimintayhteys, vaikutus Fingridin kykyyn luoda arvoa sekä GRI-raportointiohjeiston koko arvoketjuun ulottuvat vaatimukset. Vuonna 2014 on tehty perusteellinen olennaisuusanalyysi, joka sisälsi laajan tausta- analyysin, kymmeniä fingridiläisiä asiantuntijoita osallistaneet työkokoukset ja noin 700 henkilölle lähetetyn sidosryhmäkyselyn.  
GRI 102-47 Olennaiset aiheet Yritysvastuu Fingridille olennaisimmiksi priorisoidut asiat ja niitä vastaavat GRI-raportoinnin aiheet on esitetty GRI-sisältöindeksissä.  
GRI 102-48 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa   Mahdolliset muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa on esitetty tietojen yhteydessä.  
GRI 102-49 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja laskentarajoissa   Ei merkittäviä muutoksia raportin laajuudessa tai laskentarajoissa.  
GRI 102-50 Raportointijakso   Raportointijakso on tilikausi 1.1.–31.12.2019.  
GRI 102-51 Edellisen raportin päiväys   Edellinen vuosikertomus julkaistiin 14.3.2019.  
GRI 102-52 Raportin julkaisutiheys   Vuosikertomus julkaistaan vuosittain.  
GRI 102-53 Raporttiin tai sen sisältöön liittyvät yhteystiedot   Palautetta ja kysymyksiä vuosikertomuksesta ja yritysvastuusta voi lähettää viestinta@fingrid.fi  
GRI 102-54 GRI-standardien mukainen sovellustaso   Fingridin yritysvastuuraportointi on toteutettu GRI-standardien peruslaajuuden (core) vaatimusten mukaisesti.  
GRI 102-55 GRI-sisältövertailu Yritysvastuun GRI-sisältö    
GRI 102-56 Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen Varmennusraportti  Yritysvastuuraportointi on ulkoisesti varmennettu.  
OLENNAISET AIHEET
FINGRIDIN TOIMINNASSA OLENNAINEN ASIA FINGRIDIN JOHTAMISEN KÄYTÄNTÖ FINGRIDIN JOHTAMISEN MITTARI FINGRIDIN TOIMINNAN KANNALTA OLENNAISET AIHEET FINGRIDIN TOIMINNAN KANNALTA OLENNAINEN JULKAISTAVA TIETO
Avoin, yhteisöllinen, uudistuva ja tuloksellinen työyhteisö Johtamisen periaatteet
Henkilöstöpolitiikka
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
Työilmapiiri: henkilöstötutkimuksen tulos         GRI: Työllistäminen GRI 102-8 Henkilöstön ja urakoitsijoiden määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna
Johtaminen: Sijoittuminen Suomen parhaat työpaikat -tutkimuksessa   GRI 102-41 Työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö
GRI 401-1 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain
Eläkkeelle jäävien osuus seuraavien 5 ja 10 vuoden aikana
GRI: Koulutus GRI 404-1 Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden, jaoteltuna sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin
GRI 404-2 Osaamisen kehittämisen ja elinikäisen oppimisen ohjelmat
GRI: Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet GRI 405-1 Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien monimuotoisuus
GRI 405-2 Naisten ja miesten tasa-arvoinen palkitseminen
Yhtion toimintaperiaatteet Fingridin toimintaperiaatteet
Johtamisen periaatteet
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet
Henkilöstöpolitiikka
Digitaalisen turvallisuuden politiikka
Datanhallintapolitiikka
Henkilöstökyselyn arvosana toimintatapojen vastuullisuudesta GRI: Liiketoiminnan eettisyys GRI 102-16 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet
GRI 102-17 Toiminnan eettisyyteen ja lainmukaisuuteen liittyvä neuvonanto ja epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminen
GRI: Syrjinnän kielto GRI 406-1 Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet
GRI: Lahjonnan ja korruption vastaisuus GRI 205-3 Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet
GRI: Poliittinen vaikuttaminen GRI 415-1 Poliittiset tuet
GRI: Kilpailun rajoittaminen GRI 206-1 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet
GRI: Asiakkaiden yksityisyyden suoja GRI 418-1 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen hävittämiseen liittyvät valitukset
GRI: Määräystenmukaisuus (sosiaalinen ja taloudellinen) GRI 419-1 Merkittävät lakien ja säännösten rikkomuksiin liittyvät sakot ja muut sanktiot
Taloudellinen tulos Johtamisen periaatteet
Yritystalouden ja rahoitustoiminnan periaatteet
Rahoitustoiminnan politiikka
Luottoluokitus GRI: Taloudelliset tulokset GRI 201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen
Osingonmaksukyky   GRI 201-4 Valtiolta saadut avustukset
Kustannustehokkuus    
Sidosryhmien luottamus Fingridin toimintaperiaatteet
Maankäyttö- ja ympäristöpolitiikka
Viestintäpolitiikka
Asiakaskyselyn luottamusmittari GRI: Sidosryhmävuorovaikutus GRI 102-43 Sidosryhmätoiminnan periaatteet
GRI 102-44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet
Entso-E:n hintatasovertailun sijoitus    
Maanomistajakyselyn arvosana Paikallisyhteisöt GRI 102-43 Sidosryhmätoiminnan periaatteet
GRI 102-44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet
GRI: Sidosryhmävuorovaikutus Kotitalous-, teollisuus-, instituutio- ja  kaupallisten asiakkaiden määrä
  Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset
Hankintakäytännöt Fingridin yritysvastuuvaatimukset toimittajille
Hankintapolitiikka
Poikkeamat tilaajavastuu- tai työsuhdeasioissa GRI: Ostokäytännöt GRI 102-9 Toimitusketjun kuvaus
Kantaverkon kehittäminen alustaksi puhtaalle sähköjärjestelmälle Kantaverkon kehittämisen ja kunnonhallinnan periaatteet
Varautumispolitiikka
Yritysturvallisuuspolitiikka
Verkon suunnittelu-, rakentamis- ja kunnonhallintapolitiikat
Investointien toteutuminen
Kunnossapidon tehokkuus: sijoutus kansainvälisessä vertailussa (ITOMS, ITAMS)
GRI: Taloudelliset tulokset GRI 201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen
 
Ympäristöpoikkeamat GRI: Määräystenmukaisuus (ympäristö) GRI 307-1 Merkittävien ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo määrä sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä
GRI: Luonnon monimuotoisuus GRI 304-1 Omistetut, vuokratut tai hallinnoidut toimipaikat, jotka sijaitsevat luonnonsuojelualueilla tai luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueilla
GRI: Jätteet GRI 306-2 Jätteet
Sähkömarkkinoiden toimivuus Sähkömarkkinoiden edistämisen periaatteet
Häviösähkön hankintapolitiikka
Siirtojenhallintapolitiikka
Asiakaskyselyn arvosana sähkömarkkinoiden edistämisessä GRI: Sidosryhmävuorovaikutus GRI 102-43 Sidosryhmätoiminnan periaatteet
GRI 102-44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet
Sähköjärjestelmän toimintavarmuus ja turvallisuus Käyttövarmuuden hallinnan periaatteet
Reservipolitiikka
Varautumispolitiikka
Varavoimalaitosten hallintapolitiikka
Yritysturvallisuuspolitiikka
Kantaverkon häiriöt: taloudellinen haitta asiakkaille GRI: Välilliset taloudelliset vaikutukset GRI 203-2 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus
Sähköjärjestelmän käyttövarmuus: häiriökeskeytysaika liittymispistettä kohti Sähkön saatavuus ja toimintavarmuus Sähkönjakeluhäiriöiden esiintymistiheys
Sähkönjakeluhäiriöiden keskimääräinen kesto
Järjestelmäreservien riittävyys Kysyntäjousto  
Järjestelmätehokkuus Siirto- ja jakeluhäviöt
Tutkimus ja kehitys Sähkön toimitusvarmuuteen liittyvä T&K-toiminta ja -kulut
Työtapaturmataajuus GRI: Työterveys ja -turvallisuus GRI 403-2 Työhön liittyvät tapaturmat
GRI: Energia GRI 302-1 Energian kulutus
GRI 302-2 Organisaation ulkopuolinen energian kulutus
GRI 302-3 Energiaintensiteetti
GRI: Päästöt Hiilidioksidipäästöoikeudet päästökauppajärjestelmän mukaan
GRI 305-1 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 1)
GRI 305-2 Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 2)
GRI 305-3 Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 3)
GRI 305-4 Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti
GRI 305-7 NOx- ja SOx-päästöt sekä muut merkittävät päästöt ilmaan
Standardi GRI:n sisältö Sijainti Lisätiedot  
Johtamistapa
GRI 103 Yleinen johtamistavan kuvaus Strategia ja johtamisjärjestelmä
Strategiset tavoitteet ja mittarit
Henkilöstö
Yritysvastuu
Ympäristö
Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
Hallituksen toimintakertomus
 
TALOUDELLISEN VASTUUN STANDARDIT
Taloudelliset vaikutukset
GRI 201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen, t€      
1000 €
Tuotot asiakkailta 2019 2018 2017
  Liikevaihto   789 356 852 784 671 992
  Muut liiketoiminnan tuotot   4 221 10 800 2 933
    Saadut avustukset -290 -186 -170
  Osinkotuotot   881 645 1 119
  Tuotot sijoituksista ja lainoista   169 170 478
Yhteensä     794 337 864 213 676 353
           
Maksut toimittajille      
  Ostetut, materiaalit ja palvelut   490 861 482 873 331 839
  Muut kulut   63 007 7 211 32
    Käyvän arvon muutokset -26 585 37 083  8 884
    Vapaaehtoiset sivukulut ja kulukorvaukset (ei koulutus) -1 469 -1 697 -1 617
    Kiinteistöverot -421 -417 -421
    Lahjoitukset -10 -25 -28
Yhteensä     525 383 525 028 370 683
           
Korvaukset henkilöstölle      
    Palkat, palkkiot ja sosiaalikulut 31 129 32 190 29 385
    Vapaaehtoiset sivukulut ja kulukorvaukset (ei koulutus) 1 469 1 697 1 617
Yhteensä     32 598 33 887 31 002
           
Korvaukset rahoittajille ja osakkeen-omistajille      
  Osinko 1   148 249 171 440 173 518
  Rahoituskulut   22 539 17 299 18 663
Yhteensä     170 788 188 739 192 181
           
Yleishyödylliset panokset ja verot      
  Tilikaudelta maksettava tulovero   34 957 50 421 39 423
  Kiinteistövero   421 417 421
  Annetut lahjoitukset ja sponsorointi   10 25 28
Yhteensä     35 389 50 863 39 872
           
Fingridin toiminnan kehittämiseen jätetty jakamaton lisäarvo 30 179 65 695 42 614
GRI 201-4 Valtiolta saadut avustukset, t€ Tilinpäätös, liitetieto 2, muut liiketoiminnan tuotot,
Tilinpäätös, konsernin rahavirtalaskelma
                 
 Saadut avustukset, 1 000 € 2019 2018 2017
Tekes 0 0 25
EU: Horizon 2020 Framework Program 149 28 0
Huoltovarmuuskeskus 141 145 145
EU: Connecting Europe Facility (CEF Energy) investointituki 610 0 0
Yhteensä 900 173 170
Välilliset taloudelliset vaikutukset
GRI 203-2 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus Sähköjärjestelmä    
Ostokäytännöt
GRI 103 Johtamiskäytäntö Hallituksen toimintakertomus
Strategia ja johtamisjärjestelmä
Yritysvastuu

Yritysvastuun GRI-sisältö
Ks. GRI 102-9  
Korruption vastaisuus 10
GRI 205-3 Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet   Ei korruptiotapauksia raportointikaudella.  
Kilpailun rajoittaminen
GRI 206-1 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet   Ei oikeustoimia raportointikaudella.  
Sähkön saatavuus ja toimitusvarmuus
GRI 103 Johtamiskäytäntö Kantaverkon kehittäminen ja kunnonhallinta
Sähköjärjestelmä
   
Kysyntäjousto
GRI 103 Johtamiskäytäntö Sähköjärjestelmä
Sähkömarkkinat
   
Tutkimus ja kehitys
GRI 103 Johtamiskäytäntö Tutkimus- ja kehitystoiminta    
Järjestelmätehokkuus
GRI 103 Siirto- ja jakeluhäviöt Sähköjärjestelmä Ks. myös GRI 302-1  
YMPÄRISTÖVASTUUN STANDARDIT  
Energia 7, 8
GRI 302-1, 302-2 Organisaation oma energiankulutus ja organisaation ulkopuolinen energiankulutus      
ENERGIAN KULUTUS 2019 2018 2017
Suora        
Kevyt polttoöljy t 1 600 2 900 1 800
  GJ 68 800 123 800 77 400
Epäsuora        
Sähkönsiirron energiahäviöt GWh 1 335 1 222 1 223
  GJ 4 810 000 4 400 000 4 400 000
Vuokravaravoimalaitosten polttoaineilla tuotettu energia 1 GWh 1,0 1,0 1,0
  GJ 4 000 4 600 3 200
Varavoimalaitosten omakäyttösähkö GWh 10 9 10
  GJ 34 300 31 800 37 100
Varavoimalaitosten kaukolämpö GWh 1 1 1
  GJ 1 700 2 100 2 300
Omien toimitilojen sähkö GWh 2 3 3
  GJ 8 500 10 100 10 500
Omien toimitilojen kaukolämpö GWh 1 1 1
  GJ 4 200 4 300 4 200
2019: Fingridin ympäristötietojen raportointi kattaa koko yhtiön, lukuun ottamatta sähköasemien omakäyttösähköä ja siihen liittyviä hiilidioksidipäästöjä. Vuoden 2019 vuosiraportissa toimitilojen sähkö ja lämpö sekä niihin liittyvät hiilidioksidipäästöt ovat mukana ensimmäistä kertaa. Sähköasemia koskevien tietojen osalta tietojen keruuta tullaan kehittämään tulevina vuosina.                            
         
GRI 302-3 Energiaintensiteetti      
ENERGIAINTENSITEETTI 2019 2018 2017
Fingridin kokonaisenergiankulutus jaettuna liikevaihdolla GJ/1 000 € 6,2 5,4 6,7
 
Vesi 7, 8
GRI 303-1 Veden kulutus    Veden kulutus ja jätevesien muodostuminen eivät ole keskeisiä sähkönsiirrossa tai sähköasemien ja varavoimalaitosten toiminnassa. Talousvettä kuluu toimitiloissamme, sähköasemilla ja varavoimalaitoksilla.  
Luonnon monimuotoisuus 8
GRI 304-1 Omistetut, vuokratut tai hallinnoidut toimipaikat, jotka sijaitsevat luonnonsuojelualueilla tai luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueilla      
    2019 2018 2017
Kantaverkon voimajohtoja luonnonsuojelu- tai Natura-alueilla 1) km 260 260 260
         
Raportoitu johtokilometrit luonnonsuojelu- ja Natura-alueilla.
Päästöt 7, 8
  Kasvihuonekaasujen päästöt      
KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2019 2018 2017
Suorat päästöt (Scope 1), tCO2-ekv 6 000 8 500 6 500
Epäsuorat energian päästöt (Scope 2), tCO2-ekv 214 000 204 000 225 000
Yhteensä (Scope 1 ja 2), tCO2-ekv 220 000 213 000 232 000
Muut epäsuorat päästöt (Scope 3), tCO2-ekv1) 41 000 1 000 1 000
Yhteensä (Scope 1, 2 ja 3), tCO2-ekv 261 000 213 500 232 500
 
1) Vuoden 2019 Scope 3 päästö sisältää ensimmäisen kerran myös hankittujen voimajohtomateriaalien päästöt
GRI 305-1 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 1)      
Suorat päästöt (Scope 1) 2019 2018 2017
Varavoimalaitosten polttoaineet, tCO2-ekv1) 5 000 8 000 6 000
Sähköasemien rikkiheksafluoridi, tCO2-ekv 1000 500 500
Yhteensä, tCO2-ekv 2) 6 000 8 500 6 500
         
GRI 305-2 Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 2)      
Epäsuorat päästöt (Scope 2) 2019 2018 2017
Siirtohäviöt, tCO2-ekv 211 000 200 000 221 000
Vuokravaravoimalaitosten polttoaineilla tuotettu energia, tCO2-ekv 1 100 1 200 1 000
Varavoimalaitosten omakäyttösähkö, tCO2-ekv 1 500 1 400 1 900
Varavoimalaitosten kaukolämpö, tCO2-ekv 80 100 100
Omien toimitilojen sähkö, tCO2-ekv 400 500 500
Omien toimitilojen kaukolämpö, tCO2-ekv 200 200 200
Yhteensä, tCO2-ekv 214 000 204 000 225 000
 
1) Tilastokeskuksen mukaan koko Suomen CO2-ekv-päästöt vuonna 2018 olivat 56,5 miljoonaa hiilidioksiditonnia. Fingridin scope 1 ja 2 päästöjen osuus koko Suomen CO2- päästöistä vuonna 2018 oli noin 0,4 %. Fingridin hiilidioksidipäästölaskenta perustuu EU-ETS-päästökauppalaskentaan sekä kansainvälisen GHG protocol -standardin periaatteisiin. Fingridin hiilidioksidilaskennassa käytetyt päästökertoimet perustuvat Tilastokeskuksen viimeisimpiin kertoimiin, Suomen keskimääräisiin sähkön hankinnan ja kaukolämmön tuotannon päästökertoimiin sekä IPCC 2013 (AR5) GWP -kertoimiin. Sähkön CO2-päästöjen laskennassa käytetään viiden viimeisen tilastoidun vuoden liukuvaa keskiarvoa, esitetty Scope 2 päästöluku on sijaintiperusteinen (Location Based). Vuoden 2019 päästöt on laskettu käyttäen Tilastokeskuksen julkaisemaa päästökerrointa 158 kg CO2/MWh. Kaukolämmön hiilidioksidipäästö on laskettu käyttäen Energiateollisuus ry:n julkaisemaa kolmen viimeisimmän tilastoidun vuoden päästökerrointa 164 kg CO2/MWh.
GRI 305-3 Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 3)      
Muut epäsuorat päästöt (Scope 3) 2019 2018 2017
Liikematkustaminen (lennot ja kilometrikorvatut työmatkat), tCO2-ekv1) 800 800 640
Hankitut voimajohtomateriaalit, tCO2-ekv2) 40 600    
Yhteensä, tCO2-ekv 41 000 800 640
 
1) Vuoden 2018 luku tarkennettu lentomatkustamiseen liittyvien päästöjen laskentaperiaatteen muutoksen vuoksi
2) Raportointi aloitettu vuonna 2019
GRI 305-4 Kasvihuonekaasujen pääästöintensiteetti      
KASVIHUONEKAASUJEN PÄÄSTÖINTENSITEETTI 2019 2018 2017
Fingridin suorat (Scope 1) ja epäsuorat (Scope 2) kasvihuonekaasupäästöt jaettuna siirretyn sähkön määrällä gCO2-ekv/kWh 3,2 3,1 3,5
GRI 305-7 NOx ja SOx päästöt sekä muut merkittävät päästöt ilmaan      
Varavoimalaitosten rikkidioksidi- ja typenoksidipäästöt 20191) 20182) 2017
  Rikkidioksidi, SO2, tonnia 0,7 1,3 0,9
  Typenoksidit, NOx, tonnia 26 49 30
         
1) Vuoden 2019 luvut alustavaa, lopullinen varmistuvat viranomaisraportoinnissa
2) Vuoden 2018 lukuja tarkennettu laskennan valmistuttua
Jätevedet ja jätteet 8
GRI 306-2 Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti      
Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti 2019 2018 2017
Kokonaisjätemäärä, tonnia 13 900 11 900 9 900
Jätelajeittain:      
Vaarallista jätettä, tonnia 900 900 500
Tavanomaista jätettä, tonnia 13 000 11 000 9 400
Käsittelytavan mukaan:      
Kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön, tonnia 12 400 7 400 8 500
Muuhun hyödyntämiseen, tonnia 500 1 000 900
Polttoon jätevoimalassa, tonnia 800 100 20
Loppusijoitukseen, esim. kaatopaikka, tonnia 200 3 400 480
Kierrätysaste % 89 62 85
Hyötykäyttöaste % 98 71 95
 
GRI 306-3 Merkittävien vuotojen määrä ja suuruus Hallituksen toimintakertomus
Ympäristö
Toimintavuoden aikana ilmeni yksi merkittäväksi lukeutuva ympäristöpoikkeama edellisvuodelta  
Määräystenmukaisuus 8
GRI 307-1 Merkittävien ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä   Ei sakkoja tai sanktioita raportointikaudella.  
SOSIAALISEN VASTUUN STANDARDIT  
Työllistäminen 6
GRI 401-1 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain      
TYÖSUHTEET 2019 2018 2017
Uusia vakituisia työsuhteita 20 24 18
Päättyneiden työsuhteiden määrä sisältäen eläkkeelle jääneet 19 12 8
Eläkkeelle jääneet 3 4 1
Keskimääräinen eläköitymisikä 63 66 63
Keskimääräinen työsuhteen pituus* (v) 11 12 12
Irtisanottujen määrä 0 0 0
Tulovaihtuvuus 5,9 % 7,3 % 5,8 %
Lähtövaihtuvuus 5,6 % 3,7 % 2,6 %
       
2019: Tulo- ja lähtövaihtuvuusprosentteja ei raportoitu ikäryhmittäin ja sukupuolittain. Raportoitu absoluuttiset luvut ja vaihtuvuuden vähäisyyden johdosta jätetty prosenttiosuudet raportoimatta.
* Fingrid perustettiin 1996, operatiivinen toiminta käynnistyi 1997 ja henkilöt siirtyivät yhtiön palvelukseen vanhoina työntekijöinä.
       
UUDET VAKITUISET TYÖSUHTEET JAOTELTUNA IKÄRYHMITTÄIN 2019 2018 2017
  henkilöä henkilöä henkilöä
Alle 29 v. 5 2 5
30–39 v. 8 17 7
4049 v. 6 4 4
5059 v. 1 1 1
6069 v. 0 0 1
       
       
PÄÄTTYNEIDEN VAKITUISTEN TYÖSUHTEIDEN MÄÄRÄ IKÄRYHMITTÄIN 2019 2018 2017
  henkilöä henkilöä henkilöä
Alle 29 v. 3 1 0
3039 v. 8 6 3
4049 v. 4 3 3
5059 v. 1 1 1
60–69 v. 3 1 1
       
  Eläkkeelle jäävien osuus seuraavien 5 ja 10 vuoden aikana   Eläkkeelle jäävien osuus seuraavien 5 vuoden aikana, %: 14              
      Eläkkeelle jäävien osuus seuraavien 10 vuoden aikana, %: 26              
      Arvio eläkkeelle jäävien osuudesta perustuu lakisääteisen eläkejärjestelmän alimpaan mahdolliseen ikään jäädä vanhuuseläkkeelle.
  Alihankkijoiden ja urakoitsijoiden rakennus-, käyttö- ja kunnossapitotehtävissä toimivien työntekijöiden työpäivien määrä   Raportoitu palvelutoimittajien kokonaistyöaika ks. GRI 102-8                    
  Työturvallisuuskoulutukseen osallistuneiden alihankkijoiden ja urakoitsijoiden työntekijöiden osuus Kantaverkon kehittäminen ja kunnonhallinta Raportoitu työturvallisuuden kehityshankkeesta.                    
Työterveys ja -turvallisuus 6
GRI 403-2 Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset jaoteltuna alueittain ja sukupuolen mukaan Kantaverkon kehittäminen ja kunnonhallinta
Henkilöstö
Hallituksen toimintakertomus 
   
TYÖTAPATURMIEN MÄÄRÄ JA SAIRAUS-POISSAOLOT 2019 2018 2017
Sairauspoissaoloprosentti 1% / 2,6pv/ hlö 1% / 3,2pv/ hlö 1% / 3,2pv/ hlö
  Työpaikka Työmatka Työpaikka Työmatka Työpaikka työmatka
Poissaoloon johtaneita tapaturmia 0 1 0 1 2 0
Ei poissaoloa aiheuttaneita tapaturmia 1 2 2 3 0 4
Tapaturmataajuus (tapaturmia/ miljoona työtuntia)* 0 2 0 2 4 0
Työhön liittyvät kuolemantapaukset 0 0 0 0 0 0
Ammattitaudit Ei tapauksia Ei tapauksia Ei tapauksia
  Urakoitsijoiden ja alihankkijoiden suoriutuminen terveyteen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa Kantaverkon kehittäminen ja kunnonhallinta Raportoitu tapaturmien lukumäärä, tapaturmataajuus ja kuolemantapaukset                                      
Koulutus   6
GRI 404-1 Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden, jaoteltuna sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin                        
KOULUTUSTUNNIT HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 2019 2018 2017
  h h h
Koulutustunnit sukupuolen mukaan, naiset 48 40 34
Koulutustunnit sukupuolen mukaan, miehet 31 39 32
Koulutustunnit henkilöstöryhmittäin, toimihenkilöt 13 19 21
VAKITUISEN HENKILÖSTÖN KOULUTUSASTE 2019 2018 2017
Perus- ja keskiaste 18 20 20
Alin korkea-aste 31 32 33
Alempi korkeakouluaste 118 116 109
Ylempi korkeakouluaste 159 150 137
Tutkijakoulutus 8 9 9
Koulutuspäiviä/hlö 5 5 4
GRI 404-2 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat, jotka tukevat henkilöstön jatkuvaa työllisyyttä ja antavat tukea työsuhteen päättymistilanteissa Henkilöstö    
Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet 6
GRI 405-1 Organisaation hallintoelinten kokoonpano ja henkilöstön jakauma henkilöstöryhmittäin jaoteltuna sukupuolen, ikäryhmän, vähemmistöryhmän ja muiden monimuotoisuuteen liittyvien tekijöiden mukaisesti Hallinto- ja ohjausjärjestelmä    
VAKITUISEN HENKILÖSTÖN IKÄJAKAUMA 2019 2018 2017
Alle 29 v. 29 28 27
30–39 v. 98 98 86
4049 v. 101 99 91
5059 v. 75 67 75
6069 v. 35 35 29
Keskimääräinen ikä 44 44 44
SUKUPUOLI-JAKAUMA HENKILÖSTÖ-RYHMITTÄIN 2019 2018 2017
  Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset
Hallitus 2 3 3 3 3 2
Johto 6 3 6 3 6 3
Ylemmät toimihenkilöt 254 64 244 64 230 59
Toimihenkilöt 1 10 1 9 1 9
             
Raportoitu hallituksen ja henkilöstöryhmien sukupuolijakauma. Raportoitu vakituisen henkilöstön ikäjakauma. (lukumäärät)
GRI 405-2 Naisten ja miesten tasa-arvoinen palkitseminen Palkka- ja palkkioselvitys    
Syrjinnän kielto 6
GRI 406-1 Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet   Ei syrjintätapauksia raportointikaudella.  
Paikallisyhteisöt 1
  Maanomistajakyselyn tulos Ympäristö    
Poliittinen vaikuttaminen 10
GRI 415-1 Poliittisten tukien kokonaisarvo jaoteltuna maittain ja edunsaajittain   Fingrid ei suoraan tai välillisesti tue poliittista toimintaa, käsittäen myös ei-rahalliset tuet.  
Asiakkaiden terveys ja turvallisuus
  Ulkopuolisiin kohdistuneet vahingot sekä vahinkoihin liittyvät oikeudenkäynnit ja korvaukset Sähköjärjestelmä Ei ulkopuolisiin kohdistuneita henkilövahinkoja raportointikaudella. Yhtiölle ei ole esitetty tällaisiin vahinkoihin liittyviä vaatimuksia raportointijaksolla.  
Saatavuus
  Sähkönjakeluhäiriöiden esiintymistiheys Sähköjärjestelmä    
  Sähkönjakeluhäiriöiden keskimääräinen kesto Sähköjärjestelmä    
Asiakkaiden yksityisyyden suoja
GRI 418-1 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen hävittämiseen liittyvät valitukset   Ei tapauksia raportointikaudella.  
Määräystenmukaisuus
GRI 419-1 Merkittävät lakien ja säännösten rikkomuksiin liittyvät sakot ja muut sanktiot   Ei merkittäviä sakkoja tai sanktioita raportointikaudella.